Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, June 15, 2011

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 15-06-2011 gÀAzÀÄ 00-30 ¦.JA.UÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á.D®ÆgÀ vÁ.ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ. 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀ¼À¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ£À dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄð PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®V ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ 8-10 d£ÀgÀÄ PÀÆr C¥É læPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.28/J-9250 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀÄgÀħ£Á¼À PÁæ¸ï zÁn PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ J®ègÀÆ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÁV E½¢zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr PÉqÀ« vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀ vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2011 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ eÁ°ºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ, ¤AUÀ¥Àà, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-6679 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-6680 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄtÄÚ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÉgɬÄAzÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄtÄÚ ºÉÃgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ PÉgɬÄAzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß mÁæ°AiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¯ÉÆÃqï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PɼÀUÉ ¤AwzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨Á¬Ä, zÀªÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ EvÀgÀ d£ÀgÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝjAzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌ ºÉÆ®zÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà PÀlUÉ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à JwÛ »rzÀÄ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀgÀ eÉÆvÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. C°è ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA.& PÀ®A 35/2011, PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 13-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ nf© ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀzÀ ¥Á£ï±Áå¥ï£À°è ¥Á£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34-J¯ï-9557 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåAPï D¥sï §gÉÆÃqÁ JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊ ºÉ§âgÀĽUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vɯÉAiÀÄ »AzÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 117/11 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåÌmï.

£ÀUÀgÀzÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°ègÀĪÀ DAd£ÉÃAiÀÄ & ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è D¥Á¢vÀgÁzÀ (01) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ. ªÀÄvÀÄÛ 02) gÁdÄ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÀAUÀgÉÃeï gÀªÀgÀÄ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. CªÀÄgÉñÀ EªÀ¤UÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,020-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 670-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ PÉ£ÁnPï ºÉÆAqÀ £ÀA. PÉ.J.35/237 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

Monday, June 6, 2011

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 05-06-2011 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAVÃvÀ ¯ÁqÀÓ£À §®UÀqÉ zÀQët ¨ÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà JA. §ArºÁ¼À ªÀ: 60 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 2] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÁA¥ÀÆgÀ ªÀ: 62 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 3] ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀ: 65 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. 4] §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀAqÀQ ªÀ: 68 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. 5] gÉêÀt¥Àà vÀAzÉ CAzÁ£À¥Àà £ÀªÀ®UÀÄAzÀ ªÀ: 65 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. 6] C±ÉÆÃPÀ J°UÁgÀ ªÀ: 48 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. 7] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹¢èAUÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀ: 48 ¸Á: »gÉêÀiÁåUÉÃj J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 8450-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/11 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹

¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ºÀvÀÄÛ ¢£ÀzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ «.ªÀA²PÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HjUÉ vÉgÀ½zÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04-06-2011 gÀAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÁV w½¢zÀÄÝ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ EAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ CA.Q.gÀÆ. 5,34,000-00. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CA.Q.gÀÆ. 1,08,500-00. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 6,42,500-00. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/11 PÀ®A 143,147,323, 498 (J)504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 05-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäÃzÉë UÀzÀÝqÀQAiÀÄ ¥Àw UÀzÀÝqÀQ zÉêÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀAvÉ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ avÀæ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ D¥Á¢vÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÁwAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£ÀÄ L.n.L ¦ülÖgï CAvÁ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÁÌV CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è C£ÀÄߪÀÅzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁgÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ : 05-05-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-10 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.     


 


 


 


 


 


 


 

Saturday, June 4, 2011

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 02-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè qÁªÀtUÉÃgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄîä£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉVzÀÝ °AUÀgÁd gÀªÀjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢: 02-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢: 03-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀgÁdgÀÄ ªÉÄð£À ªÀģɬÄAzÀ PɼÀV½zÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä £ÉÆÃqÀ®Ä, ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßvïgÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ qÁªÀtUÉÃgɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ C¯ÁäjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA:Q: 84,000=00 gÀÆ/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/11 PÀ®A 309 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚA¢gÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆà ¤£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¹nÖ¤AzÀ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/11 PÀ®A 78 (3) Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 03-06-2011 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¸Á gÀAUÉæÃd ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt¸Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.235/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ¨Á¯ï¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, June 2, 2011

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/11 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 31-05-11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁzÁ«Ä¬ÄAzÀ ªÀ¥Á¸À aUÀmÉÃjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgï.£ÀA.PÉ.J-17/JA.6411 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÁgÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀÄ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ¢AzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆ°è£ÁUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃeï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-PÀÆå-3199 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ, vɯÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/11 PÀ®A 307 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀiÁzÀgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¹gÀUÀÄA¦ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä JgÀqÀ£Éà CtÚvÀªÀÄäA¢gÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀé ªÀiÁzÀgÀ gÀªÀjUÀÆ FUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¸Á ªÀÄ£À¸ÀÄ ¸Àj EgÀ°®è, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CzÉà ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁ¹UÉ ºÁ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀé FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K£À¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á JµÀÖ¯Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼Á vÉVw¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄrPÉ ¸ÀĪÀÄä£Á dUÀ¼Á vÉVAiÀiÁPÀ §A¢®è¯Éà ¤£Àß EªÀvÀÛ ªÀÄÄV¸ÁPÀ §A¢¤ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ CzÀjAzÀ £À£Àß §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÀj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.133/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 01-06-2011 gÀAzÀÄ PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï£À°è ±ÀgÀtªÀÄä JA§ÄªÀªÀ¼À UÀÄr¸À® ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: PÀgÉÃPÀ¯ï PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ¥ÀnÖ ¹UÀ°¯Áè. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (2) ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ»¼Á ¦.¹. 17 EªÀjAzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃgÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ (3) ²æêÀÄw §ÄqÀتÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï EªÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008