Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, March 31, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 31st MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 31-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÉ.gÁªÀĸÁé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgï DzÀ PÁgÀt ®ºÀj qÁ¨ÁzÀ°è ¤°è¹ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-25/ r-9263 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ §® PÉÊ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-03-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-40 UÀAmÉUÉ ¸ÀégÁd ªÀÄdqÁ PÉ.J.37/f-157 CA§Äå¯É£Àì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¤ßPÉÆ¥Àà zÁn 2 Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è vÀ¼ÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊmï ¥sÉÆPÀ¸ï EzÀÝjAzÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÉÃvÀÄªÉ UÀªÀĤ¸ÀzÉ §®UÀqÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃvÀÄ«UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ CA§Äå¯É£Àì ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JgÀqÀÄ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀ£Àß«ÃgÀ ¦.¹. 22 ºÁUÀÆ ¦.¹ 39 ±ÀAPÀgÀ¥Àà E§âgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV HgÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄAdƲæà ¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁwæ 3:00 UÀAmÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸ï ªÀAiÀi: 21 eÁ: zÁ¸Àgï G: ºÉÆl¯ïzÀ°è ¸À¥ÁèAiÀÄgï PÉ®¸À ¸Á: wgÀĪÀÄ® £ÀUÀgÀ 3 £Éà ªÁqÀð ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ 5:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 30th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 29-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA§gï KA-35/M-5381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¹.©.J¸ï. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ JqÀUÀqÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï JA-26/J-986 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JqÀ¨ÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ PÉÊ-PÁ®Ä, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ wêÀæ vÀgÀºÀzÀ ºÁUÀÆ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà gÀ« ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀiï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 31-03-08 gÀAzÀÄ 01:30 UÀAnUÉ ¦ügÁå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÉñÀ 26 ªÀµÀð eÁ: D¢ PÀ£ÁðlPÀ G : J¸ï.«.PÉ AiÀÄ°è ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ §gÀĪÀÅzÁV ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, §gÀzÉ EzÁåUÀ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ¬ÄAiÀÄÄ eÉÆvÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£Éà ¦ügÁå¢ vÀAzÉ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 30-03-08 gÀAzÀÄ 10:15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ »mÁß¼À gÉʯÉé UÉÃmï ¸À«ÄÃ¥À J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ [ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è] ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ zÁR®Ä ªÀiÁ¢J ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

30-3-08 gÀAzÀÄ 6 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. gÀÆgÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è 4 .¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ gÁdªÀĺÀäzï vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄݯÁè, 50 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀw [2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 60 ªÀµÀð,fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr [3] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 30 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀw [4] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ PÉÆêÀiÁgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ,ºÀÄ°ºÉÊzÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ«zÀÝ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 46,224=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è EªÀgÀ CPÀÌ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀé UÀAqÀ FgÀ¥Àà EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ EzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÉý CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è EvÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §eÁgÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-10 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ JPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ §A¢ CAvÁ ºÉý «ZÁj¹zÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è eÁ: ºÀjd£À, §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À, §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vɼÀV£À ªÀĤ ºÀjd£À, ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À,UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀV£À ªÀĤ ºÀjd£À,ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà ºÀjd£À , PÀ£ÀPÀªÀé UÀAqÀ UÁ¼É¥Àà ºÀjd£À , ¥ÁgÀªÀé UÀAqÀ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà ºÀjd£ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ªÀģɪÀgÉUÉ PÉüÀ®Ä §A¢AiÉÄãÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉƯɪÀiÁr©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À JzÉ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉM¼ÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ MªÉÄä¯É ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CAiÉÆåà ¸ÀvÉÛ CAvÁ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUɪÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¨Áj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉM¼É¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/03/2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ °AUÁ£ÀAzÀ±ÀªÀÄð ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 08/09/2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸À£Àß gÉÃtÄPÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÄߪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ, PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §AzsÀÄ-§¼ÀUÀzÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ J°èAiÀÄÆ DvÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¥ÁæuÉñÀgÁªï J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ zÉêÀgÀ¸Á½ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: §ºÀzÀÆÝgÀ§Ar EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2008 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2008 jAzÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£Éà zsÁgÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄjzÀ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑ ºÉÆÃV £ÉʸÀVðPÀ «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw «ÄãÁQë¨Á¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà JJ¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, March 30, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 29th MARCH 08:

C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®¬Ä¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A. 279, 336 L.¦.¹:.

