Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, February 24, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.    

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀ«²zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.© ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ-dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉƪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ ºÀt 210=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß SÁ¸À CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: PÀÆqÀÆègÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EzÉÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä CPÀÌ §¸À°AUÀªÀÄä, CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ »gÉêÀÄoÀ ºÁUÀÆ PÀÆqÀÆèj£À ²æêÀÄw °A§PÀÌ UÀAqÀ ±ÀtÄäR¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀÆqÀÆèj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ PÀĵÀÖV-ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÆqÀÆègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ JzÀÄj¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ, CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ºÉÆÃV £À£Àß »AzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ °A§PÀÌ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ §®UÀqÉ vÉÆqɬÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV °A§PÀÌ EªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J. 35/AiÀÄÄ-6063 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÀoÁj ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäPÀÌ §¸À°AUÀªÀÄä ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, PÀĵÀÖVAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà zÁåªÀ¥Àà ºÉZï.¹. 86 vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ J¯ï.ºÉZï. ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄPÀ vÀA/ »gÉà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ®ªÀiÁt G. ¦ü±Àj¸ï£À°è ¦ü®Ø ªÀiÁå£ï PÉ®¸À ¸Á. ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ. ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÆPÁ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ a£ÀßgÁdÄ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸Á. ºÉƸÀ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ. vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÉÆtPÁ®Ä J®ªÀÅ ªÀÄÄjzÀAvÁV UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «oÀ×® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹ 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, February 23, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁ: ¥Àj²µÀÖ eÁw, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: £ÀªÀ®ºÀ½î, vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄÆägÀ°è ²æà zÀÄUÁðzÉë eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆ®PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð E§âgÀÆ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ¤£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀVAvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁ° £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯É MqÉzÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J. 25/¹-2056 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ºÀdgÀvï ¥ÉÊUÀA§gï vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ PÉÆ¥Àà¼À ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æà zÁåªÀ¥Àà ¹.ºÉZï.¹ 86 vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV - ºÉÆøÀ¥ÉmÉ J£ï,JZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄlÄUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀåPÀ¯ï EAf£ï £ÀA-AF5F61462165ZÁ¹ì £ÀA-MD625KF5X62F30753 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà ¯Áj £ÀA: PÉ.J-01/¹-2642 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¸ÉÃ¦Ö §A¥ÀgÀUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ DgÉÆæ µÀtÄäPÀ¥Àà ªÉåzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÁtzÁ¼À ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï»AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄAwæ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀ: 48 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, February 20, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A. 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ. ¨ÉAZÀªÀÄnÖ, PÀĵÀÖV vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ MlÄÖ 9 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, D ¥ÉÊQ LªÀgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ £Á®égÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ 3 £ÉÃAiÀĪÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ FUÉÎ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á®ªÀÄä @ gÉÃtªÀé EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj ¨Á®ªÀÄä @ gÉÃtªÀé EªÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀ¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨Á¬Ä dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ FUÉÎ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß CPÀÌ ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼ÀÄ §AzÀÄ gÉÃtªÀé¼À£ÀÄß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. gÉÃtªÀé¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è. CA¢¤AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà ªÉAPÉÆçgÁªï PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ C°è E°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ PÉÆlæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 18-02-2012 gÀ gÁwæªÉüɬÄAzÀ 19-02-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ¨Ál° MqÉzÀÄ ¨Ál° ZÀÆj¤AzÀ §®ªÁV w«zÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:19-02-2012 gÀAzÀÄ 1-30 ¦JAPÉÌ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀjAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzsÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ ¥sÀPÀgÀĸÁ§ EªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ gÉÆÃt¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ «gÉñÀ PÀ¼À¸ÀtÚªÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ £ÀgÉÃUÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀjUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J.-37 J¸ï-6575 £ÉÃzÀÝgÀ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝ£É CAvÁ ºÉý ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀÄPÀ£ÀÆj£À ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï CV ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ vÁªÀÅ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ, vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 19-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀA/ gÁªÀÄtÚ ±ÁSÁ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 40, eÁ. ªÀiÁ¢UÀ G. PÀÆ° ¸Á. ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ vÁ. UÀAUÁªÀw. PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.34/J¥sï.995 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §gÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J483 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹ 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 19-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ ©.eÉ. vÀA/ dAiÀÄgÁªÉÄUËqÀ ªÀAiÀiÁ 23 eÁ. UËqÀgÀ G. ZÁ®PÀ ¸Á. ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ. PÉ.Dgï. ¥ÉÃl f. ªÀÄAqÀå E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.04/JA.E.8058 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉZï.f «gÀ¥ÁPÀë ªÀÄvÀÄÛ PÉ.¹ UÀÄgÀĪÀÄÆwð EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ PÁ¸À£ÀPÀAr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉZï.f.Dgï. ¥ÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ¸ÀªÀðdÕ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà PÁåA¥ÀgÀ £ÀA. PÉ.J.34/6155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt CUÀÄwÛgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁAUï ¸ÉÊr¤AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E£ÉÆêÁ PÁjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀÄgÀĪÀÄÆwð EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, February 19, 2012
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è "¥Éưøï qÉÊj" JA§ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ªÀiÁ£Àå ²Ã. ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±À L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è «dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀwæPÉ gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ£Àå ²Ã. ¸ÀAUÀtÚ PÀgÀr ±Á¸ÀPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ, ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÈAzÀgÀªÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

Saturday, February 18, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA PÉÌ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ PÀªÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨Á£Á¥ÀÆgÀ-PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨Á£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¨Á£Á¥ÀÆgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃnÖPÉÆnÖzÀÄÝ, C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖgÀĪÀzÁV w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èAzÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃnAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹zÉ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀªÁqÉ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ DgÉÆævÀ£À PÀæµÀgï mÁæPïì £ÀAPÉ.J-37 JA-2335 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀ£ÀßAvÉ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgï PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À: EªÀgÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Nr¹zÀÝjAzÀ mÁæQì£À §®¨sÁUÀ mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ mÁæQì£À §®¨sÁUÀzÀ ¨Ár ¥ÀÆwð QvÀÄÛ qÁåªÉÄÃd DV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è vÀVΣÀ°è ¤AwzÀÄÝ mÁæQì£À°èzÀÝ ZÁ®PÀ & £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀUÉ ¸ÁzÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÀj¹ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ wêÀÈ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 9-30 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ mÁæPïì ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ E§âgÀÆ vÀ¦àvÀ¸ÀÜjzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ¢.²ªÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁ.ºÀqÀ¥ÀzÀ G.ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á.PÁå¢UÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£Á ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ°è PÁå¢UÀÄ¥Àà PÁæ¸ï£À°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj mÉæîgï £ÀA. PÉ.J.28/J-4165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ CAd£Á FPÉUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj CAd£Á FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ, vÀ¯ÉUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 17, 2012

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 16-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlV PÀqÉ §gÀĪÁUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J.¦.-24-n.J.-6849 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, PÁj£À »A¢£À rQÌ ¥ÀÆtð dRA DVzÀÄÝ, C®èzÉà J.¹.¥Áå£ï ªÀÄvÀÄÛ §A¥Àgï dRA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÆ® ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ PÉÆÃtzÀ, ¸Á: ºÀtªÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÀzÀæªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è M¯ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä®¸ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢:- 16-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 34/2012 PÀ®A 395, 397 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠱Á»gÀ¨Á£ÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄÃvÀå FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥Àæ«Ãt dĪÉîgïì CAUÀrAiÀÄ°è 55 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÁQzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ §gÀĪÀ PÁgÀt ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É £ÉÆÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:15-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥À UÀAqÀ£À CtÚ ªÀĺÀäzÀ±ÀjÃ¥sÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-5563 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃV ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁ®Ä GQ̹ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ DUÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä PÁj£À°è PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÄÖ E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-02-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ K£ÉÆà ¸À¥Àà¼ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥sÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÀUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥À EvÀ£À£ÀÄß §rAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉzÀj¹ ªÉÄÊ ªÉÄð£À J¯Áè §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 55 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 3 ®PÀë gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ PÉÆgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ §gÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆgÀUÉ ¤°è¹zÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt 5 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.29/2012 PÀ®A 498 (J) 504, 506 ¸À»vÀ 34 .L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöäà @ ¨sÁUÀå UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ,

ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- »ÃgÁ vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¢|| wªÀÄäAiÀÄå. ¸Á: UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ DVzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå. ±ÉõÀªÀÄä J®ègÆ ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. £ÀA: 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢: 14-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ½UÉ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 12/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-7976 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¼ÀÆlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÀgÀªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁæ¸À£À°è MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 JqÀ ªÀÄUÀίÁV ©¢zÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ©¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 32/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 16-02-2012 gÀAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¹¢ÝPÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqÀØzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÉÆÃmÉñÀégÀgÁªï, (2) gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ °AUÉñÀégÀgÁªï CqÀ¸ÀĪÀÄ°è, (3) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï aAvÀ¥À°è, (4) £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ, J®ègÀÆ ¸Á: 5£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,000-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 


 

Thursday, February 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÉÆqÀQ vÁAqÁ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄÆäj£À°è gÀhÄgÁPïì CAUÀrUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÁ®¥Àà vÀAzÉ §UÉÎ¥Ààà ZÀªÁít E§âgÀÆ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÁ UÀÄgÀÄw£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÀhÄgÁPïì ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÉݪÀÅ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ªÉÄÃ£ï §eÁgïzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï. (¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï) ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£ïð ¨Áj¸ÀzÉà ªÉÃUÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÁV §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß C½AiÀÄ £À£ÀߣÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£ïð ¨Áj¸ÀzÉà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà FgÀtÚ ªÀiÁ¼ÀªÁqÀ J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-10 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ªÀÄzsÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²SÁªÀÄt ªÀAiÀiÁ 25 ¸Á|| ®QëöäÃPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²SÁªÀÄt EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ZÁA¥ï ªÉÆÃ¥ÉÊqï £ÀA PÉ.J.37-E-8455 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C«ÄãÀ¸Á§ ¯Áj£ÀA§gÀ PÉ.J35 ¹-2799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J. 35-¹ 2799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢ vÀAzÀAiÀÄÄ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ n.«.J¸ï. ZÁ¥ï ªÉÆ¥ÉÊqÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²SÁªÀÄt EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar ¦.J¸ï.L 2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ £ÀÄaÑ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆîªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ¸ÀÛPÀnÖ vÁ: PÀĵÀÖV. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ: 11-10-2010 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV £ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ C£ÀÆå£Àå ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ «£ÁPÁgÀt »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ: 10-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁ®VwÛ UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, ¨Á¼À¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà, ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄ®è¥Àà, ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀĺÁzÉë gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ®èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉ PɼÀzÉ C®è°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ PÀÆr ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¯Éè EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ£ÀÄ F ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƽzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ CªÀ¼À ¨É¤ßUÉ PÀ°èAzÀ MUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,. ªÀÄvÉÛà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ ¨ÉÆøÀÆr CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj J¼ÉzÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¹ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgɬĹ®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀàAzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ EAzÀÄ vÀqÀªÁV vÀªÀÄä°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦üÃgÁå¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà PÀ¯Á¯ï 36 ªÀµÀð, ¸Á-ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ºÀÄ®V UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ²æà ºÀÄ°UɪÀiÁäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀåPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J- 37/PÀÆå-8542 , £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀàzÀ ªÀÄÄAzÉà ¤°è¹ zÉëUÉ PÁ¬Ä PÀ¥ÀÄðgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀåPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ- 30,000=00 EgÀvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ «¼ÀA§ªÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ¯ï ¹ºÉZï¹-112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, February 15, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 14-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉAiÀÄ WÁªÀiÁ mÁæPïì ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-23/JA-3524 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ PÉÆrè EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ¥ÀAZÀvÁgÁ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ ¨sÁAqï PÀ°èUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀÄÄPÀÌtÚ£ÀªÀgï, ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà CgÀmÉãÀÆgÀÄ, «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀÄ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, February 14, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ CgÀ¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.