Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, August 29, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 35/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 10 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢:-22-08-2010 gÀAzÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è JªÉÄäUÀ½UÉ ºÀÄ®è£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÉƼÉî PÀrAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ¨ÉAQ ºÁQzÀÄÝ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß eÁr¹ MzÉzÁUÀ C°èAiÉÄà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÉÆÃjzÀÄÝ zÀUÀΣÉà ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ¤UÉ vÀUÀÄ° zÉúÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯É ªÀiÁrzÁUÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯É ªÀiÁrzÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 28-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà r. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 26-08-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ D®ÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À M¼ÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢:-27 ªÀÄvÀÄÛ 28-08-2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Éqï gÀƪÀiï£À°èzÀÝ UÁqÉæÃeï£À ¨ÁV®£ÀÄß ¨ÉAqï ªÀiÁr vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ (1) 2 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (2) PÉA¥ÀÄ, ºÀ¹gÀÄ, ©½ §tÚzÀ ºÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (3) MAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ ªÀiÁqÀ¯ï£À §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (4) 2 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnÃ®Ä (5) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ®Qëöäà zÉëAiÀÄ qÁ®gï (6) ¸ÀgÀUÀ½UÉ eÉÆÃr¸ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ 2 ºÀÄPïìUÀ¼ÀÄ (7) §AUÁgÀzÀ J¼É¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥ÀUÀqÀzÀ ¸ÀgÀ CzÀPÉÌ MAzÀÄ ¯ÁPÉmï MlÄÖ CAzÁdÄ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 45,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (8) ¨É½îAiÀÄ 3 PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂUÀ¼ÀÄ (9) ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ UÀAzsÀzÀ ¨sÀgÀt (10) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ §lÖ®Ä (11) ¨É½îAiÀÄ 2 ¸ÀªÉÄêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ 400 UÁæA. ¨É½î CA.Q. gÀÆ. 8,000-00 ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ £À£Àß £É°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 52,700-00 UÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,05,700-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ-28-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ F±ÀtÚ UÀļÀUÀtÚ£ÀªÀgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛÃgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÉ. §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆ. ¸ÉÊ.£ÀA-PÉJ-37/ Dgï 2423 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÀ®UÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæPÀì £ÀA PÉJ-37/r-6606 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀ®èAiÀÄå£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ NªÀgÀmÉPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ MªÉÄä¯É ¤°è¹zÀÝjAzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. mÁæPÀì£À »A§¢UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆ ¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉÀ] PÉ. §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/10 PÀ®A 341,323,354,504gÉ.«.34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ NzÀgÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¤Ã£ÀUÉ JµÀë¯Éà ¸ÉÆÃPÀÄÌ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CªÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢-28-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ ¨Á®ZÀAzÀ ¸Á:¤¸Áì¤AiÀÄ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV E®PÀ¯ï J£ï ºÉZï 13 gÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ®PÉÃj PÁæ¸ï zÁn ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¨ÁPïì ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï-55 ºÉZÀ-9477 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjUÉ oÀPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀÄ𢠯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆÃArzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆÃArzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 32/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj 8 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ H¯ÉãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJ£ÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VUÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄUÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀƸÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÅ E®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Thursday, August 26, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/10 PÀ®A 379 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 25-08-10 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð zÉñÀ¥ÁAqÉ, G: PÉ£ÉgÁ ¨ÁåAPÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è CmÉAqÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ. ¢:19-08-10 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉ.J-36 PÀÆå-2652 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ wPÉÆÃnPÀgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ ªÉʨsÀªÀ ¨Áj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÀÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd C°V°ªÁqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃnAiÀiÁV ªÁ¥Á¸À CAzÉ 10-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ vÀÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA: PÉJ-36, PÀÆå-2652, ZÉ¹ì £ÀA 06C16C44731, EAf£ï £ÀA 06C16M53101 C.Q 20,000=00 gÀÆ/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀt AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. CxÀªÁ F PɼÀPÀAqÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

 Phone Number             

1] S.P. Koppal Ph No     :- 08539-220111

2] Control Room Koppal :- 08539-230100

3] D.S.P. Koppal          :- 08539-230342

4] P.I.Koppal Town PS      :- 08539-220333

5] PSI [Cr] Town ps      :- 9448815581


 

