Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, January 31, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄä£É¥Àà CªÀÄä£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄjUÉÆãÁ¼À vÁ:PÀĵÀÖV vÀªÀÄä JvÀÄÛ §Ar vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV §ArAiÀÄ°è ªÉÄêÀÇ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß gÉÆr£À JqÀUÀqÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÉqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀÄjUÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqÀ E£ÀÄß CAzÁdÄ 200 «ÄÃlgÀ CAvÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ £ÁUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉJ:29 ºÉZï.5462 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DPÀqÉ EPÀqÉ ºÉƬÄzÁqÀÄvÁÛ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §ArAiÀÄ £ÀUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À PÉÆA©UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ MªÉÄä¯Éè JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉzÀgÉ §ArAiÀÄÄ §®PÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°ØAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §ArAiÀÄ ZÀnÖAiÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ UÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Ar¬ÄAzÀ ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JwÛ£À §®UÁ°UÉ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À §® §®PÉÆAZÀÄ PÉÆqÀ£À¸À ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r.zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-15 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVgÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀUÀÄqÀØ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁ.PÀëwæÃAiÀÄ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®PÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÀrØAiÀĪÀgÀ ºÉÆî¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ïzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 £ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà GUÁætzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÉæîgï ¯Áj £ÀA PÉJ-29/J-3471-72 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå ºÉZï.¹-08 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 30-01-12 ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É VtÂUÉÃgÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁ.mÁ. 207 ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉ.J-35/ J-3199 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ wªÀiÁä£ÁAiÀÄÌ ¸Á: ¸ÀAPÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÀ f: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁlÄwÛzÀÝ gÀ«ZÀAzÀæ ªÀAiÀiÁ:14 ªÀµÀð JA§ ¨Á®PÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.mÁ. 207 ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉ.J-35/ J-3199 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ wªÀiÁä£ÁAiÀÄÌ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 28, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-27/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ, 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: fgÁ¼ÀPÀ®ÄÎr EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ PÀA¦è, 28 ªÀµÀð ¸Á: fgÁ¼À PÀ®ÄÎr FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀªÁ¸ÀQ £ÀA§gï PÉ.J-16/ºÉZï-3891 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fgÁ¼À PÀ®ÄÎr ¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ. UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¦£À°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀħzÀgÁV ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÄð£À vÀÄn ºÀjzÀÄ JgÀqÀĺÀ®Äè ªÉÄïÁâUÀzÀªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£ÀUÉ JqÀPÉ£ÉßUÉ §®UÁ°£À ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÉUÉ ªÀÄÄjzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ 26 ªÀµÀð ¸Á: 20 £Éà ªÁqÀð ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ D ¨ÉÊPÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ C£Àégï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ UÀÄqÀÄUÀÄgÀQ 22 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÆVUÉ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÉÄîÄnUÉ ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ AiÀĪÀĺÀ °§gÉÆà £ÀA: PÉ.J-35/PÀÆå-1581 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dRA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, January 27, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©ZÀ¥À°è vÀA¢ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀÄ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆAPÀ® ºÁ .ªÀ ±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀqÀØ¥À°è ªÀÄAqÀ® vÁ : ºÀ®èªÀÄ¥ÀÆgÀ f: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ ( J.¦) ªÀÄvÀÄÛ, ©üêÀÄtÚ, ªÀÄzsÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀ £ÀA§gÀ :J.¦-22/DgÀ-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á£Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ EPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¥À°ÖºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ, ªÀÄÄRPÉÌ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛWÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-01-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÁnÃ¯ï £À¹ðAUï ºÉÆÃA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀuÉñÀ     ªÉÄrPÀ¯ïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀuÉñÀ, J¸ï.PÉ. vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, J¸ï.PÉ. UÀuÉñÀ ªÉÄrPÀ¯ïì CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ¥ÁnÃ¯ï £À¹ðAUï ºÉÆÃA ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï     ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚ £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.3504 EAd£ï £ÀA. 04 ºÉZï. 15 E. 35876. ZÁ¹ì £ÀA. 04 ºÉZï.16 E. 35853. ªÀiÁqÀ¯ï 2004. CA.Q.gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, January 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 25-1-12 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr Dgï.n.J zÀ°è M§â£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ºÉZï.¹-142 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á:C¼ÀªÀAr ºÁªÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ aQvÉì ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ 9-30 ¦.JA PÉÌ vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-01-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÉÆÃjUÉ ªÀiÁrzÀ FgÀ¥Àà UÀÄwÛ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ d«Ää¤AzÀ eÉÆÃqÀÄ JwÛ£À mÉÊgï §ArAiÀÄ°è ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ d«Ää¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀuÁZÁj ¥ÀgÀAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-22 ©-1305 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Dwà ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀl §ArAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ JwÛ£À §ArAiÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 130 ¦Ãn£À ªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ zÀÆrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî JwÛ£À §Ar ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀÄr¥ÀÄrAiÀiÁVzÀÄÝ C®èzÉà 20,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî MAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JvÀÄÛ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