ªÉÄuÉÃzÁ¼À (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ (3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £Áj£Á¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ.¥Àj²µÀÖ eÁw, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (4) zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (5) ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ CAzÁ£ÀAiÀÄå ¥ÀwæªÀÄoÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (6) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄj ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 'CAzÀgï ¨ÁºÀgï' JA§ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà FgÀtÚ ªÀiÁ¼ÀªÁqÀ J.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 6,385-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 13-02-2012 gÀAzÀÄ s¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀA/ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ªÀ; 40 eÁ: PÀªÀiÁä G: n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ 2) ¥ÉzÀÝgÁdÄ vÀA/ £ÁgÁAiÀÄt ªÀ: 30 eÁ; ºÀjd£À G: ZÁ®PÀ ¸À¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ 3) ªÀÄ»§Æ§ vÀA. ªÀĺÀäzÀ gÀ¸ÀÆ¯ï ªÀ: 25 eÁ: ªÀÄĹèA G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨sÁzÀ 4) f/PÀĪÀiÁgÀ vÀA/ UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ ªÀ: 30 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G: PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ 5) CAd¤ vÀA/ ¸ÀħâtÚ ªÀ: 31 eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: gÁqï ¨ÉArUÀ PÉ®¸À ¸Á; ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. 6) ªÀÄÄgÀ½ vÀA. PÀȵÀÚAiÀÄå ªÀ: 35 eÁ: ¨É¸ÀÛgÀ G: Q¯ÉÆøÀÌgïzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. 7) ¥Àæ¸ÁzÀ vÀA. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï ªÀ: 33 eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ. 8) U˸À vÀA/ ºÀ¸À£À¸Á¨ï ªÀ: 45 eÁ; ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ. 9) ¨ÁµÁ vÀA/ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀ: 22 eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉÊ®ì ¦nÖAUÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®V. 10) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA/ «ÃgÀtÚ ¸ÁªÀf ªÀ: 22 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼É¤AUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ UÉÆÃt aî, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9340=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 10 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 366, 109 ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï ±À«Ä¤ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁAiÀÄwæ ²æäªÁ¸À EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ : 10-2-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ ºÉÆVzÁÝUÉÎ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀzÀ £ÁUÀgÁd vÀA¢ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀWÀÄ vÀA¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÉÆÃqÀªÀwð ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï 3) ZÁAzï vÀA¢ ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁj£À°è §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¯ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀĺÉÆVzÀÄÝ, ZÁAzï ªÀÄvÀÄÛ gÀWÀÄ EªÀgÀÄ UÁAiÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, February 12, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EgÀPÀ¯ïUÀqÁ-ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ, ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37/n.J-4702 mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/n-3344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°èè 25 d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð¤AzÀ PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §®UÀqÉ vÀVΣÀ°è JqÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÊ®ªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: f£ÁߥÀÆgÀ vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ G½zÀ 23 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ dAiÀÄPÀªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÀzÁ£À ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: »AUÉÆÃl vÁ:rÃUÀ f:¨sÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ gÁdå:gÁd¸ÁÜ£À. vÀªÀÄä PÁåAn£Àgï ¯Áj £ÀA§gï ºÉZï.Dgï-55/ J£ï-5109 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀ×V PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁåAn£Àgï ¯Áj £ÀA: f.eÉ-01/©.ªÁAiÀiï-6294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CdUÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ CdUÀgï ºÁUÀÆ DvÀ£À ¯Áj QèãÀgï EµÁðzÀ C° EªÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÁåAn£Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ CdUÀgï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆøÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁzÀgÀ G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À, ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À mÁ.l.J.¹ £ÀA§gï PÉ.J-29/6820 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA: n.J£ï. 28/J.©-2939 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀÆPÀÛ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀîzÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¹zÀݪÀÄä E§âjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ D¹Ã¥sï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁZÁj ªÀ:28 eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð G: zÀ¯Áè° CAUÀr ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß
ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgï £ÀA PÉ.J. 02-¦ 4874 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä PÁgï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß 7 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©¯Áµï ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è UÁrAiÀÄ D¬Ä¯ï vÀgÀ®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ïUÉ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw PÁgï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ s¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.37-nJ-3185 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J.37-n-9719, PÉ.J.37 n- 9720