DgÉÆæAiÀÄÄ D£ÉUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA.PÉ.J-37/6201 gÀ°è ºÉaÑUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ (.) ºÉZÀ.¹. 106 ²ªÀ§¸À¥Àà UÀAUÁªÀw (UÁæ) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦.J¸ï.L PÁgÀlV gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MAzÀÄ j¯ÉÊ£ïì J¯ï.f. ªÉƨÉʯï. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.150=00 ºÁUÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J.J¸ï.L C±Àæ¥sï ºÀĸÉì£ï PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 323, 504, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-3-08 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw «uÁ UÀAqÀ ²æêÀ®è¨sÀ zÀÄzÁÝ° ªÀAiÀiÁ:31 eÁ: §æºÀät ¸Á: §¤ßPÀnÖ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 26-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwgÀ®Ä CzÉà ªÉüÉUÉ Hj£À ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9.15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ²æêÀ®è¨sÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆnð£À°è qÉʪÀ¸Àð PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ rʪÀ¸Àð PÉÆlÖgÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢®è gÀAqÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 323, 498(J) 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁjPÀªÁV CªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ «bÉÑÃzÀ£À ¸À®ÄªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀgÉUÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, ¢ : 28-3-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä HjV ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, March 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 28th MARCH 08:

C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®¬Ä¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 6-15 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ TRAX NO. KA.36. M-3460 gÀ ZÁ®PÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄgÀr ¸Á:zÉøÁ¬Ä PÁåA¥ï [2] ¦AlÆ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ eÁzÀ¯ï 22 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: gÀ«£ÀUÀgÀ
TRAX NO. KA.37 6233 gÀ ZÁ®PÀgÀÄ dÆgÀlV ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPïì UÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑUÉ ¥Áå¸ÉÃAdgï ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JAPÉÌ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ¦.J¸ï.L.PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr £ÀAvÀgÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ

¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 10-00 JJAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀÄæ¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ n.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §®gÁªÀÄgÀrØ 24 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆgɨÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-17/2104 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á»¹zÀÄÝ ²æà gÀ« ¥ÀÄgÀĵÉÆvÀÛªÀÄ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-3-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ²æêÀÄw ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn, ªÀ:40ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹Û ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 28-3-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, ªÀÄUÀ, ¸ÉƸÉAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄUÀ, ¸ÉƸÉUÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-3-08 gÀAzÀÄ 9-00 ¦JAPÉÌ ²æêÀÄw ªÀĺÁªÀiÁAiÀĪÀé UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ PÀÄqÀUÀÄAn, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹Û ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:28-3-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, C½AiÀÄ CPÀÌ£ÉÆA¢UÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ C½AiÀÄ, ªÀÄPÀ̽UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-3-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀéUÀAqÀ UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°ÃUËqÀæ, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä aPÀ̸ÀƽPÉÃjAiÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï, ªÀ:36ªÀµï, eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ°, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉà 4d£ÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀ ZËPÁ¹ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¥ÀæwªÁ¢UÀ½AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé EªÀjUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆr -§r ªÀiÁr fêÀPÉÌ ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ J£ï.JA.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 28, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 27th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦ügÁå¢ zÁgÀ£Á ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀiÁ° ªÀiÁnî ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdÄ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 27-03-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-37/5121 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀzÀPÁÌV 10-45 J.JA PÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÀ¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÉÆÃn vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀVΣÀ°è JqÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄAiÀÄ PÉüÀ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ. ªÀÊQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ 30 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 27-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ªÀÄÄ¶Ö ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 27-eÉ- 9014 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. gÀ«¥ÀÄgÉÆõÀvÀÛªÀÄ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-03-08 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦ügÁå¢ ¨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀÄ PÉÃjqÉÃj, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ°AUÀ vÁ: ²gÀÆgÀ f: ¥ÀÄuÉ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.-12/r.f.-465 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ¹AUï, 28 ªÀµÀð, [¸Á: ¸ÀÄAzÀgï, ¥ÉÆÃ. vÁ: PÉÆÃn¥ÉvÀÛr f¯Áè eÉÊ¥ÀÄgÀ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå ¯Áj £ÀA. Dgï.eÉ.-32/fJ-4175 ] EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÁ, JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÀÆ ºÁUÀÆ M§â QèãÀgÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è E§âjUÉ ¨sÁjÃUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27/3/08 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð PÁgÀ £ÀA§gï PÉJ-35/JªÀiï.-53 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛ »mÁß¼ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà aUÀj ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-29-7332 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁ£ÀªÀÄnÖ EªÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦ügÁå¢ PÁjUÉ CwêÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¸ÀÄgÁÛ£É. ²æà ªÉÆÃw¯Á® ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 26-03-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÉÃSïAiÀÄƤ¸ï vÀAzÉ ±ÉÃSïªÉÄÊ£ÀÆzï ªÀAiÀiÁ:38 ¸Á//DqÀƯï f//OgÀAUÀ¨sÁzÀ JA.ºÉZï-20/J.J.9942 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £Ér¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ «oÀ® PÀÄA¨ÁgÀ ¯Áj £ÀA- JA.ºÉZï-04/¹.¦-8170. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á//ªÀįÉUÁAªï vÁ//¨ÁgÀªÀÄ¯É f// ¥ÀÅ£Á [ªÀĺÁgÁµÀ×]¯Áj £ÀA- JA.ºÉZï-04/¹.¦-8170. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Cwà eÉÆÃgÁV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À qÁ§zÀ ©æeï ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-03-08 gÀAzÀÄ ¯ÉçUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 08-0 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁåzÀ£ÉÃj 40 ªÀµÀð, ªÉÆ®ªÀÄ£É PÀÆ° PÉ®¸À, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£ÀªÀÄgÀ PÀr¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ zÁåªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÉçUÉÃj ( ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ) ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A. 447, 504, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¨sÀƵÀt ¥ÀlÖt±ÉlÖgï, 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀĵÀÖV, F¢£À ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀ ¸Á: zÀÄUÁð PÁ¯ÉÆä, PÀĵÀÖV EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqɸÀ®Ä PÀ½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ EzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®, E°è AiÀiÁPÉ mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqɸÀÄwÛÃj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉÃ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-3-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £À«Ã£À ¤±ÁѼÀ vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä, 28 ªÀµÀð, ¥ÉÆæeÉPïÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï, J.©.©., PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ zÀÆgÀÄ - ¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ 2.20. J.JªÀiï. ¢AzÁ 07-00 J.JªÀiï. ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è C¨sÀAiÀÄ ¸Á®éAmï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ J.©.©. GUÁætzÀzÀ°ènÖzÀÝ J.¹.J¸ï.Dgï. gÁå©mï C.Q. 1.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ GUÁætzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà gÁåªÀtQ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, PÁ«ÄðPÀ, PÀÄgÀħgï, ¸Á: VtÂUÉÃgÀ zÀÆgÀÄ - ¢£ÁAPÀ 26/3 2100 UÀAmɬÄAzÀ 27/3/08 gÀ 0700 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀºÉÆÃV §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÆüÀ C.Q. vÀÆPÀ 1/2 vÉƯÉ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- »ÃUÉ MlÄÖ 18,500 gÀÆ . ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

10] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/03/2008 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ©.gÁeÉñÀ vÀAzÉ ©.UÀ¢UÉ¥Àà ¸Á; »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 25/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀªÀ£À¨Ágï-L¸À¯ÁåAqï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥Áå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹®égï §tÚzÀÄÝ. ªÀiÁqÀ¯ï 2001, ZÁ¹ £ÀA. 01 f. 21 ¹. 12234, EAd£ï £ÀA. 01 ºÉZï. 21 JA. 31783 gÀ.£ÀA. PÉ.J.37/f.3572, CA.Q.gÀÆ. 20,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

ºÀÄqÀV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

11] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-3-08 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ²æà Q±ÉÆÃgÀ¹AUï vÀAzÉ gÁzsÁQ±À£ï¹AUï ªÀÄÄzÀUÀ¯ïPÀgï, ªÀ: 49ªÀµÀð, eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ, G:f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è J¸ï.r.¹. ¸Á:ºÀ¸À£ÀgÉÆÃqÀ, AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï mÉîgï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, PÉÆ¥Àà¼À, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¥ÀÆeÁ¹AUï vÀAzÉ Q±ÉÆÃgÀ¹AUï ªÀÄÄzÀUÀ¯ïPÀgï, ªÀ: 17ªÀµÀð, G:¦AiÀÄĹ «zÁåyð¤ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:20-3-08 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JAPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CdÓ¤UÉ §mÉÖ ºÉÆðAiÀÄ®Ä PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

Thursday, March 27, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 26TH MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

¢: 26-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀtÚ vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À ¸Á-PÀ§âgÀV vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £À0-PÉ.J-37/eÉ-16061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁ¢rØ Nr¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA¢ ¸ÀPÀæ¥Àà ¤ÃgÀªÁtzÀ ªÀAiÀÄ; 40, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £À0-PÉ.J-29/PÉ.9423 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ vÁ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸À0eÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 26.03.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀÆPÀgÀrØ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt gÀrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀȵÀÚ gÀrØ PÉÆý ¥ÁgÀA. ¢£ÁAPÀ: 25.03.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J37/ J¯ï.4644 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ©üêÀÄ£ÀÆgÀ-VtÂUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ©½¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ £À£ÀUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÀwñÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝjAzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ¼À¨Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ ªÀiÁr ¦gÁå¢UÉ ¤°è¹ ²ªÀtÚ gÁAiÀÄgÀrØAiÀĪÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¤°è¹ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¥ÉÆãÀ QwÛ J¸ÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À°èzÀÝ 30,000-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¸ÉÊ ªÉÆÃmÁgÀÄ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì CªÀgÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀÄ PÀqÉUÉ CªÀgÀÄ vÀAzÀ »gÉƺÉÆAqÁ ¹.r 100 ¸ÉÊ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CªÀgÀ ¸ÉÊ ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA§gÀ PÉJ-37 CAvÁ£ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ CPÀëgÀUÀ¼ÁzÀ 53CxÀªÁ 33 CAvÁ £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj E§âgÀ°è M§â£ÀÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ M§â£ÀÄ 28 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ E§âgÀÄ vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖªÀżÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.M§â£ÀÄ ©½ n ±ÀlÄð ºÁQzÀÄÝ PÀj §tÚzÀ ¥ÁåAl ºÁQgÀÄvÁÛ£É E£ÉÆߧâ£ÀÄ ©½ D¥ï ±ÀlÄðºÁQzÀÄÝ ¥ÁåAl PÀ®gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-26-03-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ eÁUÀÈvÀ zÀ¼ÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃtªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹.gÀªÀgÁzÀ 50,65, 245, 213, 253, 239, 279 gÀªÀgÉÆAzÀUÉ zÁ½ ªÀiÁr (1) gÁªÀÄPÀȵÀÚ @ n. gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, (2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 480-00 UÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