Wednesday, January 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ CdºÀgï CºÀäzï RÄgÉò ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üPï PÀÆrPÉÆAqÀÄ qÁ: ªÀÄįÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ mÁAUÁPÀÆlzÀ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀ¥Àà ¨sÀÆvÁ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/PÀÆå-3679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »A¢¤AzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA: PÉJ-34/JªÀiï-4335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà zÉêÀ¥Àà£À ªÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »AzÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà 2 PÉÊUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt zÉêÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ r.J¸ï, ¦.J¸ï.L [PÁ&¸ÀÄ] £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 201, 75 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 19-00 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 01] PÁ¹ªÀÄ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 02]    SÁeÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÁ®äQ EvÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ §PÁÛ¢üUÀ¼À eÉçÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀߺÀwÛ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉüÀÄvÁÛ ¥ÀÄ£À : D¼ÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÄîÌAqÀAvÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ±ÉÃ½î ¸Á:PÀÄgÀħgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â£ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà¤UÉ ®vÁ J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄVAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ¤UÉ M§â¼ÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ DA©PÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ®vÁ EªÀ¼ÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV EgÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸Àé®à¢£À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ EAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆV PÀgÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä zÀ©â £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°ègÀĪÀ ¥sÁ夣À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV £ÉÆAzÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. DA£ÀeÉÃAiÀÄ r.J¸ï. ¦.J¸ï.L. [PÁ.¸ÀÄ] £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, January 24, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-15 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVgÀªÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀiÁgÁªÀÄ ZËzÀj ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.ZËzÀj G.PÀ©ât ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.£ÀgÀUÀÄAzÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ZËzÀj ºÁUÀÆ DgÉÆæ PÀAUÁgÀgÁªÀÄ ZËzÀj ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ EArPÁ PÁgï vÁvÁÌ°PÀ (mÉA¥ÀgÀj) £ÀA. PÉJ-25/n.¹-13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃn¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 2 QÃ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-35/ºÉZï-5432 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CAeɪÀÄä §eÉÃAwæ JA§ÄªÀªÀgÀ ¥ÉÊQ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr PÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ MAzÀÄ ªÀÄĽî£À PÀApAiÀÄ°è PÁgï ¥À°ÖAiÀÄV ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄƪÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà¤UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 353, 504, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C¯Áè¨sÀQë vÀAzÉ ºÀĸÉä vÁ½PÉÆÃn, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É °AUÀzÀºÀ½î, ¸Á: C¹Ì UÁæªÀÄ, ¹AzsÀV vÁ®ÆèPÀÄ, ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2002 jAzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, °AUÀzÀºÀ½îAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ vÉgÉzÀ MAzÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd gÉrØ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä (J¸ï.r.JA.¹.) ±Á¯Á C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîĸÀÄÛªÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ F §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÉÆA¢UÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ZÀað¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯Á DªÀgÀtzÉƼÀUÉ §AzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî EªÀ£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼À ºÉÆgÀUÀ §jæ, AiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÁ CªÁ £À£ÀUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀªÀ" CAvÁ PÀgÉ¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ D¦üøÀÄ PÉÆoÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ±Á¯Á DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À £À£ÀUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgï ºÉ¹Î ªÀiÁqÁågÀ £ÉÆÃqÉÆÌÃvï PÀÆqï CAw ªÀÄUÀ£À" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, DUÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À £À£ÀߣÀß AiÀiÁgï CAvÀ w¼ÀPÉÆAr¢Ã" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ §®UÁ°¤AzÀ eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æà FgÀ¥Àà, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁZÁj eÉÆò EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ£ÀÄ "¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À ¤ªÀÄä fêÁ£À G¼À¸ÀAV®è, £ÀªÀÄÆägÁUÀ EzÀÝ ¸Á° PÀ®¹æà ªÀÄPÀ̼À" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î EªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà D®ªÉÄî J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 


