Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, November 29, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦. ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï gÁdÄ vÀAzÉ agÀAfë, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ZÀZÀð ¥sÁzÀgï ¸Á: dįÁ¬Ä£ÀUÀgÀ- UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw vÀAzÉ ªÀÄĸÀ®AiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀlÖgÀ ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¹.©.J¸ï. ZÁ£À¯ï °APï ºÉÆîØgï EgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ PÉý £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV zÀªÀqÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ Dgï-4139 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃwUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw EvÀ¤UÉ C°è ¸ÉÃjzÀ AiÀiÁgÉÆà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§®vÁÌgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 285/09 PÀ®A. 376, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: UÀA.UÁæ.ªÀÈ.PÁ/09/1720, ¢:- 27-11-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 124/2009 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ®Qëöäà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ, UÉÆ®ègÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 09-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ £À£ÀߣÀÄß gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, £ÀA©¹ ªÁ£À¨sÀzÀæ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, EZÉÒUÉ «gÀÄzÀÞªÁV UÀÄqÀØzÀ°è §¯ÁvÁÌgÀªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢: 10-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ £À£ÀߣÀÄß ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©lÄÖ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV D«ÄµÀ vÉÆÃj¹zÉÝãÉ. ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ w½¹ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ gÀAUÀ¥Àà£À CvÉÛAiÀiÁzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj zÀÄgÀUÀªÀÄä, zÀÄgÀUÀ¥Àà, ¥ÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä PÀÆr ºÉÆr-§r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ

Tuesday, November 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ U˽ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ U˽, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: U˽ G: gÁqï ¨ÉArAUï ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢: 22-11-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄäA¢gÁzÀ (1) CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¢: ®PÀëöät¥Àà U˽ 56 ªÀµÀð (2) AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀÅ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð¸À (3) CgÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà U˽, 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ïUÉ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉUÉ E®PÀ¯ï¢AzÀ §¸ï£À°è §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ E½zÀÄPÉÆAqɪÀÅ. C°èAzÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄäAvÉAiÉÄà ªÁºÀ£ÀzÀ°è EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÝgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £Á«zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £À£ÀUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. C®èzÉà CA§ªÀÄä EªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆýUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä EªÀjUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CgÀÄt ¨Á¬Ä EªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: J.¦-21/ JPÀì-4451 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §qÉ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÀÆð¯ï CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA: PÉ.J-37/ 7789 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. £ÀªÉÆäA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀAvÀºÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨É®èzÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ N§¼ÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¦.¹. £ÀA: 66 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£ÀUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. gÁwæ 10:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è G¸ÀÄV£À UÀÄqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-1440 CAvÁ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÉ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä dAUÀªÀÄgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. ¯ÉÊ£ïªÉÄ£ï ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. DvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ£ÉAzÀÄ w½zÀħA¢vÀÄ. 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ G¸ÀÄV£À UÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Monday, November 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÁ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £É®eÉÃj ¸Á: »gÉøÀƽPÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé £É®eÉÃj 6 ªÀµÀð EPÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÀ§âUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀgï DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1} gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 2} AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 25 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 3} PÁjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §rUÉÃgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 4} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 5} ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ÆzÀUÀÄA¥Á, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 22, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 6} PÁAvÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 7} ¥ÀgÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CA§¥Àà PÉÆ®ÌgÀ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 38, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 8} §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁAiÀÄ£À¥Àà £ÀªÀ°, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 32, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 9} ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §¸ÉÃnÖ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 29, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 1,560-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, November 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 21-11-2009 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: §ÄzÀUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ ªÀAiÀiÁ 8 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©Ã½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2009 PÀ®A 498(J) 307, 504 ¹»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀ½UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸À» ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, November 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 20-11-2009 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£À.ºÉZÀ 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ªÀÄAZÁ¯É ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01/ J.¹ 3709 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹ ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÀ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ZÉ¹ì ¯ÁjAiÀÄ mÉA¥ÀgÀªÀj ¥Á¹AUÀ £ÀA. n.J£À. 18/ n.¹ 0084 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°èzÀÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÉÆgÀZÉ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁeÉÃAzÀæ£ï¤UÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 35 PÉ-7812 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VAiÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÉÆüÀgÁªÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 20-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ vÉÆüÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, G: mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¥Á£ï ±Á¥ï¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-2624 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: gÉqÉØÃgÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ ªÉÄÃWÀgÁd¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV JqÀ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ £À£Àß CtÚ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Wednesday, November 18, 2009

