Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, February 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:. ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀUÀ®zÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-1509 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ©ÃUÀgÀ HgÁzÀ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÆwð zÁn ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ ªÀÄ®QUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä½UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄ®QUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ 7802 CAvÁ EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2010 PÀ®A
279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008