Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, February 4, 2010

Koppal District Crimes


 

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2010 PÀ®A 279 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G¼ÀPÀ¥Àà ©¸À£À½î EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄAd¥Àà £ÁUÀgÀ½î EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §A¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¼ÀªÀAr L.©. ºÀwÛgÀè gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ªÀÄAd¥ÀàÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »gÉà ¹AzÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀÆ° EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/AiÀÄÄ-7421 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀjUÉ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 30/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 29/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ
zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ¹gÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À®Ä §AzÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-6415 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉêÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010, PÀ®A:279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 03-02-2010 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄgÀhÄQ PÁgï £ÀA. PÉJ-PÉJ-37/JªÀiï-2410 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®ÄÎr PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA. PÉJ-37/JªÀiï-2747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §® ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀªÀÅ ¸ÀºÀB dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008