EAzÀÄ ¢: 26-03-08 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JA.PÉÌ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸É¼ÀîV ,ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, ¸Á: ©.n.¦. £ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 5-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸É¼ÀîV, ªÀ: 54 ªÀµÀð, ªÉʱÀå, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ©.n.¦. £ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ zsÀªÀÄðPÉëÃvÀæUÀ½UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. vÁªÀÅ zsÀªÀÄðPÉëÃvÀæUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ°è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä ¦üügÁå¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Wednesday, March 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 25th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 25-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-45 UÀAmÉUÉ PÉîÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ »gÉÃSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.14/J¥sÀ-5304 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj »gÉÃSÉÃqÀ gÉÆÃr£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀÑgÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ gÀeÁ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA. ¸Á©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¹.¦.L (UÁæ) gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÁgÀlV ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀA.CAiÀÄå¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ & gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀA. «ÃgÀ§PÀzÀæAiÀÄå ¸Á: £ÀªÀ° EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƪÉÄʯï & 330 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ & ¹.¦.L (UÁæ) gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå vÀA. zÀȵÀÚgÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á; ºÀĽîºÁ¼À PÁåA¥À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¸Éàmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5 ªÉƪÉÄʯï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 23,050=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ & ¹.¦.L (UÁæ) gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀA. ¸ÀÄUÀgÀ¥Àà dAvÀUÀ®è ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: JgÀqÉÆt EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¸Éàmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 8 ªÉƪÉÄʯï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2695 =00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄAdÄ£ÁvÀ vÀA. «gÀÄ¥ÀtÚ a£ÁߥÀÄgÀ 20 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸À: fgÁ¼À 2] §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PɸÀgÀnÖ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆdlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ MAzÀÄ aÃn 1 ¨Á¯ï ¥É£Àß & gÀÆ 212 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¹.ºÉZï.¹. 67 PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:-25-03-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀzÀä FgÀtÚ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà ©. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹.gÀªÀgÁzÀ 245, 243, 324, 253 gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀºÀgÁzÀ (1) ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (2) zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á¨ï, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950-00 UÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 76 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 353, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 25/03/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀA ¦AiÀiÁð¢ F±À¥Àà ¹.¦.¹ 35 vÁªÀgÀUÉgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀÄ.J¥ï.¹ PÉÆlð DªÀgÀt PÀĵÀÖVAiÀÄ°è PÉÆlð PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®è¥Àà ªÀiÁa ¸Á:«ÄlÖ®PÉÆqÀ vÁ:PÀĵÀÖV C°è MzÀgÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÄÝ MzÀgÁqÀ¨ÉÃqÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ bÀwæAiÀÄ£ÀÄßvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ UÀÄAr QvÀÛzÀÄÝ fªÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 364 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 25 -03-08 jAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¸Á: §¼ÀÆlV 25 ªÀµÀð FPÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄzÉߥÀà ªÉÄn vÁ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå §¼ÀÆlV 43ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°è ºÉÆVzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ lA.lA UÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV ºÉÆVzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÀ½UÉ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ HgÀ d£ÀgÀÄ §AzÁUÀ ©lÄÖ Mr ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 96(©) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 24.03.08 gÀAzÀÄ J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï PÀvÀðªÀå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¨sÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAmï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ J.©.¦. ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqïØ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAUÀ滹 ElÖ J¯ÉQÖçPï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ªÀÄPÀÄÛªÀiï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÉÆ»¢ÝÃ£ï ¸Á¨ï AiÀÄgÀUÀnÖ ªÀAiÀÄ: 48 eÁ: ªÀÄĹèA. G: ¸ÉPÀÆåjK UÁqïð ¸Á: PÀÄgÀºÀnÖ ¥ÉÃmÉ ¨ÉlUÉÃj vÁ; UÀzÀUÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÅvÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀ±Àð eÁ: dAUÀªÀiï G: ¸ÉPÀÆåjn UÁqïð ¸Á: ºÀ¼É PÀbÉÃj Nt UÀzÀUÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀªÉÄÃgÉUÉ CªÀjUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

10] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 109 ¹.Cgï.¦.¹:.

r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ 25/03/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ®Qëöä PÁåA¦£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ZÉÆÃUÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: eÁqÀgÀ, G: jPÁëZÁ®PÀ ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

11] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À°AUÀAiÀÄå drªÀÄoÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀÄå drªÀÄoÀ 22ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀļÉUÁ®zÀ°è & ZÀ½UÁ®zÀ°è £ÉUÀr§gÀĪÀ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄPÀªÁUÀzÉ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÉÛ £ÉUÀrAiÀiÁVzÀÄÝ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÉAV£ÀªÀÄgÀzÀ ±ÉrØ£À°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀrØzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L §¸ÀªÀgÁd AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, March 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 24th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 279, 337, 304 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 24-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.-37/5581 gÀ°è n.©. qÁåAzÀ ¸ÉAmï eÉƸÉÃ¥ï EAVèµÀ «ÄrAiÀÄA ¸ÀÆ̯ïzÀ°è NzÀÄwÛgÀĪÀ ºÀÄ®V, ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÆgÀ, ºÉƸÀºÀ½î ºÁUÀÆ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀUÉ ¸ÉÃjzÀ 17 d£À «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï AiÀÄ®ªÀÄAZÁ° ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÉÆÃr£À°è ªÀÄĤgÁ¨Á¢£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ J¸ï.«.PÉ. SÁ¸ÀV §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §®PÉÌ gÁAUÀ¸ÉÊr£À°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆàwð, £ÁfAiÀÄƨÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ JA§ÄªÀjUÉ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, G½zÀ «zsÁåyðUÀ½UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

F ¢£À 4.30 ¦.JªÀiï. PÉÌ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, 49 ªÀµÀð, G: PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-3-08 gÀAzÀÄ 2 ¦.JA.PÉÌ vÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÁzÀ [DgÉÆæ] ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, PÁgï £ÀA. PÉ.J.-37/f-2000 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁuÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß vÀ¥Àà¸À®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß §®UÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgï dRA UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

F ¢£À 6 ¦.JªÀiï, PÉÌ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ZÀ¥Áæ¹ 19 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, 180=00 gÀÆ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ, E¤ß§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAzÁ£À¥Àà ªÀtUÉÃj 25 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
J.J¸ï.L C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-3-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ²æà CfêÀiï SÁ£ï vÀAzÉ C£Àégï SÁ£ï eÁ: ªÀÄĹèA ªÀ:35ªÀµÀð, G: J¸ï.«.PÉ. §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, F ¢£À 12-45 ¦JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀÄ°ªÀÄAZÀ° ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃjzÀ §¸ï CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀÄ®V ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ EvÀgÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ gÉÆaÑUÉzÀÝ ºÀÄ®V ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ d£ÀgÁzÀ «gÉñÀ, £ÁUÀgÁd, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 30 jAzÀ 40 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 4-00 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁVð¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïzÀ°è §AzÀÄ §APïzÀ°è ¤°è¹zÀÝ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜÃAiÀÄ K¼ÀÄ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr §¹ì£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄUÀ½UÉ DªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, §¸ïUÀ½UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ïL, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A. 26/08 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-03-08 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁ𢠱ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ §ÄqÀPÀÄAn¸Á: »gÉà CgÀ¼ÀºÀ½î. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà §ÄqÀPÀÄAn FvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà §ÄqÀPÀÄAn FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ »gÉCgÀ¼ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A. 27/08 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ AiÀÄAPÀ¥Àà §ÄqÀPÀÄAn EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà F »AzÉ ºÀ¼É PÉù£À°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉÆÃnð£À°è ¸ÁQë ºÉüÀ®Ä ¤ªÀÄä zÉÆqÀتÀé£À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝÃ, ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. £ÀgÀ¹AºÀ eÉÆö ºÉZï.¹-13 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ, J.J¸ï.L. EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÀtUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ UËqÀÄæ, ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: ªÀt§¼Áîj EªÀ£ÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ EzÀjAzÀ ¨ÉøÀwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÄrzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, UÀÆAqÁVj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ w½zÀħA¢gÀĪÀÅzÀjAzÁ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, March 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 23rd MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. PÀ®A 304 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 22-3-2008 gÀAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ºÉaÑ£À UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁVzÀÝ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §Ä®è¨Á¬Ä PÀªÀiÁä ¸Á : ªÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ : ¨sÀzÁæªÀw EvÀ£ÀÄ F ¢£À ¨É½UÉÎ ¢£ÁAPÀ 23-3-2008 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ²ªÀªÉÆUÁÎPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 338, 304 (J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄzÁè¥ÀÄgÀ 21 ªÀµÀð eÁ// ªÁ°äÃQ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ºÉÆøÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ. EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 30 ªÀµÀð eÁ// PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á// £ÀgÉÃUÀ¯ï ºÁ.ªÀ.ºÉÆøÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ. EªÀj§âgÀÆ MAzÉ ¸ÉåPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA.JªÀiï.¦.09/ºÉZï.4794 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉåPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ gÀÄzÀæ¥Àà¤UÉ §®vÉÆqÉUÉ, JzÉUÉ, ªÉÆÃtPÁ°UÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁjÃUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ªÀiÁ¤é vÁ®ÆPÀÄ PÀ®ÆègÀÄ zɪÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÀzÀj PÀæ±Àgï ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀjUÉ ¸ÉÆAl, PÉÊ PÁ®Ä EvÀgÀ PÀqÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ(.) ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀ¢Ý ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢, PÁgÀlV oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¸Éàmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 41,650=00 £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ(.)

