Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, September 30, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29.09.12 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.N PÀÄjvÀÄ ²æà ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ ¦.¹ 353, 272 ºÁUÀÆ ºÉÆÃA UÁqÀð eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ gÁdÆgÀ, zÁåA¥ÀÆgÀ, ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À UÁÛªÀÄUÀ¼À°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ «¸Àðd£É §AzÉÆç¸ÀÛUÉ ªÀÄzÀå gÁwæ 01.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀ®UÉÃjUÉ §AzÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀzÀgÀ ©.© PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 280 EªÀgÉÆA¢UÉ ©.© PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ 30.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.30 UÀAmÉUÉ ElV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà vÁªÀÅ ºÁUÀÆ vÀªÉÆäA¢UÉ EzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L AiÀÄ®è¥Àà ¦¹ 353, 272, 280 ºÁUÀÆ ºÉÆÃA UÁqÀð eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ EªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è ElV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw »AzÀÄUÀqÉ fÃ¥ï ¤°è¹ ElV UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀjUÉ ¦.¹ 353 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ElV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀA¥ËAqÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÉ 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-§ºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁl £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2380==00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UÉƧâgÀ ºÁ¼Éà aî EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÀÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ C¨ÁæºÀA ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð     G : PÀÆ° PÉ®¸À eÁ : Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á: UÉÆÃrºÁ¼À vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. ¦æÃw ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ JªÀiï.J£ï.JªÀiï ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 09 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ JªÀÄ.J£ï.JªÀiï ¨Á®QAiÀÄgÀ ±Á¯ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ±Á¯É©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ²æÃ. gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 84 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ: 29/09/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÉAPÉÆç J.¦.¹. 129 ¸Á: ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 06-9-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð, G: 8 ªÉÄà vÀgÀUÀw «zÁåyð EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸À §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀħâ½î PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À ºÉZï.¹.- 154 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 498(J), 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw. EAzÀæªÀÄä UÀA/ CAf£ÉÃAiÀÄ ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ªÀiÁ¢UÀ G. PÀÆ° ¸Á. ºÀ¼É §ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ FUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrvÁÛ §A¢zÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

5) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2012 498(J), ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 29-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¨Á®¥Àà £ÁqÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 24 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á : vÉÆArºÁ¼À vÁ : UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á®¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸À£ï- 2004 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ 3 wAUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV Hl, §mÉÖ, PÉÆqÀzÉ DPÉUÉ §mÉÖ ©aÑ ¢UÀA§gÀ ªÀiÁr ªÀÄUÀ°¸ÀĪÀzÀÄ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQ ªÀÄ®UÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ»A¸É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀ¼À PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, September 29, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©.JA. E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ©. ¹¯Ágï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-D£ÉÃUÀÄA¢. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥É DmÉÆà £ÀA§gï PÉ.J-37/ J-1938 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß Dwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆêÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ|| ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁ¼ÀV vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁ¼ÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: zÉêÁAUÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ ¸Á: ªÀÄgÀ½ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå¸É£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-4304 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è wgÀÄ«£À°è ±ÀgÀt§¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀļÀzÀ½î- VtÂUÉÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¯ÁÖçmÉPï ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ Kgï ¹ÖçÃ¥ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-01/J¥sï-9197 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀÄgÀµÉÆÃvÀÛªÀÄ ¸Á:G¯Áè¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-6466 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ UÀ«¹zÀÝ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt §¸ï ZÁ®PÀ ¥ÀÄgÀµÉÆÃvÀÛªÀÄ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà gÁeÁ¸Á§ J«Ää ºÉZï,¹-90 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

¢: 28/09/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ vÁºÉÃgÁ UÀAqÀ gÀ»ÃA ZË¢æ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 27-9-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÄPÁì£Á ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÄPÁì£Á EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. PÀ£ÀPÀ¥Àà. J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, September 28, 2012

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/12 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-09-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÀÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀ×V-¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄgÀÄr PÀqɬÄAzÀ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37, eÉ-2051 £ÉÃzÀÝgÀ°è E¤ßçâgÁzÀ ZÀ¼Áîj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÉîeÉÃj JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß CwÃ-ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PàëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥sÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ E§âjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà UÉÆgɨÁ¼À, ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ZÀ£ÀߺÀ½î, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀqÉØÃ¥Àà E§âgÀÆ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-36/«-864 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁt°¯Áè, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÉÆzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «Aw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀA¢ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : dAUÀªÀÄ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ 500=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2012 PÀ®A:341,323,504,506 L¦¹