 

Monday, January 23, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆìģï vÀAzÉ C¯Áè§AzÉøÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀoÁtªÁr-UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÀÆgïªÉĺÀ¢ vÀAzÉ R°Ã¯ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, G: ¥ÉÃAlgï ¸Á: ¥ÀoÁtªÁr - UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀÆgïªÉĺÀ¢AiÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-17/ E.¹-1789 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ zÉêÀWÁmïUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. £ÀÆgïªÉĺÀ¢ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀWÁmï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è £ÀÆgïªÉĺÀ¢ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉà jÃwAiÀiÁV £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÉêÀWÁmï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ £ÀÆgïªÉĺÀ¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §®UÀtÂÚUÉ, §®UÀqÉ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£À PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-03/ E.r-2908 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-01-2012,gÀAzÀÄ 00-30 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀPÉÃj, ªÀ:20, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:«zsÁåyð. ¸Á:CgÀPÉÃj. vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ CgÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄÃ£ï §eÁgÀzÀ°è ®PÀëöät PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ CgÀPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ »gÉÃC¼ÀîzÀ°ègÀĪÀ G¸ÀÄPÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ºÉÃj ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. AiÀÄ®è¥Àà dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 2. ±ÀgÀtªÀÄä dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 3. PÉñÀªÀ dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 4. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 5. UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀAa£Á¼À 6. ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà EªÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀĪÀ ºÀtzÀ°è £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ aÃn ºÀj¸ÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀÛgÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀªÀiÁdzÀªÀjUÉ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, gÀ²Ã¢ ºÀt ºÀj¸À¢zÀÝgÉ ¤ªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼É, QüÀÄ d£ÀgÁV £ÀªÀÄUÉ vÀVÎ-§VÎ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À d£ÁAUÀzÀ d£ÀjUÉ ºÉÆr, §r, ªÀiÁr, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄ:R¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