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 17-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À mÉPÀì mÉÊ®ì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 40, 66 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ²Ã£ÀAiÀÄå±ÉnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð, eÁw: ±ÉlÖgÀ G: nà CAUÀr ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,300-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Tuesday, November 17, 2009

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2009 PÀ®A 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-11-2009 gÀAzÀÄ 04.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÉ. ¸ÁA§²ªÀgÁªï vÀA/ PÉ. ¸Àħ۪ÀÄtå ªÀAiÀiÁ 54, eÁ. PÀªÀiÁä G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ²æäªÁ¸À PÁåA¥À G¥Àà®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 15-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ²ªÀgÁt E§âgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁæªÀåUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ²æà ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10-30 jAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è zÁ¸ÀgÀ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ PɼÀUÉ n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ 24 jAzÀ 28 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀªÀjzÀÄÝ J®ègÀÄ «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹zÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉýzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ vÉPÉÌUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 91500=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 6 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹:.

¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¼ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ J.PÉ.gÀÄzÀæUËqÀ, 65 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ : 16-11-2009 gÀAzÀÄ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÀÄ N.J¸ï.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÉÆgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ±ÁgÀzÀ, ¸ÀIJîªÀiÁä EªÀjUÉ AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ, DzÀPÁgÀt ¤ªÀÄä ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆræ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è ¸ÀÄwÛ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁºÉý 25 UÁæA, a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 30 UÁæA. vÀÆPÀzÀ 2 §AUÁgÀzÀ §¼É MlÄÖ 55 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À §zÀ®Ä ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è gÉÆÃqï UÉÆïïØ D¨sÀgÀtªÀ¤ßÃnÖzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.-23. ªÁ¸À£ÀUËqÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, November 16, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-11-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖ±ÉnÖ ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ±ÉlÖgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ºÁj¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. f.J¸ï GqÀV ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 54 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä ªÀAiÀĸÀÄì: 10 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀAUÁªÀw-¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁâUÀ¢AzÀ PɼÀ¨ÁUÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ aÃgÁqÀvÉÆqÀVzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀݼÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀvÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9235 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁæPÀÖægÀ ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, November 15, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÉ® wAUÀ½AzÀ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄªÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èèzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 307 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàûvÉæUÉ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 14-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, November 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2009 PÀ®A 143, 147, 341, 352, 353, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 2(J)(©) PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉãÀë£ï D¥sï r¸ÀÖçPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¸ï D¥sï ¥sÁåPÀÖj PÁAiÉÄÝ 1981:.