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-3-08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¦L, £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 ¦JAPÉÌ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄvÀßnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ, ¦J¸ïL (C«) ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÉÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ°è JAlÄ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ 1)ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄgÀr 2) ¥ÀA¥ÀtÚ ¥À¯ÉèÃzÀ EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ºÀt 3050 gÀÆ., 52 E¹àÃmï J¯É, DgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÀ¼À£ÀÄß, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀgÀÄ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. C§Äݯï E¥sÁð£ï vÀAzÉ JªÀiï.J.ªÁj¸ï 36 ªÀµÀð G: PÀAlÆålgï CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á// C«ÄãÀ¥ÀÄgï Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 22/3/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30.UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀr §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV F ¢£À ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤£Éß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®zÀ µÀlgï QðAiÀÄ£ÀÄß JPÉì¯ï ¨ÉèÃr¤AzÀ PÉÆgÉzÀÄ Qð ºÁQzÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà EnÖzÀÄÝ, M¼ÀºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV (1) PÁA¥ÁåPÀÖ PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ (2) J¯ï.f.PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ¤lgï J¯ï.¹.r.-15" (3) PÁA¥ÁåPÀÖ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀi˸ï, (4) £ÀÆåªÉÄjPï rfl¯ï 600 «.J.AiÀÄÄ.¦.J¸ï. (5) ¥sÉÆøï PÀA¥À¤AiÀÄ 2 ªÁZïUÀ¼ÀÄ (¯ÉÃr¸ï & eÉÃAmïì) J®èªÀÇ ¸ÉÃj CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.24,000=00 UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 341, 504, 323, 332 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ PÁ¼À¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà ZÀªÁít 36 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï ZÁ®PÀ §¸ï.£ÀA.PÉ.J.37/J¥sï-120 ¸Á//aPÀÌ §¤ßUÉÆüÀvÁAqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä §¸ï£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ-§¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ VÃtÂUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸Éåqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «ZÁgÀzÀ°è DgÉÆæ CmÉÆà ZÁ®PÀ ²ªÀÅ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÆ §¸ï ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 498(J), 504, 323, 324, 506 L.¦.¹:.

FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ eÉÆvÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀUÀgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è DVzÀÄÝ 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ EwÛvÀÛ¯ÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¤£ÀUÉ CªÀgÀ eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ«zÉ CAvÁ ¤A¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢ HjUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ D dUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄZÀÄÑ ¦AiÀiÁð¢ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ eÁj §rzÀÄ ¸Àé®à vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ(.) ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

9] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

J.J¸ï.L. UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ dqÉØ£ÁUÀ¥Àà @ £ÁUÀtÚ,28 ªÀµÀð PÀÆ°.PÉ®¸À ¸Á// »gÉúÉÆÃUÀ¼Á¥ÀÄ vÁ// gÁAiÀÄzÀÄUÀð DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¸À°ÃªÀiÁ nÃZÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀzÉ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀÄ£ÁVzÀÝjAzÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À D¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Sunday, March 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR Saturday 22ND MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £À¹Ãj£ï ¨ÉUÀA UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸Á : 4 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉÃAzÀgÉ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä CA§Ä¯É£Àì £ÀA§gÀ PÉ.J 37/ 487 £ÉÃzÀÝgÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥À UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀgÀ£Àß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ zÁªÀtUÉgÉUÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛ ºÉÆgÀmÁUÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀgïmÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦ 05/n.n 3798 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ 1) ªÀÄÄ¤ß ¨ÉÃUÀA 4 wAUÀ¼À PÀƸÀÄ 2) C¸Áâ 9 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ 06 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ zÁzÁ¦ügï vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ 45 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á : ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀ£À¹¯Á¯ï wªÁj ¸Á: ºÉÊzÀgÁ¨Ázï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁr £ÀA J ¦ 10 J¸ï -4188 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ÉÎ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ M§âj ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀzÀÝgÀQ 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀQîgÀÄ ¸Á: PÀ¸ÀgÀºÀnÖ EªÀgÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀ½ PÁgï £ÀA . 36/©-5499 ªÀiÁgÀÄw eÉ£ï PÁgÀ£ÀÄß JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ GgÀÄj ©zÀÄÝ £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀĤUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ . ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 504 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉãÀÆgï EvÀ£ÀUÉ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §½UÁgï ¸Á: ªÀÄÄzÉãÀÆgï EvÀ¤UÉ ZÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ M§âgÀ ¸ÀAUÀqÀ £ÀPÀ° ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EnÖUÉ ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. PÀ®A 448, 323, 427, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà AiÀÄ®§ÄUÁð ¸Á: UÀAUÁªÀw EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 22 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ G: gÁqï ¨ÉArAUï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á : UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À UÀAUÁªÀw J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ , vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ n,« EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀéA¸À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ . ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. PÀ®A 341, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀA¢ ¥ÀA¥ÀtÚ EAUÀ¼ÀV ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥À UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ CªÀÄgÉòvÀ£ÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÁ£Àð ºÉÆqÉzÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà §¸À¥Àà AiÀÄ®§ÄUÁð 28 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄd£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CqÀØ vÀqÉzÀÄ ºÁ£Àð AiÀiÁPÉ ºÉÆrwAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥Éʦ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, March 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 21st MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀ vÀvÀé ¥ÀæªÀZÀºÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉ.J.25/J-7802 407 UÁrAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.n.J£ï-31-eÉ-1314 ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ M¨ÉãÁAiÀÄÌ ®ªÀiÁt ¸Á// C©âUÉÃj vÁAqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ZÀlÖgÀ« gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉAzÀÄ PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ¢A¢ JªÀiï-80 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.26/ºÉZï-5503 £ÉÃzÀÝgÀ°è Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÄzÀjªÉÆÃw PÁæ¸ïzÀ°è M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄÄ ¹ÌÃqÁØV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ E§âjUÀÆ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. PÀ®A 279 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà n.J¸ï. gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ °AUÉÃUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, £ÁªÀÅ VtÂUÉÃj¬ÄAzÀ ¹gÀUÀÄ¥Áà ¥sÁåPÀÖjUÉ PÀ§â£ÀÄß ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/ 559 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À HgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè. DvÀ£ÉÆA¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¹gÀUÀÄ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ VtÂUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢:- 21-3-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgï DV ªÀÄUÀίÁV ©¢ÝvÀÄ. ºÀÄZÀÑ¥Àà ¹.ºÉZï.¹. 97 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. PÀ®A 420 L.¦.¹ ¸À»vÀ 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 21/03/2008 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ ¸Á: F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 21/03/2008 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ (1) RAiÀÄƪÀÄ vÀAzÉ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ G½îqÀVÎ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÀ DqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛ MAzÉ ¢£ÀzÀ°è ²æêÀÄAvÀgÁUÀÄwÛÃj MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÁÛ CªÀjAzÀ §®ªÀAvÀªÁV, MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå rªÉÊJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 50, 65, 339, 245, 253, 213, 193 EªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1180/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A 379 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, £À£Àß CfÓAiÀĪÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ¯Á UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §Ä¼Àî¥Àà 62 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉ¸Àj¯É MAzÀÄ mÁæ° EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-37/ 1857 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (1) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, ºÀÄqÉÃzÁ¼À (2) UÀmÉÖ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî½î £ÁUÀ¥Àà (3) «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀÄå EªÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀA¦è ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄtÆÚgÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (1) ¸ÀPÀæUËqÀ (2) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ Cdj ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ (3) ¨ÁµÀÄ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë (4) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ¨ÁUÉÆÃr «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà (5) aPÀÌtÚ vÀAzÉ ªÉÆÃr ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ mÁæ° vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀPÉÌ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

