Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, June 13, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÀqÀØgÀºÀnÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ UÁå¸ï ¦°èAUï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° qÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆgÀnzÀÄÝ DUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÉÊ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä zÀÆgÀzÀ ¸ÀA¨sÀA¢ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï vÀAzÉ E¯ÁªÀĸÁ§ 30 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝ£ÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/J¯ï-9982 n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà, ºÉZï.¹-60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ 09-00 J.JA.UÉ ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÊ¥Ámï ¥ÀÆeÁgÀ ¸ÁºÀÆ£ÀÆgÀÄ vÁ.ºÀÄPÉÌÃj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¸ï dA¦£À°è §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁV E¯ÁdPÁÌV ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀIJïÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® EªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, §¸ï £ÀA PÉJ-34/J¥sï-1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ µÀºÀeÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á§ ªÀÄįÁè FvÀ£ÀÄ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 ªÀÄÆ®PÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ ¸À«ÄÃ¥À F ¢£À ¨É¼ÀV£À 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̹zÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ §¹ì£À°è §®UÉÊ ºÀaÑ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §®UÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉà §¹ì£À°è PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà ¹AzÀ£ÀÆj£À ¸ÀIJïÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-43 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ²æà zÁåªÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÁåªÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd §Æ¢ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 05 d£ÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,180=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæ ºÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ²®ªÀAvÀgÀªÀÄoÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 06 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,250=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ

2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègï G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : §APÁ¥ÀÄgÀÄ 3] ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : §APÁ¥ÀÄgÀÄ
4] ªÀÄAd£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄA£ÀUËqÀ UËqÀæ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ 5] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L., gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 570=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008