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/10 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-04/Er-5214 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆAqÀ¨Á¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37 J¥sï-83 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥ÀÉưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 8/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÉlUÉÃjAiÀÄÄ ¨ÉlUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è DmÉÆà ¸ÁÖlðgï£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAmï ªÉÊgï vÀUÀÄ° ±ÁPï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 43/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄȪÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà¤UÉ ¦qÀì gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃV EzÀÄÝ ºÀÄ®V zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÁUÀ gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ EgÀĪÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.147/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 25-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ M§â ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ªÀåQÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 25-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.: 25-08-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ ¥sÀnð¯ÉʸÀgÀì D¦üøï£À ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV D¦üøï£À M¼ÀUÉ EzÀÝ JgÀqÀÄ C®ªÀiÁj£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀføÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè ¦°è ªÀiÁr MAzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è 86,446=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÁèAPï ZÉPïUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÝ PÁå±À ¯ÁPÀgï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/10 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 25-08-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV "AiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁ PÉÆÃlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E¯Áè" CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæw¤vÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÀªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ C²èîªÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÄÝzÀÄ EzÉ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è HgÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, August 24, 2010

Monday, August 16, 2010

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2010 PÀ®A 323, 354, 448, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FgÀ¥Àà vÀAzÉ CAzÀ¥Àà CqÀªÀ½î ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹®è J£ÀÄߪÀ ¹nÖ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀi£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AqÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÇtð¼À PÉÊ»rzÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr dA¥ÀgÀPÉÌ PÉʺÁQ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ : 15-08-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØ¥Àà UÀÄAd½î ¸Á: ¨Éë£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J- 37/Dgï-4117 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ dUÀ¢Ã±À vÀA¢ UÀAUÁzsÀgÀ ¨sÁgÀPÉÃgï EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¨Éë£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ §gÀUÀÆgï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EzÀÝ ¸ÉÃ¦Ö PÀA§PÉÌ lPÀÌgï C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, dUÀ¢Ã±À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹.

15-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀgÁWÀªÀ®Ä vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/PÉ-1826 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄ°èUÉ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPï £ÀA:PÉ.J-25/¹-1851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ. CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 17/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

15-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, zÀÄqÀÄAiÀÄzÉà SÁ°AiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt E®è¢zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj CzÀjAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ £Á¯ÁÌgÀÄ ¨Áj DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ «gÉñÀ EªÀgÀ ¥Á£À ©ÃqÁ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ UÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà gÁwæ 8-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀÄä½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjªÀÄzÀ ºÀÄvÀÛPÉÌ ºÁ®Ä ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ PÀgÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä PÀgÀĪÀ£ÀÄß §zÀÄ«£À°è PÀnÖzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 13, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ®A 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11: UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ ; 12-08-10 gÀ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 04-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À aÀPÀ̪ÀAPÀ®PÀÄAmÁzÀ JgÀqÀÄ PÁtÂPÁ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 23.500=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ : 12-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ §Ä¸ÀmÉÃ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-25, eÁw- £ÁAiÀÄPÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÀUÉÃzÁ¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ©¸ÉmÉÖ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¤±ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨ÉÉ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀĪÁUÉÎ aQvÉìUÉAzÀÄ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÁUÉÎ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ ZÀAzÀæ¥Àà PÀÆr ¸Á®ÄAa ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ £É®Äè ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ºÀZÀѯÉAzÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr PÁ°AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