Sunday, January 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà @ gÉÃtÄPÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.43/ºÉZï.303 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¯Áj £ÀA. J.¦.21/n.AiÀÄÄ.2321 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà @ gÉÃtÄPÀgÁd FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §® Q«UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ rvru ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀA¢ ±ÉõÀVjgÁªï ZÀ¼ÀîUÀļÀî ªÀAiÀiÁ :33 ªÀµÀð eÁ :PÀªÀiÁä G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á : ±ÉõÀVjgÁªï PÁåA¥ï vÁ : UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 03 / ¦- 6901 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆV EArPÉÃlgÀ ºÁQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÀ¸ÀÄAzÀgÁ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA : PÉ.J- 25 /eÉ- 9116 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉUÉ £ÁUÀgÁd JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ±ÉÃRgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 304(J), 201 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èPÁd¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ. 35 ªÀµÀð eÁ.gÉrØ G.ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ¸Á.¹zÁÞ¥ÀÄgÀ vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÀgÀ®Qëöäà gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉjUÉ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄj±ÁAvÀ«ÃgÀÀ Qè¤PïzÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÉÆæ gÀPÀÛ ¨sÀAqsÁgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉjUÉ DUÀĪÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛ®è DzÀÝjAzÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr ºÉjUÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ 10,000-00 gÀÆ UÀ¼À ¦Ã¸ÀÄ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è E£ÀÄß 5 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.JA.J¯ï. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ°è vÉÆAzÀgÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄÄ wêÀæ ¤UÁ WÀlPÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 4-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 jAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzsÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ gÁxÉÆÃqÀ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà DªÁgÀzÀ ªÀĤ, ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð, eÁ:qÉÆA§gÀ, G: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÛgï, ¸Á:PÀĵÀÖV ºÁªÀ PÀ¯ÉèñÀégÀ £ÀUÀgÀ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-01-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ®¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C¯ïªÀÄgï ©ÃUÀ vÀUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ 1) 20,UÁæA, vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ. 2) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¨ÉAqÉÆð, MlÄÖ 20 UÁæA, 3) ªÀÄPÀ̼À §AUÁgÀzÀ aPÀÌ aPÀÌ 4 GAUÀÄgÀ, MlÄÖ 8, UÁæA, J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 48 UÁæA, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä UÀqÀUÀ, ªÀiÁ«£ÀUÉeÉÓ, ¥ÉAqÁ®Ä UÉeÉÓ, °AUÀzÀ PÁ¬Ä ªÀÄÆgÀÄ, GqÀÄzÁgÀ JgÀqÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÉÊUÀqÀUÀ £Á®ÄÌ, MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ZÉÊ£ÀÄ, J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 26 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000-00 gÀÆ, J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj CA.Q. 65,420-00,gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Saturday, January 21, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-01-12 gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J-37/f-321 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀªÉÃð±À ¹.¦.¹-338 EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁd¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¸ÀzÀ ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¸Á§ EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ, JzÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀªÉðñÀ EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀªÉÃð±À ¹.¦.¹-338 EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, January 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 jAzÀ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ °AUÀdÓ£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ «ÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀqÀQ, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 19-01-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÉÆÃlð PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §A¢zÉÝ£ÀÄ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï D¥É DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-36/ J-866 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÁí¼ÀzÀ gÀÄzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆãÁ°PÀ EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁqɯï rL 740, EAf£ï £ÀA: 855534 ZÉ¹ì £ÀA: J¸ïJ¯ï050/J¸ïJ46915 (£ÀA: PÉ.J-37/ n-8151-¸ÀjAiÀiÁV PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¨Áâ¸ï C° FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆÃUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DmÉÆà £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÀj±ÉnÖ 40 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î, ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ, 50 ªÀµÀð, AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀqÀQ, 60 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà »gÉêÀÄoÀ, dAUÀªÀÄgÀÄ, 41 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÆÃmÁgï ªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw µÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ vÁdÄ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢:-15-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ªÉÄÃ¯É ¥ÁvÉæ ElÄÖ ¥ÀA¥ï ¸ÉÆÖêïUÉ ¥ÀA¥ï ºÉÆqÉzÁUÀ CzÀÄ §¸ÀÖð DV µÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢:- 19-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, January 19, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J-36/ JA.J-7861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj fÃ¥ï£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ QæÃqÁAUÀtzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAUÀ£ÀºÁ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAfÃ£ï £ÀA. JA05EA99M06047 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA.
MBLJA05EE99M06675 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ C¥Àà£ÀUËqÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:

²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 23 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°è §gÀ¯ÁV E°è C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨sÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: QèãÀgï PÉ®¸À, ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥sÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, January 15, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ VjñÀ vÀA/ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð, eÁ. dAUÀªÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ. vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹, «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAmÉãÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA.J£ï.J¯ï.02/f.4081 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛ wgÀĪÀÅ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ C®Që¹ ºÁUÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À JgÀqÀÆ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ D ¨sÁUÀzÀ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ZÀ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À ¸Á : §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÀA¥ÉUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 13-1-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå AiÀiÁ¥À®¥ÀgÀ« ¸Á : §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ- PÉ.J- 36 / AiÀÄÄ- 3431 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄgÀrØ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âPÉÌAzÀÄ ºÀA¦UÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV Nr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÀ DV ©¢zÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀqÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà r.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 14-01-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ §¤ßVqÀzÀ ¸Á: £ÀA¢ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 26-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃWÀ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C«Ä£À¥ÀÄgÀ Nt ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-PÉ-4527 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ ©¸ÀgÀ½î (§rUÉgÀ) PÁ½PÀzÉë ªÀÅqïØ ¥ÉèöʤAUï ªÀPïì UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃWÀ£À 7 ªÀµÀð EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JqÀ PÁ°£À »ªÀÄäqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ «ZÁj¹ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ UÉÆêÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd ºÉZï.¹. 154 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁªÀÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¯ÉçUÉÃj vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£ÀߣÀÄ FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¯ÉçUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÀUÉ J®ègÀÆ C£ÀÆå£ÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ DzÀgÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÀUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀAPɪÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 14, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 13-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà PÉƽî gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ PÀrè QvÀÄÛªÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀªÀ½ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÁmÁ¥ÀÆgÀ vÁ: PÀĵÀÖV. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ UÀƼÀ¥Àà, ºÀÄ®è¥Àà, ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀUËqÀ, ªÀiÁ¸À¥Àà, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà, gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉƽî gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.-36 n-9237 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ ¹.n,qÀ§Äè-5893 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DUÀ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀÄqÀÆgÀ-ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀĺÉÆÃUÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ¤UÉ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ PÁgÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÀåqÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ MªÉÄä¯Éè mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß JqÀPÉÌ PÀlÖªÀiÁr¢ÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽÃwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É vÉÆj¹zÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢A¢ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀ®Ä »A§qÀPÉÌ N¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ UÀƼÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÀ, ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆqÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ UÀƼÀ¥Àà£ÀÄ CzÉ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝÝ EgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ PÉî UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd ºÀ®UÉÃj ¹.ºÉZï.¹. £ÀA§gÀ : 11