£Á£ÀÄ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. ¤Ã®UÁgÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, ¢: 20-03-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ºÁUÀÄ EvÀjgÀUÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ªÀÄvÉÛ HgÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlªÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, March 21, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 20TH MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A. PÀ®A 279, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà µÀtÆäR¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUÀérØ , ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-20/3/2008 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀªÁgÀ PÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ © Jqï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÉ ºÀA¥ïì ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÉƸÀªÀĤ ¸Á;;zÉñÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/©-2489 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢. ¦..J¸ï.L. C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 3 OF 2000 LPG GAS CONTROL & DISTRIBUTORS
¸À»vÀ E. ¹ PÁAiÉÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ r.gÁªÀÄ°AUÀ ¥Àæqï ²j¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¸Á// PÀĵÀÖV vÀºÀ¹Ã¯ï D¦üøï PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ gÀ¹è UÁå¸ï KeÉ¤ì ¸Á/ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ²æà £À¹ðAUï ºÉÆA zÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV DPÀæªÀĪÁV ¹°AqÀgï UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀ EzÀÄÝ MlÄÖ 11 vÀÄA©¹zÀ ¹°AqÀgï UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 12000=00 ºÁUÀÆ 4 SÁ° ¹°AqÀgï UÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 4000=00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 419, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 20/03/2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ²æà PÉ.ºÉZï.CAUÀr, ªÀÄÄRå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæ, ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ UÀAUÁªÀw PÉÃAzÀæ ¸ÀASÉå JPïì.¹.-5503 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ DgÉÆæ £ÀA.1 «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: £ÀªÀ° £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ., ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥À.¥ÀÆ.PÁ¯ÉÃeï UÀAUÁªÀw ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ¸ÀA. JPïì.¹.-5503 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/03/2008 gÀAzÀÄ EAVèõï (02) «µÀAiÀÄzÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¨ÉÃUÀgÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀA. 702060 F «zÁåyðAiÀÄ §zÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ JA§ «zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è eÁUÀÈvÀzÀ¼À PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ PÉÊUÉ ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ, £ÀPÀ° C¨sÀåyðAiÀÄÄ C¸À° C¨sÀåyðAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß QwÛ vÀ£Àß ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß CAn¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ, ¸ÀzÀj C¨sÀåyðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢: 08-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀmUAiÀÄ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â C®¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ (eÉÆÃUÀªÀÄä) CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40-50 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ qÁA§gï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É «¥ÀjvÀ PÀÄrzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹zÀÄÝ C°è CªÀ¼ÀÄ 2 ¢£À E¯Ád ¥ÀqÉ¢zÀÄØ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢: 20-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 20-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 ¦.JA PÉÌ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ½î ¨ÉÃn ºÁUÀÆ ¥ÉÃmÉÆæðAUï zÀ°èzÁÝUÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉÆAvÁgÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðfPÀjUÉ vÉÆÃzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßPÉÆqÀÄvÁÛ §gÀĪÀ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §AUÁjUËqÀ UËqÀæ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ AiÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆqÀ¢zÀÝ PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 20/03/2008 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20/03/2008 gÀAzÀÄ 5-50 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀgÁdÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 2) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀPÀ®è¥Àà UËqÀæ 3) C¯Áè¨sÀQë vÀAzÉ ªÀÄR§Ä¯ï¸Á§ 4) G¸Áä£À¨ÉÃUï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ¨ÉÃUï 5) ¨Á§Ä vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ¸Á§ 6) ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ £ÀAdÄAqÀ¥Àà vÀnÖ. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ¸ÀºÀ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪjjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 3 ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ, 3 ¸ÀtÚ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1540/- d¥ÀÄÛ ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆævÀAigÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

7] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 20-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ RavÀªÁzÀä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɹzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 544=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :.

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 143, 147, 307, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹

DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ gÀzÉæñÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj UÉÆð Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠤êÀÅ aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀgÀvÀgÀ UÉÆð DmÁ DqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj CzÀgÀ°è DgÉÆæ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ ºÀuÉUÉ , ªÀÄÆVUÉ eÉÆgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 143, 147, 307, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹

ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ E°èAiÀÄÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. CASE AND COUNTER CASE.

Thursday, March 20, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 19th MARCH 08:

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 87PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉUÉ ±ÁåªÀÄgÁd ¸ÀdÓ£ï ¦J¸ïL PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ UÉÆÃqÁ£ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ «ÃgÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, MlÄÖ dÆeÁlzÀ ºÀt 6850/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ïÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/03/2008 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19/03/2008 gÀAzÀÄ 5-45 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¸ÉrØ£ÀgÀ 2) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉä 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀÄ®ÆègÀ 4) ®PÀëöät @ ®ZÀÑ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ¥ÉÆîPÀ¯ï 5) PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAvÉèÉʯï KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 2 ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ, 2 ¸ÀtÚ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1745/- d¥ÀÄÛ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ. DgÉÆæUÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹.

²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀªÀÄÆwð vÀAzÉ JªÀiï r UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¥ÁèAmï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÁæQìAiÀÄgï EArAiÀiÁ °. ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¹ÖÃ®ì °«ÄmÉqï gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 13-03-2008 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÁæQìAiÀÄgï EArAiÀiÁ °. ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¹ÖÃ®ì °«ÄmÉqï DªÀgÀtzÀ°èzÀÝ 300 «ÄÃlgï HzÀÝzÀ 4 PÉÆÃgï Pɧ¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J £ÀA. 01/08 :.

EAzÀÄ ¢: 19-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ¸Á: PÁgÀlV, EªÀgÀ £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛ PÀqÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä UÀAUÁ EAqÀ¹ÖçÃeï gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À »AzÉ EgÀĪÀ CQÌ ¥Á°Ã±ï DzÀ ¨Áæ£ï (vËqÀÄ) ¸ÀAUÀ滹 EqÀĪÀ UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°è CPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆðmï ¢AzÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°èzÀÝ 368 QéÃAmÁ¯ï ¸ÁªÀiÁxÀåðzÀ C.Q. gÀÆ. 335000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CQÌ ¨Áæ£ï (vËqÀÄ) ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¥sÀAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008