Wednesday, August 11, 2010

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA§g 08/2010 PÀ®A174 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀ0q£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ©üêÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »0zÉ UÉÆêÁPÉÌ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©°Ø0Uï ªÉÄð0zÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV PÁ®Ä zÀ¥ÁàVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ M0zÀÄ ªÀµÀð¢0zÀ CqÁØqÀ®Ä DV°¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨É£É §ºÀ¼À DVzÀÝj0zÀ £ÉÆêÀÇ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£Á0PÀ 09-08-10 gÀ0zÀÄ gÀAzÀÄ ªÀÄÄ0eÁ£É 09-45 UÀ0mÉUÉ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆ0zÀÄ ¸ÀÄnÖPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀGjvÀÄ PÀÆqÀ¯É eÉ.©.D¸ÀàvÉæ E®PÀ®è zÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀgjAiÀĪÀ£À ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ0rzÀÝj0zÀ CzÀgÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£Á0PÀ:09-08-10 gÀ0zÀÄ gÁw 12-00 UÀ0mÉUÉ eÉ,©, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 10-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÀ£À eÁªÀ 01-20 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ D¸ÀévÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ºÀAiÀiÁvï¦üÃgï vÀA¢ ±ÉÃPÁëªÀ° ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À EªÀgÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÉPÁëªÀ° vÀA¢ ºÀAiÀiÁvï¦üÃgï ªÀAiÀiÁ: 48 eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁlgïªÀiÁå£ï ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä FPÉAiÀÄ eÉÆÃvÉUÉ 3 ªÀµÀð¢AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ EzÀÄÝ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ: 09-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀwUÉ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-3524 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÀÀQÃgÀ¥Àà JA§ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ qÁt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ±ÉPÁëªÀ° EªÀgÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¤°è¹zÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-13/ JPïì-0397 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß CtÚ ±À¦ü E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀw ¤d«zÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉUÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ ¸ÉÆArUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ D¼ÀªÁzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉUÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÁ£Éà ¤AvÀ ¯ÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀj§âgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzɪÀÅ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £À£Àß vÀAzÉ ±ÉPÁëªÀ° FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 02:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 32/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ¢: F±À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì: 16 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ºÀ¼Éà £ÁUÀ£ÀºÀ½î EªÀ¼ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ, §¼ÁîjN.¦.r.AiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. FUÉÎ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀĪÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ¢£ÁAPÀ:- 10-08-2010gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß3:00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁjD¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ6:30UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2010 PÀ®A 448, 376, 511, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 09-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀgÀzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 09-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀ vÀAzÉ »gÉà zÀÄgÀUÀ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 15 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ ElÄÖ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AzÀ CA©PÁ¼À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj CvÁåZÁgÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ PÀAqÀÄ ©r¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¹zÀݪÀÄä½UÉ PÉÊ »rzÀÄ UÉÆÃqÉUÉ zÀ©â ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ UÀzÀj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä §qÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆVzÁUÀ £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÀÄjUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß CtÚ AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ F WÀl£É¬ÄAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ¨sÀAiÀĸÀÜ£ÁV zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä £À£ÀߣÉßà PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£Éà §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸ÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2010 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹ 42 ²æà «gÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀÄAqÀ¥Àà @ ¸ÀtÚ UÀÄAqÀ¥Àà vÀA/ ZÀ£ÀߥÀà £Á®vÁéqï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA/ ±ÁåªÀÄtÚ ZɮĪÁ¢ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÀt PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ §ºÀ¼À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà EªÀvÀÄÛ ¤£Àß mÉʪÀÄÄ §ºÀ¼À ZÉ£ÁßVzÉ £ÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ G½zÀÄ PÉÆAr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄÄwÛà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀgÉ ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ K£ÀÄ §AzÀgÀÆ £ÁªÀÅ zÀQ̹PÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, August 7, 2010

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2010 PÀ®A 326, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ªÀÄĹì, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: GªÀĽ gÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀ £ÀÄr ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÉÆãÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £À£ÀßzÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 6 gÀ°è 5 JPÀgÉ ºÉÆ®«zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ºÀAZÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄĹì FvÀ£À ºÉÆ®«gÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨Áålj ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÝ PÁAUÉæöʸï PÀ¸À £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ ºÁQzÀgÀÄ JA§ÄzÁV ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀAZÁ¼À¥Àà£À£ÀÄß PÉüÀ®Ä £Á£Éà ºÁQzÀÄÝ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB »ÃUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À QwÛºÁQzÀgÉ £À£Àß ¨É¼É £Á±ÀªÁUÀÄ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ "CzÉßÃ£ï ±ÉAmÁ PÉýۯÉà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À ¤AzÀ ¨sÁ¼À DUÉÃw" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À®PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV £À£Àß ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄÆUÀÄ MqÉzÀÄ ºÀj¢zÀÄÝ, ªÉÄïÁâUÀzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ, ¨ÁdÄ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀÄwÛªÉ. JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §®¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. C¯Éèà EzÀÝ zÀÄgÀÄUÀtÚ£ÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀAZÁ¼À¥Àà£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, zÀÄgÀÄUÀtÚ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄätÚA¢gÁzÀ ¸ÀtÚ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E§âgÀÆ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ºÀAZÁ¼À¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹

¢:06-08-10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 J.JA UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:45 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV E®PÀ¯ï gÉÆÃr£À°è PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 2 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉ.J-28 / ©-537 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C°ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£ï ¸Á:¸ÁªÉÆî FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA::fZÉ-18/JPïì 8610 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA: ::fZÉ-18/JPïì 8610 gÀ°è£À ¯Áj QèãÀgï ±ÉÃgÀƪÀiï vÀAzÉ C°ªÀĺÀªÀÄzï 18ªÀµÀð ¸Á:¸ÁªÉÆïï JA¨ÁvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2010 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 06-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸ï ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-352 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÉzÀUÉÃj-ºÀįÉÃUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À UÁæªÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj vÁAqÁzÀ PÁæ¸ïUÉ §¸À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ zÁn M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¸ï£À ¨ÁV® §½ ¤AwzÀÝ ¦gÁå¢ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ eÉÆð vÁ¼ÀzÉ §¸Àì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010, PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 06-08-2010 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ:C 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ «±Àé¨sÁgÀw ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ UÉÆ«AzÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 260-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/2010 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 06-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 PÉÌ £Á£ÀÄ GqÀĪÀÄPÀ¯ïzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀðgÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÊzÁrzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¹ªÉÄAmï ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. £À£ÀߣÀÄß PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀqÉzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä PÀAmÁæPÀÖgï £ÀªÀÄUÉ PÀ«ÄõÀ£ï ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß F PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä PÀAmÁæPÀÖgï n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÆ F ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀ«ÄõÀ£ï ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è EAzÀÄ CªÀgÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw."
CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA    60/2010, PÀ®A: 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 08-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 15 PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è 2 vÀnÖUÀ¼À£ÀÄß Rjâü¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Då¥É DmÉÆà £ÀA: PÉJ-37/8053 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯ï ºÁQzÁUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀnÖUÀ¼ÀÄ UÁ½UÉ ºÁgÀÄvÀÛªÉ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä zÁªÀ®¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽwzÀÄÝ Då¥É DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PɸÀgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA gÀ¸ÉÛAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ªÀiÁr ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä zÁªÀ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, £Á°UÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vɯÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

 
 

    


 

Friday, August 6, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2010 PÀ®A 96(©) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 05-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgï, ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢:- 05-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DUÉÆð UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190 «±Àé£ÁxÀ, ¦.¹. 64 agÀAfë JA. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ºÉÆgÀlÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ DUÉÆð UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ PÁæ¸ÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ®°è vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ CªÀgÀÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÀ« vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: DUÉÆð vÁ: UÀAUÁªÀw 2) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §¼Áîj ªÀAiÀĸÀÄì: 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DUÉÆð vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 140/2010 PÀ®0 279,337 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 05-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ©- 4299 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J 34 J¥ï- 602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj ªÀÄÄAzÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ¤°è¹zÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà »A¢¤AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï£À ZÁ®PÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.123/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 04-8-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À¯ÉAzÀÄ £ÀªÀ° gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-n.¦-4182 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨Á¬ÄUÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ DVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/10, PÀ®A. 107, 151 ¹Dg惡