¢: 27-9-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £ÀªÀÄä CtÚ CdÓ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ "£À£ÀUÉ gÀƪÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀ°®è. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÀÆtÂðªÀiÁ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉ¢gÀÄwÛ CAvÁ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÀA¥ÉèÃAmï ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. gÀƪÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ ©lÄÖPÉÆlÖgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ PÉÃ¸ï ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. E®èªÁzÀgÉ MA¢®è MAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ D gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£Éà PÉqÀ«¹, £Á£ÀÄ D gÀÆ«Ä£À°èzÉÝà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ UÉÆÃqÉ PÉqÀ«¹ ºÁQgÀÄwÛ, £À£Àß ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄwÛà CAvÁ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ E®èzÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ gÀƪÀÄÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ ¹nÖUÉzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝr £À£Àß PÀ¥Á½UÉ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á§ SÁ¢æ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ CdÓ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¢£À ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt CdÓ¥Àà CUÀr FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012, PÀ®A: 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-09-2012 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃqÀgïì ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-26/J-1670 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÀAiÀÄå ºÉƸÀªÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl d£ÀgÀ ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀQ£À UÁ° ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀ ¥ÀPÀÌrUÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

Wednesday, September 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁr, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ. vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UÀ¢Ý EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï ¯ÁAiÀÄzÀÄt¹-ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀ¢Ý FvÀ£À mÁ.mÁ.J¹AiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁ.mÁ. J¹EAiÀÄ £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀUÁÎ ºÉZï¹-46 PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁw:PÉÆ¥Àà® ªÉ®é G:gÁ.ºÉ-50 gÀ mÉÆïïUÉÃmï£À°è ¸ÉPÀÆåjn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï ¸Á:¨ÁUÉêÀÄ¥ÉÃmï vÁ:gÁdA f:²æà PÁPÀÄ®A gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ºÁ.ªÀ¹Û:ªÀiÁgÀÄw qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:24-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÉÆA¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÉÊ ªÉÆtUÉÊPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® «ÄãÀRAqÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÉ¹ì £ÀA: MBLHA10ACA9M02742
CAvÁ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀUÁæªÀÄzÀ ²æà PÁ¼ÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èE¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤ ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 2) £ÁUÀgÁd vÀA¢ ªÀÄÈqÀ§¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà RAræ ªÀAiÀiÁ : 57 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà ºÀwß ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 5) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà UÀÄAqÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 6) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ ¨Á®¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸ÀgÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 7) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ »gÉêÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 8) UÀÄAqÀ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ²Ã®ªÀAvÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 9) «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀA¢ §¸ÀªÀgÁd eÁ®ªÁqÀV ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wªÀiÁä¥sÀÄgÀ 10) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ §¸À¥Àà §gÀUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ vÁ:UÀAUÁªÀw ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, §ÆzÁUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3050=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼À CA.Q 1200=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2012 PÀ®A. 363, 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÉÄt¸ÀV ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÉÆÃa G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:Q£Áß¼À vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzsÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd gÁAiÀÄZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ gÀ¦ü vÀÄ¥ÀàzÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹AUÀzÀ, ¨sÀgÀvï ZÉAqÀgï EªÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzsÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃnÖ£À ¸Á. ºÉƸÀ½î(ºÀÄ®V) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀi®èªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¥É§ÄæªÀj 2012 gÀ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ 3-4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVUÉ «£ÁPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ¹zÀÝjAzÀ F §UÉÎ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁgÉà §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrgÀ°®è «ÃgÁ¥ÀÆgÀzÀÝ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé½UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ PÉüÀzÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß eÁ¹Û ªÀiÁrzÀgÀÄ. C®èzÉà ªÀÄvÉÛà vÀ£Àß vÀAVUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÁÝgÉà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°AiÉÄà ºÉÆÃV EgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀ¢®è ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CxÀªÁ K°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À PÁlPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À »A¸É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À vÉƯÉUÉ GqÀĪÀ ¥ÀvÀÛ®£ÀÄß PÀnÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÀÛ®¢AzÀ vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ¸ÀzÀj E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DzÉ¥Àà ºÉZï.¹.- 75 PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, September 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉPÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ: 24-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁæ¸À£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä "EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ PÀÆr ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÁ£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl®Ä vÁ£ÀÄ §®UÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £ÁªÀÅ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ UÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ, ¥ÁzÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ, §®UÁ®Ä »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁV C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ." £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36/J¥sï-971 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ r¥ÉÆà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹ 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Saturday, September 22, 2012

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A
279,337,338,304(A) IPC ªÀÄvÀÄÛ 187 IMV ACT