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgïUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgï UÀmÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ PÁgï qÁåªÉÄÃeï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ªÉAPÀlVj ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ, mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï.JA SÁ£ï J.J¸ï.L 1 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ E®PÀ¯ïªÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦AiÀiÁð¢ SÁ¹A ¥ÁmÉïï vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:¯Áj mÉæîgï £ÀA:PÉ.J-29/J-2333-34gÀ QèãÀgï ¸Á:»lß½î vÁ:¹AzsÀV f:©eÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¯Áj mÉæîgÀzÀ°è ¸ÁèöåPï ¥ËqÀgï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ.ºÉ-13 gÀ°è PÁå¢UÀÄ¥Áà zÁn MAzÀƪÀj Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ UÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¯ÁjUÉ K£ÉÆà vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÉ CAvÁ ºÁUÉÃAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ CzÀPÉÌ EArPÉÃlgï, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÁßUÀ° EqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ¤°è¹zÀÝjAzÀ F ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ gÀÄ¥À¯É¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:§®PÀÄA¢ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-29/PÀÆå-5811 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖVPÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ºÁUÉà ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »AzÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ©zÀÄÝ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ UÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ gÁdÄ EªÀj§âgÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EgÀPÀ¯ïUÀqÁ-ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ, ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37/n.J-4702 mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/n-3344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°èè 25 d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð¤AzÀ PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §®UÀqÉ vÀVΣÀ°è JqÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÊ®ªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: f£ÁߥÀÆgÀ vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ G½zÀ 23 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ dAiÀÄPÀªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÀzÁ£À ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: »AUÉÆÃl vÁ:rÃUÀ f:¨sÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ gÁdå:gÁd¸ÁÜ£À. vÀªÀÄä PÁåAn£Àgï ¯Áj £ÀA§gï ºÉZï.Dgï-55/ J£ï-5109 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀ×V PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁåAn£Àgï ¯Áj £ÀA: f.eÉ-01/©.ªÁAiÀiï-6294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CdUÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ CdUÀgï ºÁUÀÆ DvÀ£À ¯Áj QèãÀgï EµÁðzÀ C° EªÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÁåAn£Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ CdUÀgï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆøÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁzÀgÀ G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À, ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À mÁ.l.J.¹ £ÀA§gï PÉ.J-29/6820 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA: n.J£ï. 28/J.©-2939 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀÆPÀÛ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀîzÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¹zÀݪÀÄä E§âjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ D¹Ã¥sï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁZÁj ªÀ:28 eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð G: zÀ¯Áè° CAUÀr ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß
ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgï £ÀA PÉ.J. 02-¦ 4874 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä PÁgï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß 7 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©¯Áµï ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è UÁrAiÀÄ D¬Ä¯ï vÀgÀ®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ïUÉ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw PÁgï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ s¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.37-nJ-3185 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J.37-n-9719, PÉ.J.37 n- 9720
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgïUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgï UÀmÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ PÁgï qÁåªÉÄÃeï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ªÉAPÀlVj
ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ, mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï.JA SÁ£ï J.J¸ï.L
1 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ E®PÀ¯ïªÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦AiÀiÁð¢ SÁ¹A ¥ÁmÉïï vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:¯Áj mÉæîgï £ÀA:PÉ.J-29/J-2333-34gÀ QèãÀgï ¸Á:»lß½î vÁ:¹AzsÀV f:©eÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¯Áj mÉæîgÀzÀ°è ¸ÁèöåPï ¥ËqÀgï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ.ºÉ-13 gÀ°è PÁå¢UÀÄ¥Áà zÁn MAzÀƪÀj Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ UÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¯ÁjUÉ K£ÉÆà vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÉ CAvÁ ºÁUÉÃAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ CzÀPÉÌ EArPÉÃlgï, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÁßUÀ° EqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ¤°è¹zÀÝjAzÀ F ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ gÀÄ¥À¯É¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:§®PÀÄA¢ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-29/PÀÆå-5811 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖVPÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ºÁUÉà ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »AzÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ©zÀÄÝ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ UÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ gÁdÄ EªÀj§âgÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, February 10, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03-15 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVgÀªÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁªÀAzÀ C±ÀÄäPï vÀAzÉ CdÄð£ï¨ÁAiÀiï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ.eÉʩêÀi G.¯Áj £ÀA feÉ-03/Jn-1827 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á.