Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, April 30, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 29th APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29/4/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆÃUÀå UÁågÉÃeï ¸Á// ºÀ®UÉÃj. ¢/ 16/4/2008 gÀAzÀÄ 1 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ- £ÀgÉÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 10 Q,«Äà ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À DgÉÆæ ¯Áj £ÀAPÉ.J.25/8661 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ ¨ÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆæ UÁ¼É¥Àà ¸Á// zÁåªÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ//AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjÃAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯Áj ¨ÁrAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¥ÀÆwð ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁðzÀ CtÚ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ UÉÆÃt£À »AzÉ ¨Ájà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀå D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. (.) ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 55 ªÀµÀð eÁ// FrUÉÃgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// »gÉÃdAvÀPÀ¯ï vÁ// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:- 28/4/2008 7 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 29/8/2008 gÀ 7 J.JªÀiï. CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà 24 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV E¯ÁdÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÀZï ¹. 83 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, April 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 28th APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A. 279 L¦¹:

¢£ÁAPÀ 29-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁV UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ©æÃd ºÀwÛgÀ zsÀ£À¥Á® vÀA¢ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: MqÀAiÀÄgï G: ¯Áj £ÀA n.J£ï-38/J.eÉ-8644 £ÉÃzÀÝgÀ JgÀqÀ£Éà ZÁ®PÀ ¸Á: zÉêÀPÉÆÃmÉ gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ ¯Áj §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À §®UÀqÉ EgÀĪÀ eÁ° ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢®è. ²æà Cgï.Cgï.¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹: ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-04-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ FgÀtÚ vÀA¢ wªÀÄä¥Àà §eÁgÀ ¸Á: E®PÀ®è. gÀªÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀl¥ÀgÀ« gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.J-22/4154 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁeÁ¸Á§ vÀA¢ ¤eÁªÀĸÁ§ ¨Á®ZÀr G: PÉ.J-22/4154 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: E®PÀ¯ï vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ EzÀÝ eÁ° VqÀzÀ PÉÆA¨ÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀļÉÃzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ DVgÀÄvÀÛzÉ ²æà Dgï.Dgï ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 279 L¦¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ J.¦.JªÀiï.¹. UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÁgï £ÀA: KA-37/M- 2344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ §gÀÄwÛÃzÀÝ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆà £ÀA: GA-02/ C- 7866 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀÅ dRAUÉÆArzÉ ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀÇ ¸ÀºÀB dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:

EAzÀÄ ¢:- 28-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÉØñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆPÀ£À¥À½î UÁæªÀÄzÀ UÁ¼É¥Àà ºÀjd£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £É®Äè ºÀÄ®è£ÀÄß vÀgÀ®Ä £ÀªÀÄä JwÛ£À mÉÊgï §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉêÀÄUÀÄqÀØ zÁn ZÀAzÀæºÁ¸ï EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »AzÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-1150 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï £ÀªÀ° ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á«§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ UÁ¼É¥Àà¤UÉ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. JwÛUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÁzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ (¯Áj £ÀA.J.¦/16 qÀ§Æèöå/9757) »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ PÁgÀt §¹ì£À°èzÀÝ 10 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj §¹ì£À »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ (£ÀA.PÉ.J-37 JA.1657)£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¹ì£À »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ PÁgÀt CzÀgÀ°èzÀÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ(.) ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 279, 336 L¦¹:

DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¤°è¹ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ(.)

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ dįÉÊ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.770=00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1 j¯ÉÊAiÀÄ£Àì ªÉÆèÉÊ® C.Q.500=00 ºÁUÀÆ 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® C.Q.500=00 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÝ CzÉ(.) DgÉÆæ £ÀA.1]gÀdÓ§¢ vÀAzÉ §ÄqÉ£À ¸Á§ ªÀÄÄzsÉÆüÀ 26 ªÀµÀð ¸Á//UÀAUÁªÀw. EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.2] ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

8] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 891=00UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ1 ªÀÄlPÁ aÃn d¥ÀÛ ªÀÄr ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÝ CzÉ(.) DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ(.)