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÁzÀ £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀj§¸ÀAiÀÄå ¸À¹ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¨ÉlUÉÃj UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 13-01-2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.35 J-6516 £ÉÃzÀÝgÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉlUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß HgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉlUÉÃj-©¸ÀgÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ§â½î ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.35 J-6516 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÆÃr£À ¸ÀÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉqÀ« vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀiïÌ, J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:13-1-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;25 EJ¥sï-8585 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀzÀUÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÉÊPï£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï PÀªÀðzÀ°è ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀðDzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ L© ºÀwÛgÀ Nr¹, ¨ÉÊPï ªÉÃUÀ ºÀvÉÆÃnUÉ ¨ÁgÀzÉà ¨ÉÊPï qÁA§gï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÉÄl¯ï gÀ¸ÉÛUÉ §AzÀÄ ¹ÌqÁØV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦Ãn£À ªÀgÉUÉ vÉgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£ÀUÉ ªÉÄÊvÀÄA¨Á C®è°è vÉgÀazÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¨ÉÊPï gÉÊqÀgï CªÀÄgÉñÀ EªÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄAUÁ°UÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ UÀzÀÝPÉÌ ºÀjvÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ PÁæ¸ï£À°èzÀÝ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr, vÀªÀÄUÉ J©â¹, G¥ÀZÀj¹, 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ, CzÀgÀ°è ºÁQ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 324 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉõÀä UÀAqÀ ¹gÁeï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 04 £Éà ªÁqÀð eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ »A¢£À ¨sÁUÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 07-08 ªÀµÀðUÀ¼À     »AzÉ ¹gÁeï EªÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ ¹gÁeï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E£ÀÄß½zÀ 06 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA. 04 eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¹gÁeï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ±ÀgÀt¥Àà ºÉZï.¹. 59 £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï CPÀÛgÀ vÀA¢ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G: UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸Á : PÁgÀlV §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀjUÉ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁPÉAiÀÄĪÀgÀÄ ªÁ¹¸À¯ÉAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA-1 gÀ°è vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-1-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀ¼ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆV zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ¢£ÁAPÀ : 13-01-2012 gÀAzÀÄ 03-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß «ÄÃnvÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï CA.Q- 23,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, January 13, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À - ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁÌ£ï E¸ÁàvÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-26 JA-3696 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÉÆlæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÀ.J-37/PÀÆå-3101 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ lPÀÌgï C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÀqÉAiÀÄ PÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ltPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/PÉ-9337 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ FgÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: vÁ¼ÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð JA§ ¨Á®PÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¹zÉ ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, §®Q«UÉ ¨sÁjgÀPÁÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 12-01-2012 gÀAzÀÄ 11-25 ¦.JªÀiï.PÉÌ f¯Áè C¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ¸Á: PÀ®èvÁªÀgÀUÉÃj EªÀgÀ DgÉÊPÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÁUÀÆ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:12-01-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ FgÀ¥Àà ¸Á: PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ²æà UÀ«ªÀÄoÀzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀÄÝ ¸ÀÄqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉà EgÀPÀ¯ï UÀqÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/Dgï- 6566 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ, JqÀPÁ® UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁrAiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ §A¢zÀÝ ²¯Áà JA§ÄªÀªÀ½UÉ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ±É¯ÉèÃzÀªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀÄ»£À±ÉnÖ G: RĵÁÌ §Ar ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ vÁ: ¨ÁzÁ«Ä ºÁ:ªÀ: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ 01 £Éà CAvÀ¹Û£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ M¼ÀV£À ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß J©â ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn CzÀgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ M¼ÀUÀqÉUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000-00 ºÁUÀÆ CA.50,000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï£À ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀUÀðzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ M¼ÀV£À CUÀ½ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ 03 ¨ÉAZÀÄUÀ¼À PÀ©âtzÀ ©Ãr£À PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß CA.Q.gÀÆ. 2,700-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, January 12, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 11-01-2012 gÁwæ 22:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÃAPÀmÉñÀ ªÁ°äÃQ ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÁ°äÃQ G: «zÁåyð ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ºÁªÀ. UÀÄ£Áß¼À vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 J¸ï-4152 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-13 ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ£Áß½UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CzÉ ªÉüÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÀÆ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ¸Á: UÀÄ£Áß¼À EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄĸÁÛ¥sï C° vÀAzÉ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ D®A¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹ §gÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ¹¢ÝPÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹¢ÝPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA§gï: PÉ.J-36/ JA-3886 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ JA.J. C°ÃA ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÁå£À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ §®UÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ªÀ§¸À¥Àà, ºÉZï.¹. £ÀA: 106 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, January 10, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è mÁæöåPÀÖgï£À°è G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ PÀqÉèÃ¥Àà, ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á|| ªÉAPÀlVj vÁ|| UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¸ÀzÀj G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. £ÀA.PÉ.J-37/n.J-3456 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA.PÉ.J-37/n.J-6155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gɺɪÀiÁ£ï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï ¸Á||ªÀqÀænÖ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¤AwzÀÝ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¸ÀÄQ£À°è ©¢ÝzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà ºÉZï.¹-134 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 9-1-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁÝAºÀĸÉãÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ : PÉ.J- 37 / Dgï- 6241 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÆgÀÆ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV¬ÄAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqÉUÉ §¸ÀªÀgÁd PÀwÛ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgï £ÀA : JªÀiï.ªÉÊ.Dgï- 6583 / 84 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÆ d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁݪÀiï ºÀĸÉãï EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. «.JªÀÄ. zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 09-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÀzÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CgÀ½ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀzÁ¼À vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ vÀAzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ CzÀgÀ ¥sÉÊjAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÀÄ ©zÀÄÝ EgÀPÀ¯ïUÀqÁPÉÌ ¸ÀAvÉUÉ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÉÆqÀzÁ¼À-EgÀPÀ¯ïUÀqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÄvÀUÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzsÁåºÀÚ 1:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æà gÁdªÀĺÀäzÀ ¹.ºÉZï.¹-04 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, January 2, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢ 1-1-12 gÀAzÀÄ 9 ¦JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtÄ vÀA¢ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸Á:E®PÀ¯ï vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï. £ÀA PÉJ-29. J¯ï-8367 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¨ÉêÀÇgÀÄ PÁæ¸ï£À°è £Á¬Ä gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹Ìãqï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁägÀ, G: PÀªÀiÁäjPÉ, ¸Á: Q¯ÁgÀºÀnÖ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀĪÀ£ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀªÀðvÀVj vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå PÀªÀiÁägÀ ¸Á: UÀÄAqÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ 5£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ±Á¯É gÀeÉ EzÁÝUÀ Q¯ÁgÀºÀnÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 05-10-2011 jAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯É gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀÄAqÁ¢AzÀ Q¯ÁgÀºÀnÖUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ±Á¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ PÁgÀt vÁ£ÀÄ UÀÄAqÁzÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Q¯ÁègÀºÀnÖ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ, £À£ÀUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è PÉ®¸À«zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ UÀÄAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉý £Á£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £À£Àß C½AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀVjAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ UÀÄAqÁPÉÌ §A¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, PÁgÀt £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà UÀÄAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ²æÃzsÀgÀ£À ±Á¯ÉUÉ, CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¹UÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß C½AiÀÄA¢gÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼ÀÄ, CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æÃzsÀgÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÉêÀ¥Àà ºÀZï.PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, January 1, 2012

