Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, February 2, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010, PÀ®A:279,337,338 L¦¹. & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 19-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CvÉÛAiÀiÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà JzÀÝ®zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ aPÀ£ï ¸ÉAlgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ gÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-16/7634 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §® ¥ÁzÀªÀÅ dfÓzÀAvÁV ªÉÄð£À ZÀªÀÄðªÀÅ QwÛ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß E¯Áeï ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÀt vÀgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ªÀgÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj¬ÄzÁÝ£É. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2010 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß, DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸Á¬Ä¨Á§ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ®Ä G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,140-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ KeÉAmï¼ÁzÀ (2) ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, PÁ¥ÀÄ®Ä, 38 ªÀµÀð, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀĵÁàªÀw ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ (3) §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ gÁwæ 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008