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

VtÂÃUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ VtÂÃUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdƲæà mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà aÃUÀj ¸Á// VtÂÃUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¸ÁgÁzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ gÀnÖ£À qÀ©â ZÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä DzÀgÉƼÀUÉ Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 180 JA.J¯ï.G¼Àî 30 ¨ÁlÀ°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ QAUï ¦üõÀgÀ ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï CAvÁ §gÉzÀ 350 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ 4 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ. CªÀ¤UÉ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀé CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ºÁdgÀ¥Àr¹®è ¸ÀzÀj ¨Ál°AiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ.34=00 ºÁUÀÆ 30=00 gÀÆ. EzÀÄÝ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 1260=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt 1200=00 gÀÆ. ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Monday, April 28, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 27th APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 27.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÁð£À ¸Á¨ï vÀAzÉ GªÀÄgï ¸Á¨ï ElV ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð G: dA.PÀÈ.¤.PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÁAiÀÄ𠤫ÄvÀå PÉƼÀÆgÀÄ, PÁlæ½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉƼÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA f.J. 05 J 1803 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fÃ¥ï ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ CvÀ¤UÉ ¸ÁzÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉAPÀgÀrØ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëgÀrØ CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀA¢ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀÄvÀÆÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëªÀÄt¹zÀÝ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: ¨ÉlUÉÃj E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À - ªÀÄÄAqÀgÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÁzÀ ªÀiÁåfPï «¹Ì 96 ¨Ál¯ï 180 JªÀiï J¯ï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 01 »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ, DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ ªÀÄzÀåzÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3072/- gÀÆUÀ¼ÀÄ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw »£Á UÀAqÀ gÀ¦üÃPï vÉVΣÀªÀĤ 22 ªÀµÀð vÉVΣÀ Nt PÀĵÀÖV EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀð UÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥É UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀzÀ ¥ÀÄr ¸Éë¹zÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÉgÉÆÃr D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àá¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ 78 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¢£ÀAPÀ 25-04-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ PÀlÄÖªÁUÀ JvÀÄÛ »jzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, April 27, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 26TH APRIL 08:

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 16-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ §ÆªÀÄtÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ 2] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà vÉVΣÀªÀĤ ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ 3] PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀA¢ gÁZÀ¥Àà zÉêÀgÀQ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ 4] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA¢ UÀÄgÀAiÀÄå ªÀÄoÀzÀ ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ 5] ªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 6] ¥sÀQÃgÀUËqÀ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÉÇð¸À ¥Ánî ¸Á: ªÀÄzÀÆègÀ ªÀÄÆzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV, zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 840-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÉÆÃ0¢UÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆ0¢UÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ. ²æà «AiÀÄAiÀÄ J. ªÀÄÄgÀUÀÄAr ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. 302, 201 L¦¹.

EAzÀÄ ¢:- 26-04-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-04-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà ªÀįÉèªÀÄä£À UÀÄr PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀªÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ eÉ.¦. vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ " ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ UÉÆ©â ªÀÄ®è¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ºÉt, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ºÉt ¤Ãj£À°è ©¢ÝzÀÄÝ, PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¹ªÉÄAmï zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉ£Á¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ZÉ°èzÀ PÀ¯ÉUÀ½ªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ, CAzÁdÄ 22 jAzÀ 24 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¤Ãj£À°è CAUÁvÀªÁV vÉîÄwÛvÀÄÛ. C°èAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ, CAzÁdÄ 18 jAzÀ 20 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉîÄwÛvÀÄÛ. JgÀqÀÆ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ½zÀÝ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¹ªÉÄAmï zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ZÉ°èzÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ CqÀدÁV gÀPÀÛ ZÉ°èzÀ PÀ¯ÉUÀ½ªÉ. ¤£Éß gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr, PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 279, 337 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¦ü.AiÀiÁð¢ zÁªÀÅ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï ªÉÄUÀ¼ÀªÀĤ 27 ªÀµÀð ªÀÄĹèÃA ¸Á// ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ//UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. ¦.©.02/J.AiÀÄÄ.9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ d§â®UÀÄqÀØ¢AzÀ §ÄzÀÄUÀÄA¥Àà PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.J.37/n.7217 gÀ ZÁ®PÀ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄRªÀÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ 1. PÀ¼ÀPÀªÀÄä. 2.ªÀÄĪÀÄvÁeï ¨ÉUÀA 3. ªÀi˯Á£À©Ã EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¦üAiÀiÁð¢ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ LAiÀÄå¥Àà PÁgÀlV 40 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// d§â®UÀÄqÀØ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ¸ÉvÀÄfÃgÁªï qÉåç ªÀgï EªÀgÀÄ qÀªÉÄmÉÆ ºÀtÄÚ §ÄnÖAiÀÄ£ÀÄß d§â®UÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwzÁÝUÀ ¯ÁjUÉ PÉå ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.25/©.3339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ E§âjUÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ¸Àî¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Saturday, April 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 25TH APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A. 279, 337 338 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 25-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAUÉñÀ PÀmÁgÉ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉPÀ® £ÀA: PÉ.J.26 eÉ.1116 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ «dAiÀÄ zÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤîzÁzÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀzÀVUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ J.¹. mÁmÁ UÁrAiÀÄÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉPÀ® ªÉÆÃmÁj£À §®UÀqÉ §A¥ÀjUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉPÀ¯ ªÉÆÃmÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÉPÀ® ªÉÆmÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAUÉñÀ PÀmÁgÉ EvÀ¤UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ jÃw ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÀĤîzÁzÀ EvÀ¤UÉ ¨Áj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄzÀvÀÄÛ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ©½ J.¹. mÁmÁ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà NrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J-35/9961 £ÉzÀÝgÀ°è ¸ÉÆAqÀÆj¤AzÀ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÉÄÊ£ïì R¢gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ Qè£Àgï ±ÁAvÀ¥Àà EvÀ¤UÉ l¥Á®Ä JAnæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAvÀ¥Àà£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¸ÉPÀÆåjn gÀÆ«Ä£À PÀqÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉmÉ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆAlÖzÀÄÝ PÁgÀt ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.¥ÀÄ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¢.25/04/2008 gÀAzÀÄ SÁ° ¹°AqÀgï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ PÀÆPÀ£À¥À½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÁ®¸Á qÁ¨Á ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ3-4 ªÀµðUÀ½AzÀ PÉÊPÁ®Ä ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉƪÀÄ¢ ¤£Éß gÁwæ MAzÀÄ «¹Ì ¨Ál°AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. 73(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ºÀļÀQºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À 2) UÉÆëAzÀ vÀA¢ ²æäªÁ¸À, E§âgÀÆ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ¦.¹. 81EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀļÀQºÁ¼À UÁæªÀÄPÀÌ ºÉÆÃV, UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, ¸ÁºÀÄPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: ¸Á: ºÀļÀQºÁ¼À. EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 135-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 25-04-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄgÀPÀÄA© UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà (2) ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, (3) dA§tÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ (4) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà (5) vÁvÀ vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà (6) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, (7) ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, ¹PÀ̪ÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 5,800-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï dÆeÁlzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §gÀPÁ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

£ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀUÉÃzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 180 JA.J¯ï. £À 50 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C.Q 1500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¥ïÛ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀÄZÀÑ®PÀÄAl UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÀÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉJ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 51 Mjf£À¯ï ZÁAiÀÄì r®PÀì «¹Ì ¨Ál® 180 JA.J¯ï.C. Q.2040 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÀUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 280=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 25.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ªÀzÀUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.¹. 349 ²æäªÁ¸ÀUËqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥£À°è ªÀzÀUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ºÉÆÃV C°è ¥Éǰø ¨ÁwäÃzsÁgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä zÁåªÀÄ£ÁAiÀÄPï vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÁAiÀÄPï ¸Á: ªÀzÀUÀ£Á¼À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, D ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ D §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛvÀÛ¯ÁV ©nÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, April 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 24TH APRIL 08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ. 24-04-08 gÀAzÀÄ 06-00 J.JAPÉÌ UÀÄqÀØzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÁåA¥À zÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀlPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ UÀÄqÀØzÀ ºÀ£ÀªÀÄ ¸ÁUÀgÀ PÁåA¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä 11 Njd£À¯ ZÉÆ¬Ä¸ï ªÀÄvÀÄÛ 9 £ÀA. 1 ºÉªÉ MlÄÖ 20 «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A. 273, 308, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢:- 24-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æäªÁ¸À ¨Á§Ä JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¸À° ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ®Ä ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ²æäªÁ¸À JA§ÄªÀªÀ£À ¥Á£ï±Á¥ï ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 33 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄvÀÄÛ 25 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ UÉÆ®ØPÀ¥ï ¹QÌzÀÄÝ ¨Ál¯ï£ÀÄß C¸À°AiÉÆà CxÀªÁ £ÀPÀ°AiÉÆà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä J¥sï.J¸ï.J¯ï.¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÁåA¥À¯ïUÁV vÉUÉzÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ J¸ï ¤Ã®UÁgÀ, ¦.J¸ï.L. vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ:24-4-08 gÀAzÀÄ 12-40 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «Ä¤ ¯Áj £ÀA:PÉJ;04 J-4779 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀzÀUÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA:PÉ;25 ©;7978 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀ «Ä¤¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁªÀÅ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢. ªÉÄÃjUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀzÉêÀ¥Àà PÁA§¼É EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25.4.2008 gÀAzÀÄ ¨ÉɼÀV£À eÁªÀ 03:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35/9961 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAqÀÆj¤AzÀ PÀ¯ÁåtÂ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÉÄ£ïìì RrUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä n¥Ààgï QèãÀgï ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ¤UÉ l¥Á®Ä JAnæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAvÀ¥Àà£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¸ÉPÀÆåjn gÀÆ«Ä£À PÀqÉ l¥Á®Ä JAnæ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ QèãÀgï ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ±ÁAvÀ¥Àà£À vÀ¯É ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A. 279, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 92 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/5137 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-D£ÉÃUÀÄA¢ gÉÆÃqï£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è C£ÀĪÀÄwVAvÀ ºÉaÑUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄvÁÛ, §AzÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, fÃ¥ï ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

6] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A. 279, L¦¹

¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ «Ä¤ ¯Áj £ÀA: KA-26/4164 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£ÉƼÀUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¦£À «Ä±À£ïUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀ PÀ©âtzÀ ªÉÄïÁѪÀt ºÁUÀÆ ¥Á° PÁ¨ÉÆÃð£Émï ²ÃmïUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ. ²Ã ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺɧƧ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï zÀĪÀiÁä, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥ÀqɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ¨ÁUÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀªÁzÀ 2 JPÀgÉ [UÀzÉÝAiÀÄÄ ]D¹ÛAiÀÄÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:23-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj UÀzÉÝAiÀÄ°è UÀzÁé®PÁåA¦£À AiÀÄjæAiÀÄtÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ D½AiÀÄ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj £É®è£ÀÄß PÉÆAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj F 2 JPÀgÉ UÀzÉÝAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄäAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÉÃPÉ F UÀ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄåwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà " K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ " CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr £ÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ vÉPÉÌ ©zÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ UÁ°AiÀÄ ºÀªÁ ©lÄÖ dPÀA UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄð UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ J¸ï ¤Ã®UÁgÀ, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Thursday, April 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 23RD APRIL 08:

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 143, 147, 504, 506, 384 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23.04..2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ±À©Ãgï ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 50 eÁ: ªÀÄĹèA G: PÁAmÁæöålgï PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ »gÉúÀ¼Àî ¨sÁUÁå£ÀUÀgÀ AiÀÄvÀßnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ G¸ÀÄUÀ£ÀÄß vÀÄA§®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄvÀßnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 10 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ«ÃAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ, KPÁKQà dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀÄSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ïÀ.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A. 341, 504, 323, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 24.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 00:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀAiÀiÁvï ¦ÃgÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: ¢ªÀlgï Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §¸ï £ÀA. PÉ.J 37, J¥sï. 291 ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è eÉ.¹.© £ÀA. PÉ.J. 37. JªÀiï. 5929 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ §¹ìUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÉ.¹.© AiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr zÀÄSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½¢gÀĪÀ¢®è, PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ºÉZï.¹ 12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆ0rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] ºÀ£À£À¸ÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà ¨Á彺Á¼À ªÀAiÀÄ-23,eÁw-G¥ÁàgÀ , G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¨É£ÀPÀ£Á¼À

¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üqïì gÉÆÃUÀ¬ÄzÀÄÝ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-23/04/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ ¨É»gÀðzÀ±ÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀ0zÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjªÀÄzÀåzÀ°è ¨É¼ÉUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23.04..2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ «ÃgÉñï vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 12 G: «zÁåyð ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀPÁÌV PÀnÖUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAl ºÁ®ªÀwð PÁæ¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 35. eÉ. 6379 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¨É¤ßUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå ºÉZï.¹ 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¹qÀÄè §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ «Ä¹°£É¤ß £ÀA. 01/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¹qÀÄè §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: ZÉAr£Á¼À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §zÀÄ«UÉ PÀnÖzÀÝ JvÀÄÛUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¹qÀÄè §rzÀÄ MAzÀÄ PÀjªÀiÁ¸À JvÀÄÛ ¸ÀwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ©½ JwÛUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¹qÀÄè §rzÀÄ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ CA:Q: 27,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ¹qÀÄè §rzÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀÄvÀÛzÉ ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÀåUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A. 188 L¦¹

EAzÀÄ ¢ 23-04-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÁªÀĤzÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀPÀëzÀªÀw¬ÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÉÆA¢UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ mÁåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37/n-3628 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A. 171 (E) L¦¹

EAzÀÄ ¢ 23-04-08 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À -64 gÀ°èAiÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄÃvÀå eÉ.r.J¸À. ¥ÀPÀë¢AzÀ ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀzÀPÁÌV ²æà PÀgÀr ¸ÀAUÀtÚ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ £ÁªÀÄ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀȵÁÚ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ±ÉqÀØ£ÀÄß ºÁQ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ D«ÄµÉ MrØ, HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ. PÁgÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ C£Àß, ¸Áj£À HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV F ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ HlPÉÌ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ w½¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. [C.«.] £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À. vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A. 171 (©) (1) (2) ªÀÄvÀÄÛ 171 (E) ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹

¢:- 23-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉ.r.J¸ï. aºÉßAiÀÄļÀî ¥sÁèUï ªÀÄvÀÄÛ §¤AiÀÄ£ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ªÀiÁUÀðªÁV UÀAUÁªÀwUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÉëĸÀ¯ÁzÀ C§PÁj zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢ ZÉPï¥ÉÆøïÖ£À°è PÁAiÀÄÄvÁÛ EzÁÝUÀ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ZɪÉÇðïÉmï mÁæªÉgÁ ªÁºÀ£À £ÀA: n.J£ï-39/ J.J¯ï-4642 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è 800 §¤AiÀÄ£ï, 12 X 8 ¸ÉÊf£À 6,000 eÉ.r.J¸ï. aºÉßAiÀÄļÀî ¥sÁèUÀ ªÀÄvÀÄÛ ©½ §¤AiÀÄ£ï CzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æà EPÁâ¯ï C£ÁìjAiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæ ªÀÄÄzÀætªÁVzÀÄÝ, §¤AiÀÄ£ï »A¨sÁUÀzÀ°è eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ aºÉßAiÀiÁzÀ £É®Äè ºÀÄ®Äè ºÉÆgÉ ºÉÆvÀÛ ªÀÄ»¼É ¨sÁªÀavÀæ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥sÁèUï£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 14,000/- §¤AiÀÄ£ï£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 20,000/- UÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ J¸ï ¤Ã®UÁgÀ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

9] PvÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 23-04-08 gÀAzÀÄ 04-10 ¦.JAPÉÌ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§A¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀA/ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 25 eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á. §£ÀºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 9 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ 4 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2532=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, UÀÄ£Éß zÁR°¹ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, April 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 22nd APRIL 08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A. 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢:- 22/4/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå¸ÁgÀzÀ ¨ÁqÀ°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ drAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà VtÂUÉÃj, 32 ªÀµÀð,, PÀÄgÀħgÀ,¥Á£À±Á¥À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÁ®ªÀwð CAvÀ w½¹zÀÄÝ, gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ZÀPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÉƼÀUÉ Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 180 JA.J¯ï. G¼Àî 25 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀé CxÀªÁ ¯Éʸɣïì §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ºÁdgï ¥Àr¸À°¯Áè. ¸ÀzÀj ¨ÁqÀ°AiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 38-00 EzÀÄÝ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 950-00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£À CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt 305-00 ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹ UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A.273, 284, 308 L¦¹ & 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 22-04-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz°è zÉêÀ¯É¥Àà £ÁAiÀÄPï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ zÉêÀ¯É¥Àà £ÁAiÀÄPï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV J®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÀÆ, 800=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 80 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr, ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀº, ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀzÉAzÉ w½zÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀð ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ. & 420 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-04-08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀi zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®èzÉà DPÀæªÀÄ ªÁV MlÄÖ CAzÁdÄ 35 °Ãlj£À 338 PÁå£À£À°è DPÀæªÀÄ ªÁV ¹àÃjmï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ C.Q 11,83,000=00 ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA n.J£ï-01/J.©-1393 C,Q 10 ®PÀë gÀÆ »UÉà MlÄÖ 21,83,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅ zÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A. 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 10.15 J.JA.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄzÁð£ï C° ¸Á§ Dgï.M ºÉÊzÀgï C° ¸ÀPÀð¯ï PÉÆ¥Àà¼À. EªÀ¤UÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CqÁØqÀ®Ä zÁj ©qÀ®Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ CAiÀÄÄå§ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ ªÀÄĸÁÛ¥À¤UÉ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR: ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A. 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 10.15 J.JA.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀAzÉ ºÉÊzÀgï C° ¸ÀPÀð¯ïzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ SÁeÁªÀ° ¸Á§. Dgï.M ºÉÊzÀgï C° ¸ÀPÀð¯ï PÉÆ¥Àà¼À £ÉzÀݪÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CqÁØqÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁrgÉãÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä D jÃw ¨ÉÊzÁqÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀR:¥ÁvÀUÉÆ°½¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ PÀ®è¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ eÁ«Ä£ÀÄ PÉÆnÖ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr, £ÀÆQzÀÄÝ CzÉ PÁgÀt PÉÊUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 448, 323, 504, 506, 354 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¨ÁQ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀ½UÉ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ n.« AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀÄð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆ¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ 52 E¸Éàmï PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ DUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸Éàmï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3040=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 22-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉêÉAzÀæUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî CAvÁ w¼À¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À CAUÀ d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1170=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÉÆ0¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà Cgï.Cgï.¥Ánî ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

10] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 22-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà f.Dgï. zÉøÁ¬Ä r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, ¸Á: UÉÆãÁ¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À §½AiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 250-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

11] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 279, 337, 338 304 (J) L¦¹

¢. 22/04/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀjºÁ¼À-UËj¥ÀÄgÀ gÉÆr£À°è DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÀÄAqÀ¥Àà UÀrØ ¸Á. ªÀqÀØgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J37/PÉ.7606 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀjºÁ¼À¢AzÀ UËj¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß KPÁKQ ¹Ìqï ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä FPÉUÉ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ »gÉUÀÄAqÀ¥Àà UÀrØ FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA. PÉ.J37/ºÉZï.7762 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÁ§jAiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV vÀ£Àß UÁrAiÉÆA¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

12] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁV PÉÆýºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ, QèãÀgÀUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà Cgï.Cgï.¥Ánî ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

13] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgï UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ VjñÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ªÀUÉÊgÉ PÉÆqÀzÉ MªÉÄäïï vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ, »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

14] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-04-2008 gÀAzÀÄ 11-00 ¦JAPÉÌ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ, ªÀ:21ªÀµÀð,PÀæµÀgï £ÀA:PÉ-37 JA.2198 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁªÀÅ EAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£É PÀqɺÉÆÃUÀ®Ä ºÀ¼Éà r.¹. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

15] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 22-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ï PÉ.J-25/ J¥sï-2386 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÀgÀvï vÀAzÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà mÉÊgï JwÛ£À §ArUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÁV ¸ÀzÀj §ArAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢ªÀÄzÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ §ArAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ PÀÆqÁ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ vÀPÀëtªÉà §¸Àì£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¬ÄvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÉñÁåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

16] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A. 3, 4, 5, 6 ¦.L.n eÁAiÉÄÝ

¢. 22/04/2008 gÀAzÀÄ 6.00 ¦.JAUÉ fÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆæ ºÉZï.JA ¹zÁæªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À UÀÄr¸À°£À°è ªÉñÁåªÁnPÉ £ÀqɹzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁzÀ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

17] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 110 E ªÀÄvÀÄÛ f., ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ 23/4/08 gÀAzÀÄ 9:.30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉøÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÁ°äQ , 27 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉøÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄÄAvÁV ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É F »AzÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ gËr ²l£ÀÄß vÉUÉ¢zÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæÃAiÉÄ EgÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ. zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹, UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, April 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 21TH APRIL 08:

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-4-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà JA r SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ G: ¸ÁjUÉ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸Àì ¤¯ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, C£ÁªÀäzÉåÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ 38-jAzÀ 40 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ©PÉë ¨ÉÃqÀÄvÁÛ n¦£À w£ÀÄßvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ n.© gÉÆÃUÀ EzÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-4-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-00 UÀAmÉUÉAiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ©QÌ©QÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À AiÀiÁjUÀÆ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢ EzÀÝ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:- 21-04-2008 gÀAzÀÄ ºÀÄt¹ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ»¼É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨ÁæAr, «¹Ì ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀĪÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ºÀÄt¹ºÁ¼À PÁæ¸ïzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ aîzÀ°è ¨ÁæAr ªÀ¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr qÀ§Æè.ºÉZï.¹ gÀªÀjAzÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV Njd£À¯ï ZËAiÀÄìr®PÀì 180 JA.J¯ï 96 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 3840=00 ºÁUÀÆ N®Ø ªÀÄAPï JPïì.JPïì.JPïì gÀªÀiï 180 JA.J¯ï 15 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 600=00 gÀÆUÀ¼ÁVwÛzÀÄÝ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉƦvÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/08 PÀ®A.273, 284, 308 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 21-04-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ PÀ§âgÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¸ÀjVqÀzÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ§âgÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¸ÀjVqÀzÀ, EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV J®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÀÆ, 300=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 10 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr, ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀº, ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀzÉAzÉ w½zÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀð ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 395 L¦¹

£ÀªÀÄÆzÀ C¥ÀjavÀ 7-8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï £ÀA: PÉ.J.-28/gÀhÄqï-0095 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-09/J-833 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï. C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï vÀA¢ C§Äݯï SÁzÀgï, ±ÉÃPï, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀ±Àð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ZËgÉrØ ¥Á¼Àå, aAvÁªÀÄtÂ, f: PÉÆïÁgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ®PÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 3.50,000-00 DUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3008 PÀ®A. 323, 324, 504, L¦¹

¦AiÀiÁð¢ PÀÄ.ºÀÄ°UɪÀÄä vÀA¢ §¸À¥Àà ¨Éë£ÀPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 25, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G:CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð, ¸Á: vÀÄUÀήzÉÆÃtÂ, vÁ: PÀĵÀÖV ¢£ÁAPÀ: 21/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ D¥Á¢vÀ ºÀ£ÀªÀÄ0vÀ¥Àà vÀ0¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà gÁdÆgÀ eÁ-ªÀqÀØgÀ ¸Á-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©lÄÖ §A¢gÀÄªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ C¨ÁéZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§rªÀiÁr zÀÄSÁ:¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹.

¢: 21.04.08 gÀAzÀÄ ¨ÉɽUÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦.¹. 229 ®PÀëöät ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï£À°è »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ºÉÆÃV C°è ¥ÉÇ°Ã¸ï ¨ÁwäÃzsÁgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä §¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁ£À¸ÀRAr ¸Á: »gÉèÉÆêÀÄä£Á¼À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, D ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ D §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛvÀÛ¯ÁV ©nÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Monday, April 21, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 20TH APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A. 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉÃ, UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸À£Áä£ï ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA§gï KA-37/L-7275 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï-¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®zÀ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, JqÀUÀqÉAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ, ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L., ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 20.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¤Ã®¥Àà vÁ¬Ä UÀAUÀªÀé PÁtÂÃgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ..J- 37/ 494-495 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä DVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A. 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 20.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ©.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV 7:45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr C°èzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØnÖ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À°èzÀÝ gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ZÀPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÉƼÀUÉ ªÉÄeɹÖPï «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 31 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, C.Q 806=00 gÀÆ. ÷d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 273, 284, 308, ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 32, 34 , PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ. 20-04-08 gÀAzÀÄ 08-30 ¦.JAPÉÌ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ²æà §dAwæ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§A¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©üêÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MAzÀÄ PÁå£ÀÄ, 15 PÉ.E ¨É®è ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî§nÖ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀiÁVæ UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ [C.Q 1,300=00 ] ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ [AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀĸÉãÀ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ. ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ M§âgÀÄ E§âgÀÄ ¸Á. ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÅgÀ vÁAqÀ. ] «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀļÀdªÀÄä E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÀ¼Àî§nÖ vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄØ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ : ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J £ÀA. 01/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ

¢£Á0PÀ:- 20-04-08 gÀAzÀÄ »gÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Ààmï vÀAzÉ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ²zÁA¥ÀÅgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¸Á¸ÀéºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£É ZÀ¥ÀàgÀzÀÄ EzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aªÀÄt ºÀaÑlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑnÖzÀÝ ZÀĪÀÄt¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17500=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À PÀÄAn, PÀÄjUÉ, §Ar¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, CQÌ, §mÉÖ §gÉ, MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥sÀAiÀiÁd ºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ. oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A. 363, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:20-04-2008 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà §¤ßVqÀzÀ, £ÀA¢£ÀUÀgÀ, C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¸ÀzÀ£À, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ PÀÄ.²¯Áà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-4-08 PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgï EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ UÀzÀÝ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ [¸ÀAvÉÆõÀ £ÀAiÀÄågï, ¸Á: PÁ¼ÀªÀÄä £ÀUÀgÀ, ¥Éưøï PÁélð¸Àð »A¨sÁUÀ , ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ, AiÀįÁè¥ÀÄgÀ , GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ] PÀÄ. ²¯Áà EªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹, ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ vÀ¦àzÀ°è ²¯Áà¼À£ÀÄß PÉƯɪÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.

¢: 20-04-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0315 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁgÀlVAiÀÄ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁåAPÀ PÀlÖqÀzÀ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ PÀ« £ÉgÀ½£À°è vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ C°è ¤AvÀªÀgÀÄ CAvÀ PÀÆVzÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ C°AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £À©¸Á¨ï vÀAzÉ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¯ÉQÌvÀ¥Àè UÀAUÁªÀw CAvÀ w½¹zÀÄÝ F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄ0eÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹ UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ. ¹.ºÉZï. ¦.J¸ï.L , PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 376, 429 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 20-04-08 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA. PÉÌ ¦ügÁå¢ gÁdĨÉà vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀĸÀÆw, 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĺÀäzï £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À - £ÀªÉA§gï -07 jAzÀ ¥sɧÄæªÀj-08 gÀªÀgÉUÉ DgÉÆæ ¹PÀAzÀgï vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á¨ï PÀqÀ§¯ï ¸Á: ªÀĺÀäzÀ £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CAvÁ ¦æÃw¹ , zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁV®è, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, April 20, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 19TH APRIL 08:

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A. 420, L¦¹.