J®èjUÀÆ 2012 ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ,

F ºÉƸÀ ªÀµÀðªÀÅ J®èjUÀÆ ¸ÀÄR,

¸ÀªÀÄÈ¢Ý, ±ÁAw, £ÉªÀÄä¢ ºÁUÀÆ ªÀļÉ, ¨É¼É ZÉ£ÁßV DUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÀ,


 

f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè ºÁUÀÆ

J¯Áè C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjAzÀ.


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ     °AUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-01-2012 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀQî ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀtªÁ¼À, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀwñÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw, ²æúÀj ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¨Ágï C¸ÉÆòAiÉÄõÀ£ï£À°è n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Q¶ÌAzÁ gɸÁlðUÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ ªÀiÁgÀÄw D¯ÉÆÖà PÁgï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ JA-3761 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 00:15 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ Q¶ÌAzÁ gɸÁlð PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. PÁgï£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw-¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï£À°è ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ MªÉÄä¯Éà CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ PÁgï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ EzÀÝ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÁgï£À°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÁgï¤AzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃr C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÁdtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï, UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 13 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÄÊUÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. «zÀÄåvï PÀA§ªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 01-01-2012 gÀAzÀÄ 2-30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÉƺÀäzÀ JeÁeï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À¬ÄA, ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA, G:¯Áj ZÁ®PÀ ªÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á:°UÀA¥ÉÃmÉ, ªÀÄAqÀ¯ï:dmïZÀgÀè, f¯Áè ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ (CAzÁæ ¥ÀæzÉñÀ.) oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA§gÀÄ J¦-02-nJ-3679 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÁgÀA PÉÆýAiÀÄ ¥ÀÄqÀØ£ÀÄß ºÀħâ½î¬ÄAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÄvÀæªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ-05-ºÉZïºÉZï-8685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:£ÀA¢ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgÀĪÀiÁrzÀÄÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀÄAqÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀÄÝ £À£Àß ¯ÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà dRA CVgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt F jÃw C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ±ÉõÀVj gÁªï ºÉZï.¹. 143 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008