Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, February 5, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 04-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÁå®gÁªï vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï £ÉPÉÌAn, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £ÁªÀÅ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ, QjAiÀĪÀ£ÁzÀ J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀÄwÛUÉÃzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 04-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/ «-2713 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ ºÉÆÃAqÁ DåQÖÃªï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄAzÉñÀégÀ gÁªï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆÃAqÁ DåQÖªï ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£À°è EzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÀºÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV, JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄ w½zÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©qÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2]UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 02/2010, PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

§AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄ.n.¦. ¸ÀA. 8774 £ÉÃzÀÝgÀ SÉÊ¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆoÀr ¸ÀA. 04 gÀ ¥Á¬ÄSÁ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝV ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 02/10, PÀ®A. 176(1)(J) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

3] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2010 PÀ®A 309 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 03-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 J.JA ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ ¸ÁAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀÄjºÀnÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


  

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008