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-04-2010 gÀAzÀÄ ¨ÁrUÉ PÀgÁj£ÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® vÀ£Àß ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ²æêÀÄw eÁ£ÀPÀªÀÄä UÀA/ ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G : SÁ£ÁªÀ½ PÉ®¸À ¸Á: °AUÁgÁd PÁåA¥À 8 £Éà PÁæ¸ï UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ ¨ÁrUÉUÉ ¤ÃrzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 02 wAUÀ½¤AzÀ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀjUÉ DUÁUÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼Á ªÀÄvÀÄÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÁrUÉzÁgÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zËdð£Àå¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-07-2010 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À mÁQøï mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ PÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EvÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀtªÁV ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÀÅAmÁV ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¥Áæt ºÁ¤UÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 14-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Thursday, August 5, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 04-08-2010 gÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 28-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀmÉPÀ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ±ÀgÀt¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ UÀrØUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄ»AzÁæ mÁæöåPÀÖgï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä £ÀmÉPÀ®è¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ F C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ aQvÉìAiÀÄ J¯Áè RZÀð£ÀÄß vÁªÉà PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀªÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §gÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ aQvÉìAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà RZÀð£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-08-2010 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ GqÀĪÀÄPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ RaðUÁV ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà qÀQÌ, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà qÀQÌ, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ CªÀjUÉ "£À£Àß vÀªÀÄä£À aQvÉìUÁV ¤ÃªÀÅ ºÀt PÉÆqÀ°¯Áè, £ÁªÀÅ §qÀªÀgÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ ºÀt J°èAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤ÃªÀÅ SÁ¸ÀVà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹ ºÀt PÉÆqÀzÉà F jÃw ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, £ÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ " CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÀ½AzÀ E½zÀÄ £À£ÀUÉ " K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¤Ã£ÉãÀÄ ±ÀAoÁ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ, £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀºÀ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. zÀÄgÀUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, CªÀj§âgÀÆ £À£ÀUÉ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤£Éß wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè E°èAiÉÄà fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. DUÀ F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°è ºÉÆgÀnzÀÝ FgÀtÚ ªÀqÀØgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ drAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt ºÉÆr-§r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À EA¢£ÀªÀgÉUÉ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.49 £ÉÃzÀÝgÀ°è 1 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ªÁ¢-¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀÄ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðf¤PÀgÀ D¹Û-¥Á¹Û ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀ¥ÉÃð ªÀw¬ÄAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 04-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¥ÉƸïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀAvÀºÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁw:ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á:EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DPÉUÉ UÀ¨sÀðPÉÆñÀzÀ vÉÆAzÀgÉ EzÀÝjAzÀ 2007 gÀ°è C¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ FUÀ DgÁªÀÄ DVzÀݼÀÄ .DzÀgÉ EwÛZÉUÉ DgÁªÀÄ EgÀÄwÛgÀ°è®è. vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVzÀÝ°è vÁ«§âgÀÆ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ ¢:17-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ gÁªÀĪÁqÀVUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è w½¹ ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃAPÉAzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2010 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2010 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-08-2010 gÀAzÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥Áèn£À°è ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä ªÉÄÊ®ªÀé EªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀݪÀÄä EªÀjUÉ ¹ÃgÉ ©aÑ §rAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄaѤAzÀ DPÉÆæñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2010 PÀ®A 504, 324 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Áèn£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, August 3, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. £ÀA. 213/2010 PÀ®A 110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 02-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ «£ÁPÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. £ÀA. 63/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 355, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-08-10 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà C©âUÉÃj ¸Á: AiÀÄgɺÀAa£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ D£ÀAzÀ¥Àà ¸ÉÆgÀlÆgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀÛgÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÁrð£À ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ 01-08-2010 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ, ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÁ CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ £ÀqÀÄªÉ §AzÁå¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §r¢zÀÄÝ DUÀ PÀÆrzÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ CªÀjUÉ ºÉzÀj UÀzÀUÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ EAzÀÄ HjUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¦gÁå¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. £ÀA. 16/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 01-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀħ¸À¥Àà FvÀ¤UÉ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉÆÃ«Ä gÉÆÃUÀ (PÁªÀÄtÂ) «zÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ DUÁUÀ PÉÊ, PÁ®Ä, ªÀÄÄR ¨ÁvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÉÆÃ«Ä (PÁªÀÄtÂ) gÉÆÃUÀzÀ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. £ÀA. 40/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 01-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, ºÀÄ°V UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄÄ,r.Dgï zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008