ªÉÄÊPÁ UÀÄdgÁvÀ gÁdå EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 08-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ CªÀÄgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA feÉ-03/Jn-1827 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼ÁîjAiÀÄ°è PÀr ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ OgÀAUÀ¨ÁzïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃn gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À 01-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV E£ÀÆß 03 Q.«ÄÃ.zÀÆgÀzÀ°è DgÉÆæ CªÀÄgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA feÉ-03/Jn-1827 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §AzÀ ¯Áj £ÀA DgïeÉ-19/f©-5748 £ÉÃzÀÝPÉÌ §®UÀqÉUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥ÀrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® «Ä£ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-02-2012 gÀAzÀÄ 3-00 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ£À¥ÀàÚ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà àPÀð¸Á° ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð, eÁ:«±ÀéPÀªÀÄð G: UÉƮعävï. ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 09-02-2012 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiïPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è ªÉÄãÀ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HlPÉÌ ºÉÆV ªÁ¥Á¸À 11-00 ¦.KªÀiï,PÉÌ CAUÀrUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï,¢AzÀ 11-00 ¦.JªÀiï zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÉAn°lgÀ£ÀÄß QwÛ CAUÀrAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°è£À ±ÉÆà PÉøÀ PÀ¥Ál vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ mÉæUÀ¼À°èAiÀÄ MlÄÖ 550. UÁæA, ¢AzÀ 600.UÁæA zÀªÀgÉUÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. 18,00,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉZï.UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ gÁeÉñÀ vÀA/ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. R°d G. ªÉÆèÉÊ¯ï ±Á¥sï ¸Á. ºÀÄ®V. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ K£ÉÆà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ aAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ K£ÀÄ CAvÁ «ZÁj¹zÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀÄwÛgÀ°¯Áè, vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ aAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀªÉà ¨ÉÃqÁ CAvÁ ¤zÀðj¹ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹ 47 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ºÀÄZÀÄѸÁ§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 60 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±Áå«ÄzÀ©Ã UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§ 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀ¼ÀÄ ¢: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ElÄÖ CzÀPÉÌ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß M¯É ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ªÀÄtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀĪÁUÀ qÀ©âAiÀÄ ªÀÄÄZÀÄѼÀ ©aÑ CzÀgÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄÄR, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ M¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MªÀÄä¯Éà M¯ÉAiÀ°èzÀÝ ¨ÉAQ zÀUÀΣÉà ºÀwÛ ªÀÄÄR, JzÉ,ºÉÆmÉÖ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ ¢ 09-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, February 9, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-08/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà «ÃgÀUÀAn, G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÁ°äQ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n-7744 mÁæ° £ÀA§gï PÉ.J-37/n-7745 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DUÁUÉÎ £Á£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÀ¼À PÉ®¸ÀUÀ½UÁV PÀÆ° d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°V¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D£ÉUÉÆA¢-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀt« DAf£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä mÁæ°AiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â C¥É CmÉÆà ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß mÁæPÀÖgï §®¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è ¤°è¹ PɼÀUÀqÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ C¥É CmÉÆêÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-37/7346 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ¸ÀA¥sÀÆtðªÁV MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®¨ÁUÀzÀ ¨Ár ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ C¯Áà PÀA¥À¤AiÀÄ wæZÀPÀæ ªÁºÀ£À«zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À »A¨ÁUÀzÀ ²Ãn£À°è E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjzÀÄÝ CªÀgÀ°è M§â£À JqÀUÀqÉ PÀÄwÛUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À JqÀUÀqÉ PÀÄArAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀzÀj C¥É CmÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄ ¸Á: D£ÉUÉÆA¢ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ d£ÀgÀÄ C°è ¸ÉÃjzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀݪÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÀjñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉý ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄÄ @ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À ¸Á: D£ÉUÉÆA¢ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ C°èAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀ£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ C¥É C¯Áá ¥Áå¸ÉAdgï CmÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gï PÉ.J-37/7746 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 504, 506, 509, 353 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-08/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ: ¸ÀÄeÁvÁ J¸ï. ¥ÁnÃ¯ï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DAiÀÄÄðªÉÃzsÀ D¸ÀàvÉæ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä UÀtÂQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄÄðªÉÃzsÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÉÆÃVUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀ¼ÁVzÁÝUÀ DAiÀÄĵÀ E¯ÁSÉAiÀÄ PÁj£À°è qÁ: §¸À¥Àà ªÁ¯ÉÃPÁgÀ ºÁUÀÆ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ²æà gÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ gÁdtÚ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzÀåPÀëgÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä w½¹zÉãÀÄ. D ªÉÄÃ¯É qÁ: §¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀÄ £À£Àß PÀÄjvÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ¹.J¯ï. gÀeÉ Cfð PÉÆqÀzÉà J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ýà ? JAzÀÄ KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è KgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¹.J¯ï. PÉÆlÖ §UÉÎ ¥ÀÆgÀPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÉ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà CzÀ£ÉßãÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ¤A¢ü¹ ¤£Àß ¸ÀA¨sÀ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀrvÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ ¸ÁQë ºÉý¢Ýà £À£Àß K£ÀÄ CAzÀÄPÉÆAr¢Ý £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ D¸É EzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉà PÉüÀÄ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. vÀPÀët £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉ CªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£Ár CAvÁ «£ÀAw¹zÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAUÀqÀ §A¢zÀÝ gÁdtÚ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ CqÀØ §AzÀÄ K ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÁºÉçjUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¤A¢ü¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ CAvÁ PÉlÖzÁV ¤A¢ü¹ F PÀët¢AzÀ¯Éà ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zÀ¨Á¬Ä¹zÀgÀÄ. »ÃUÉà PÀÄUÁæªÀÄzÀ°è ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀtªÁV qÁ: §¸À¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À¯Á ®AZÀªÀ£ÀÄß PÉý PÉý «¥sÀ®gÁVgÀĪÀzÀjAzÀ £À£Àß «gÀÄzÀÝ ¸ÉÃqÀ£ÀÄß wj¹PÉƼÀÄîªÀzÀPÁÌV C°è E°è ¨Á CAvÁ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr C²èîªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀtªÁV KgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¤A¢ü¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C²èîªÁV ªÀwð¹zÀ qÁ: §¸À¥Àà ªÁ¯ÉÃPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¤A¢ü¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzÀåPÀë gÁdtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ PÉÆlæ¥Àà ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CavÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà n. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ:

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ±Àj¥sÁ¨ÉÃUÀA @ ¸À«Äæ£À¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉjUÉUÁV »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ. 07-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß 25 ¢ªÀ¸À ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl, PÁjUÀ£ÀÆgÀ. §ÆzÀUÀÄA¥Á, °AUÀzÀ½î, ¨Éë£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ C®èzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ¤£Éß ¨É½UÉάÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAV vÀ£Àß 25 ¢ªÀ¸ÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, February 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ GdgÀwÛ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: CA§UÉÃgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀÄÄ.PÉ.¦. PÉA¨Á« vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVÃgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-28 ©-0685 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁzÀ J£ï.ºÉZï. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÉæPÀ ¥sɯÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀÄĹèA ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-35 eÉ- 3225 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÁªÀiÁmÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35 eÉ-3225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤ÃUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà DzÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁgÀlV ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: J.¦.¹-104 r.J.Dgï PÉÆ¥Àà¼À vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA.PÉ.J-25/J£ï-7961 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï
£ÀA.PÉ.J-26/PÉ-8507 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:¸ÉÆA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï
£ÀA.PÉ.J-26/PÉ-8507 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀAzÀÄ 10-45. J.JªÀiï.PÉÌ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ, Dgï.n.J zÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-0-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ £ÁUÀAiÀÄå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,gÀ ¸ÀªÁgÀ, ¸Á: PÀA¦è. §¤ßPÉÆ¥Àà¢AzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CzÀgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,£ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ CwªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊPïUÉ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÊPï£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉÊPï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁr MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á«Ã§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CAzÁdÄ 25 ¦n£ÀªÀgÀUÉ vÉgÀÄZÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DUÀ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀzÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¸Á:§¤ßPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ lA,lA,UÁrAiÀÄ°è ºÁQ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÀjêÀĸÁ§ ºÉZï.¹-30 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAPÁ® 04 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ®PÀ̪Àé @ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀA/ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ. 18 ¸Á. »mÁß¼À vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ UÀAqÀ CrUÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀ°®è CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ E§âjUÀÆ ªÀiÁvÀĪÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, February 7, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 05-02-2012 gÀAzÀÄ §qÁªÀuÉ ¥Éưøï oÁuÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ²æÃ¥Àw D¸ÀàvÉægÀªÀgÀ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ¥Àw D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï vÀAzÉ eÁ¥sÀgï¸Á¨ï UÉÆ®Ìgï ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀ£ÀÄPÀÄAn UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-37/8406 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ£ÀÄPÀÄAn UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ wUÀj UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀÄAlªÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀVΣÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ UÁrAiÀÄ DAUÀ®gï ¥ÀnÖ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ §rzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÁrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁrAiÀÄ DAUÀ®gï ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÉÆtPÁ® a¦àUÉ §rzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è.