¢ 19-04-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ¸ÀA- 570/08. ¢ 10-04-08 ¦.¹ £ÀA 46/08 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ 1] ¨ÉÆÃd¤Ã®PÀAoÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦ügÁå¢ PÀĪÀiÁj C£ÀÄ¥ÀªÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è aPÀ̪À½zÁÝUÀ L.J£ï.ªÉʱÀå ¨ÁåAPÀ §¼ÁîjAiÀÄ°è 50,000=00 gÀÆ J¥sï.r. ºÀtªÀ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ, ¢ 14-08-2006 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ 18 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ §zÀ°UÉ DgÉÆæ £ÀA 1] ¨ÉÆÃd¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 2] L.J£À.f. ªÉʱÀå ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ §¼Áîj gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj J¥sÀ.r. ºÀtªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÀ¢ÝAiÀÄÄ L.J£ï.f ªÉʱÀå ¨ÁåAPÀ §¼ÁîjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è. ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 34, 43 (J) PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©¸ÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ §eÁd J0-80 £À0. PÉJ-37/E-6087 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è 30 N.¹.+30 «AqÀ¸Àgï ¨ÁqÀ° MlÄÖ 60 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2400/- UÀ¼À£ÀÄß UÁrAiÀÄ°è MAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁ¹ »r¢zÀÄÝ,, CgÉÆævÀgÀÄ PÀvÀÛ®zÀ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A. 273, 284, 308, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 19-04-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄlV UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÄlV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä D¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃzÀ, FvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÀÆ, 300=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr J.J¸ï.L ºÀ£ÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢: 13-04-08 ¸ÀAeÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ZÀ°è ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ zÀªÀSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ ¢: 19-04-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19.04.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¨Á¨ÁZËzÀj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19.04.2008 gÀAzÀÄ §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ dUÀ¥Àw PÉÆý ¥sÁgÀä£À°è UÁågÀ« PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀw ªÀĪÀÄvÁd ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C§ÄÝ®gÀeÁPï EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «Ä¤¯Áj £ÀA. PÉ.J. 16/J. 6325 gÀ ZÁ®PÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹ C§ÄÝ® gÀeÁPï£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ¼ÀªÀgÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-4-08 gÀAzÀÄ 2-10 ¦JA¢AzÀ 2-30 ¦JAzÀªÀgÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀÄj, UÀ«ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ f¯ÁèD¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:18-4-08 gÀAzÀÄ 9-30 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ, VÃvÁ, C£ÀߥÀÆtðªÀÄä, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Áèmï «µÀAiÀĪÁV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr,PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹, dUÁÎr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃjUÉ ²æñÉÊ®gÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ºÉZï.¹-02, J¸ï.ºÉZï.M. £ÀUÀgÀ oÁuÉPÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-4-08 gÀAzÀÄ 2-55 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtðªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà §½UÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:18-4-08 gÀAzÀÄ 9-30 ¦JAPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ VÃvÁ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Áèmï ¸ÀA§AzsÀ ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä CªÀ¼À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä PÀÄj, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr,PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹, dUÁÎr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃjUÉ ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉPÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, April 19, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 18TH APRIL 08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 18-4-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 2-15 UÀAmÉUÉ AiÀÄgɺÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ CgÉƦvÀgÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÁUÀ DgÉƦ CAiÀÄå¥Àà vÀªÀÄzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÄdgÀwÛ EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà dPÀÌ° CAvÁ w½¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 174 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸À 180 JA J¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉQzÀÄÝ MlÄÖ 6960-00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 18.04..2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ºÀ¼Éà UÉÆAqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr C°èzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ CAUÀr CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÉƼÀUÉ 30 ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ C.Q. gÀÆ. 1,027=00

¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß÷d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:-18-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà QgÀt PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ªÉÆâ£À¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ CvÁÛgÀ, CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À §½AiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 100-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ. ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. £ÀA; 01 J¸ï.ºÉZï.N. vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢ AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ¤d«zÀÄÝ DUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀ£À gÀÆ.410=00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß , MAzÀÄ ªÀÄlPÁ anAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A. 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÀgÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §£ÉߥÀà ªÀiÁzÀUÀÄAr, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-04-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-26/ eÉ-2455 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw- PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è wgÀÄ«£À°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß §¸ÀªÀgÁdÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ,£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄAUÀ[ PÉÆÃw] CqÀدÁV §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÁV MªÉÄäÃ¯É ¸ÉÊqï ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÄÝzÀjAzÁV ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£À vÀ¯ÉUÉ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ PÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ CAUÉÊUÉ , JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. £ÀA; 01 J¸ï.ºÉZï.N. vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà 12 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï PÀA¥À¸ÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ PÁgÀt E§âjUÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. E§âgÀ£ÀÄß «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ §¼Áîj zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁåA¥ï£À°è £Á®Ä̪Àj JPÀgÉ UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ UÀzÉÝUÁV C°è E°è SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀļɧAzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ £É®Äè £É®PÀaÑ ®ÄPÁì£À DVzÀÄØ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉA§ «ZÁgÀzÀ°è aAvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

8] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀAzÀ£Á @ gÀªÀiÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd PÀÄ®ÌtÂð ªÀ: 35 ¸Á: PÁgÀlV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ M° ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¢zÀÄØ ¨ÉAQ MªÉÄäÃ¯É §UÀ룃 ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀAeÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÆ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦qïì gÉÆÃUÀ §jvÀÛzÀÄÝ JµÀÄÖ ¸À® vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRºÉÆA¢gÀ°®è ¦qÀì gÉÆÃUÀzÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

10] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A. 420, 465, 467, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 18.04..2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjAzÀ PÉÆÃlð gÉÃ¥sÀgÀØ PÉøÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÁð£À ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á¨ï ºÀUÀ®¢ªÀlÀV ªÀAiÀÄ: 85 ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 297 PÉÆ¥Àà¼À EzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 01.02.08 jAzÀ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ¸ÉʯÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ ºÀ®UÀ¢ªÀlV 2] vÁdÄ¢ÝãÀ 3] ªÀiÁ§Ä¸Á§ 4] ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå 5] zË®vÀ ¸Á§ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ F d«Ää£À°è ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ü EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¸À 4:00 UÀAmÉUÉ J£À.JªÀÄ. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

11] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A. 96 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/04/2008 gÀAzÀÄ ASI [G] gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 4;30gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀA gÁªÀÄtÚ dUÀļÀzÀ 15ªÀµÀð ¸Á: ¤qÀ±É² gÀªÀgÀÄ PÀÄæµÀÚVj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁUÀgÁd ªÉÄð£ÀªÀĤgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß»rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÇzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008