¢: 13-11-09 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ eÉ. r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgï, J£ï.F.PÉ.J¸ï.n.¹. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è CAvÀgÀ gÁdåPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃV§gÀĪÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀ¼ÀPÀ¯ï & vÀ¼À¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CqÉ-vÀqÉ ªÀiÁr ¤°è¹, ZÁ®PÀ & ¤ªÁðºÀPÀjUÉ PÀvÀðªÀ太Àð»¸ÀzÀAvÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, F WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢Þ PÉý WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ fÃ¥ï £ÀA:PÉJ:37 J¥sï-4123 gÀ°è vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ & CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀ ¹§âA¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁr, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄʪÉÄð£À CAVUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÀPÁðj fæ£À JqÀQ£À ¨ÁV®Ä QvÀÄÛ zÉÆqÀØUÁè¸ï, ¸ÉÊqï UÁè¸ï ºÁUÀÆ ºÉqï¯ÉÊlUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ CA.Q. 10,000 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. «zÁå UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄzÀåªÉ¸À¤AiÀiÁVzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨É¼ÀUÀnÖUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¨É¼ÀUÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÉ C®è°è PÀÄrzÀÄ CqÁØr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ ¢£À¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 11-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¨ÁæöåArAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, November 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀAf, ªÀAiÀĸÀÄì 18 µÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ :08-11-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀAf, 19 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀlVj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÀAiÀÄÄ®è£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉlÖ¥Àà£ÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¨ÉlÖ¥Àà¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛ£À ¨Á® vÀÄAqÁVzÀÄÝ, PÉÆÃqÀÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ JvÀÄÛ UÁ§j¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ K£ÁVzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: J.¦-21/ JPÀì-5984 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzï D¹¥sï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 15/33, J¯ï.©. ¹ÖçÃmï, DzÉÆä CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzɪÀÅ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢ 08-11-09 gÀAzÀÄ 2.30 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄå vÀA¢ F±ÀégÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¹.¦.¹-183 C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀArAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà J.ºÉZï.¹. £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÃqï gÀƪÀÄzÀ°èzÀ lædj ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 1/2 vÉÆÃ¯É dĪÀÄQÌ ¨ÉAqÉÆïÉ, §AUÁgÀzÀ 1/4 vÀÆPÀzÀ qÁæ¥sÀì, ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ 5 vÉÆÃ¯É PÁ® ZÉÊ£À MlÄÖ CA.QA 7500=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 


 

        

Sunday, November 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀì (vÀÆ¥sÁ£À) £ÀA: PÉ.J.-37/JA-2112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¥sÀǯ ºÀwÛgÀ mÁæPÀì ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ PÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, mÁæPÀì£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ vÉVΣÀ°è PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁæPÀì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà UÀÄdÓgï ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ mÁæPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀì AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃw¬ÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ Gj¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀļÀÄî ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÁ£ÀAzÀ »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹, ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üÃAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV r¥ÉÆà EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-45 UÀAmÉUÉ ltPÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-37/6872 vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀzÉà §¸ï UÉ JzÀÄjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, «Ä¤¯Áj AiÀÄ°èzÀÝ LzÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦ÃAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        

Friday, November 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ºÀ¼ÉÃdÆgÀÄlV EªÀgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ CAvÀ dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï £ÀA. PÉ.J-37 JA-84 £ÉÃzÀÝgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2009 PÀ®A 498(J), 306 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀeÁð£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»§Æ¨ï EªÀ¤UÉ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, ºÁUÀÆ £Á¢¤ UÀAqÀ ºÉÆqÉ, §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04-11-09 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 5-11-09 gÀ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 


 

        

Tuesday, November 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà dAiÀÄgÁA £ÁAiÀÄPÀ -UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢: 02-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ DzÀªÀiï ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á; dPÀÌ° vÁ: gÉÆÃt E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ UÁèªÀÄgï ¨ÁèPï PÀ®gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-29/ PÀÆå-8381 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÀÄ°VAiÀÄ°è PÁ¬Ä PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DzÀªÀiï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà EArPÉÃlgï£ÀÄß ºÁPÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄß »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DzÀªÀiï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¥ÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA§gï: £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-28/ J-5509 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ w½¹zÀÄÝ, DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è DzÀªÀiï£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQ £Á£ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqÀ¬Ä¹ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DzÀªÀiï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 02-11-2009 gÀAzÀÄ 00-30 J.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÉUÉ¥Àà ¨Á«PÀnÖ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉ.J-25 J£ï-7577 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-22 AiÀÄÆ-2423 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð G. ºÀªÀiÁ° ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 2) CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀÄ£É ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 3) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¸ÀÆr ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §£ÀßnÖ EªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,490=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

        

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008