Monday, February 6, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA.J¸ï.¦.J¯ï. ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¥ÁQðAUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-24/ 5068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©üêÀÄgÁªï ¸Á:WÀtºÁgÀ vÁ:¹AzsÀV f:©eÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄ ºÀwÛÃgÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ QèãÀgÀ gÁªÀÄÄ EvÀ£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ gÁªÀÄÄ EvÀ£À JzÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀUÉÊ vÉÆý£À ºÀwÛÃgÀ ªÀÄÄjzÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ©üêÀÄgÁªï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:05 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ®QëöäzÉë UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ vÁ: UÀzÀUÀ ºÁ:ªÀ: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÉƪÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ PÁgÀlVAiÀÄ°è J¥sï.r.J. CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¤£Éß ¢:-05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr CvÉÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä wªÀiÁä¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀ£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ wªÀiÁä¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆ¥Àà¼À, UÀAUÁªÀw ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁgÀlVUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £Á£ÀÄ PÀĽvÀ PÁgÀ£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà EªÀgÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgï, PÀ®Äè ªÀUÉÊgÉ EqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ PÁj£À°èzÀÝ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ, vÀÄnUÉ, ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ, ºÁUÀÆ JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PɼÀV£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï JA.ºÉZï.-10/J-9534 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä §AzÀV¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: PÀPÉÌÃj CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁzÉãÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ»§Æ§SÁ£ï, ºÉZï.¹. 15 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, February 3, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 02-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ºÁåZÀjÃ¸ï £À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À HjUÉ ºÉÆUÀ®Ä ºÁåZÀjÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ²ªÀiÁè PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ºÁåZÀjÃ¸ï £À°è ªÁZÀªÉÄãï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA ¹.J.Dgï-51 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï EvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ 20 ¦üÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ©âPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ PÁ°UÉ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQÃvÉìUÁV ºÀħâ½î QêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀå ºÀ½îPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2011 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-12-2011 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà ±ÉÃR C° ¹¦¹-223 ºÁUÀÆ ²æà PÀ¯ÉèñÀUËqÀ ¹¦¹-238 gÀªÀgÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæ vÀgÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-28/J¯ï-2793 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ±ÉÃR C° ¹¦¹-223 gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ±ÉÃR C° ¹¦¹-223 EvÀ£ÀÄ vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-28/J¯ï-2793 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦¹-238 PÀ¯ÉèñÀUËqÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ 1 QÃ.«Äà zÁn ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ£À »A¢£À lAiÀÄgï M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §¸ïÖ DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ZÁ®PÀ ±ÉÃR C° ¹¦¹-223 gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ M¼À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ PÀ¯ÉèñÀUËqÀ ¹¦¹-238 gÀªÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁV 108 CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ ¥ÀÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ ±ÉÃR C° ¹.¦.¹ gÀªÀgÀÄ J¸ï.r.JªÀiï D¸ÀàvÉæ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrPÉÆüÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 02-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀĹâ ºÀwÛÃgÀ mÁæöåPÀì £ÀA§gï. PÉ.J-34/ J-3771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁWÀªÉAzÀæ vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á:PÀÄqÀzÀgÀºÁ¼À vÁ; ¹gÀUÀÄ¥Àà f:§¼Áîj. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀì£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÉÄÃnæ ªÀAiÀĸÀÄì: 36 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆAr zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 42 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ 25 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝ£É J°è D ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èAiÀiÁV ªÀiÁr £À£ÀUÉ ¸ÉÆAr zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è vÀA¢zÀÝ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EvÀgÀgÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®°vÀªÀÄä 30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀ ¨ÉÃrj CAvÁ §Ä¢Ý ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ AiÀiÁPÉà F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆAr zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CzÀ£ÉßãÀÄ ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÁ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¸Á: UÉÆãÁ¼À EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ C£ÀߥÀÆtð, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä, ±ÁgÀzÀªÀÄä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀ«vÁ, gÉÃtÄPÁ, ºÀÄ°UɪÀÄä ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr J¼ÉzÁrzÀÄÝ EzÉ.     £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÉÆÃgÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä, CPÀ̼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä, ºÁUÀÆ ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä EªÀjUÉ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr J¼ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀÄAqÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå¸Áé«Ä 30 ªÀµÀð, ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 38 ªÀµÀð, ¯ÉAQ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr CªÀjUÉ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÉÄð£À J®è d£ÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj G½zÀÄPÉÆArjà ªÀÄPÀ̼Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 409 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-02-2012 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. J¯ï. vÉÃd£ÁAiÀÄPÀ, WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ F.PÀ.gÁ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-02-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð WÀlPÀ¢AzÀ §¸ï £ÀA:PÉ.J.-37/J¥sï-186 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgï DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÉÆ¥Àà¼À «¨sÁVAiÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä ¸ÀzÀgï §¹ì£À reÉïï mÁåAPï ¨sÀwð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ïzÀ°è 10-15. J.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ §¹ì£À reÉïï mÁåAQ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 160-162, °Ãlgï EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀUÉzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À «ÃgÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀA¸ÉÜUÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, February 2, 2012

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 504, 324, 323, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀÄzÀV, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £É¯ÉÆÃV¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ
ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-02-2012 ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀ§â£ÀÄß PÀÆr ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ 1] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄzÀV 2] gÁªÀÄ¥Àà UÀÄzÀV 3] dUÀ¢Ã±À UÀÄzÀV 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 5] dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà UÀÄzÀV. J®ègÀÆ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, dUÀ¢Ã±À£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦AiÀiÁð¢UÉ DªÁªÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉÆüɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008