Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, February 19, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:18-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À. 2] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ F »A¢£À zÉéñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: J£ï dgÀPÀÄAn vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008