¢£ÁAPÀ: 21-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÉÆVÎ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ QæÃAiÀiÁ ¸À«ÄÃw ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ZÀgÀArUÉ ºÉÆ¢¹gÀĪÀ ¹ªÉÄÃAmï PÀAPÉæÃmï ªÉÄÃ¯É ²ªÀ¨ÁAiÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ, ºÀA¥ÀªÀÄä ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ VjdªÀé ºÉƸÀªÀĤ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/J-722 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/J-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÆVΧ¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ rQÌ ºÉÆÃqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ²ªÀ¨ÁAiÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ FPÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ a£ÀߥÀà PÁgÀlV, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉƸÀdÆgÀlV, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï vÀAzÉ ¸ÀÆgÀAiÀÄå ªÀÄƪÁ, ¸Á : aPÀ®¥À«ð ºÁ:ªÀ: ºÉƸÀdÆgÀlV, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è JªÉÄä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV-¸Á®ÄAaªÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ dÆgÀlVAiÀÄ «Ä°Öç gÁWÀtÚ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ n«J¸ï JPÀìJ¯ï ºÉ«qÀÆån ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-37/Dgï-5211 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt,
EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï EvÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï ªÉÄÃ¯É PÉqÀ«zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vɯÉUÉ, ªÀÄ®QUÉ, JgÀqÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Æå¯É£Àì£À°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A; 340,342,343,348, L.¦.¹.

¢:21-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ÃªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«í¯ï dqïÓ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA/£ÀA/785/2012. ¢: 21-09-2012. £ÉÃzÀÝgÀ ¦¹ £ÀA: 165/2012 PÀ®A; 340,342,343,348, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÄlÖ¥Àà ºÉZï.Cgï. EªÀgÀÄ qÁªÀtUÉÃgÉAiÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ QÃgÀªÁr ¯Éà Omï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-00 UÀAmÉUÉ qÁªÀtUÉÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄlÖ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr CªÀgÀ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀÆ«Ä£À°è 3,4 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀÆr ºÁQ »A¸ÉPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀÄlÖ¥Àà EªÀjAzÀ ºÉaÑ£À ºÀtPÉÌ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, September 21, 2012

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà anÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ MlÄÖ 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ LAiÀÄå¥Àà anÖ EªÀgÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ MnÖ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr "£ÀªÀÄä CAUÀr PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà J.¦.JA.¹. AiÀÄ°è£À £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ±ÀlgïìUÀ½UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À ¥ÉÊQ 22 aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä "¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì J¼ÉzÀÄ CzÀPÉÌ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¤£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 22 aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 24,200-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 208/2012 PÀ®0 323, 324, 504, 506 gÉ/«. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. AiÀiÁåPÀÖ 1989

¢£ÁAPÀ. 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è zÀ£À ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ JvÀÄÛ ªÉÄÃAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¤AUÀdÓ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉÆrè, PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ©¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 209/2012 PÀ®0 143, 147, 354, 323, 504, 506, 109 gÉ/« 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®. 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è M§â¼É EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hj£À°è »jAiÀÄjUÉ PÀÆr¹zÁUÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆÃUÉÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¥À¯ÁðAUï zÀÆgÀzÀ°è vÀªÀÄÆäj£À PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr PɼÀUÉ ©½¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝ C¥ÀWÁvÀÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÁ® «Ä£ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ CzÉà PÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ¸Àé®Ä vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Thursday, September 20, 2012

1.UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/12 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ


ªÀÄĩãÁ vÁeï EªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¤ªÁ¹ ±À©âÃgÀ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, E±ÀgÀvï ¨ÉÃUÀA @ ªÀÄĩãÁ vÁeï EªÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E±ÀgÀvï ¨ÉÃUÀA @ ªÀÄĩãÁvÁeï EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ E±ÀgÀvï ¨ÉÃUÀA @ ªÀÄĩãÁvÁeï EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É.

2. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.75/2012 PÀ®A- 279, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è£À ºÀwÛ ©r¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä¼À£ÀÄß vÀ£Àß lA lA UÁr £ÀA. PÉJ-37/9278 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §Ar PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ªÀÄÆ°ªÀĤ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è E½¹, ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-29/J-1377 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ §¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï :185/2012 PÀ®A: 279,337,338,304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ (gÁªÀÄ¥Àà) ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆägÀ ¨Á¼ÀªÀÄä,w¥ÉàøÁé«Ä J®ègÀÆ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®zÀªÀgÀUÉ PÉ®¸ÀªÀiÁr ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀÄì, mÁæöåPïì, DmÉÆÃPÁÌV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌÀ vÀªÀÄÆägÀ eÁ¥sÀgï EvÀ£À DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-37/8814 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ. CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨Á¼ÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, w¥ÉàøÁé«Ä zÁ¸ÀgÀ J®ègÀÆ vÀ¼ÀPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛ PÀĽwzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DmÉÆÃzÀ°è E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À ºÀwÛ PÀĽwzÀÄÝ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ eÁ¥sÀgï EvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À - UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ¼ÀPÀ¯ï ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀzÉÃUÀ¯ï ºÀwÛgÀ E§âgÀ£ÀÄß E½¹ £ÀAvÀgÀ ºÀ®UÉÃj PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DmÉÆÃzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ M«ÄäAzÀ MªÉÄäÃ¯É vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ JqÀUÀqÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ DmÉÆÃzÀ JqÀUÀqÉ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EvÀ£ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¨Á¼ÀªÀÄä FPÉUÉ §®UÁ® ºÉ§âlÄÖ PÀmÁÖV JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, w¥ÉàøÁé«Ä EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ gÁªÀÄtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀA¥Àà£ÀßgÀ ¸Á: ºÀ½îPÉÃj EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖV JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-37/8814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁ¥sÀgï ¸Á:vÀ¼ÀPÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DmÉÆÃzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Tuesday, September 18, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁdÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA: Dgï.eÉ-18/fJ-4821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.JZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ dAiÀIJæà ªÉÆÃmÁ¸Àð ºÀwÛgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¼ÀPÉÃj ¸Á: EgÀPÀ¯ï UÀqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/Dgï-9415 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ£Àð ºÁQzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÉÊqï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ£À ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ JqÀUÀqÉ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ¨Á¬Ä, ªÀÄÆUÀÄ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «±Àé£ÁxÀ PÉ. »gÉÃUËqÀæ, ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà £ÀªÀ° ªÀ:23 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G:«Ä®è£À°è C¥ÀgÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á: CªÀÄgÀ¨sÀUÀvÀ ¹AUÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw vÀ£Àß »gÉÆà ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.37-AiÀÄÄ 7672 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁPÁ¼ÉªÀÄä ªÀAiÀiÁ 50 ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 06 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðPÁgï PÉÃgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉ.J.37-7920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®ªÉÆÃtPÁ°UÉ, §®PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®PÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦gÁå¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁPÁ¼ÉªÀÄä EªÀ½UÉ §®PÀtÂÚ£À G©âUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÉazÀÄÝ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVÀ §®Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ , §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï. JA SÁ£ï J.J¸ï.L-1 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÃgÀÆj£À zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-1080 gÀ ZÁ®PÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ eÉÃQ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ©zÀÄÝ, CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀAzÀ°, ±ÀgÀt¥Àà ZÀPÉÆÃn EªÀgÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±À²ÃzsÀgÀ, ºÉZï.¹. 114 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ gÁåªÀtÂQ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄ EzÉݪÀÅ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5-6 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ EwÛÃaUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ EzÉà jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸À»¹PÉƼÀî®Ä DUÀzÉà £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É £É®eÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà 2-3 ¢ªÀ¸À EzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ£ÀÄ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¥ÀÄ£ÀB UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß CvÉÛ & UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÝgÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤Ãr F £À£Àß ¹ÜwUÉ PÁgÀtÂÃPÀvÀðgÁzÀ £À£Àß CvÉÛ & UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, September 17, 2012

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 203/2012 143, 147, 186, 504, 506, 427 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉgɺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eɸÁÌAzÀ 33/11 PÉ.« «zsÀåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 9 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «zsÀÄåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉî¸ÀPÀÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 204/2012 PÀ®0 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/J¥sï.gÀhÄqï-4958 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ gÉïÉé UÉÃmï ¥ÉèöÊ NªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ vÉæîgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/ J¥sï.¹-7999 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯É JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛ JqÀPÉÊ JqÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A- ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 16-09-2012 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ-2011 gÀ°è PÉÆvÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è£ÀUËqÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. vÀÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£ÉÆßA¢UÉ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ ZÉ£ÁßV EzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11-09-2012 gÀAzÀÄ ElV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀnÖUÉ vÀgÀĪÀÅzÁV ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀzÀUÀ, ºÀħâ½î PÉÆ¥Àà¼À EvÀgÉ PÀqÉUÉ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2012 PÀ®A- 323,506,420,495,498(A) gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-05-2003 gÀAzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ²zÀÝ°AUÉñÀ @ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀļÉÃUËqÀgÀ £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 06 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀZÀuÉ EzÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢: 20-08-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà J°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢: 14-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÁªÀå @ PÁ¼ÀªÀÄä vÉ®V JA§ÄªÀªÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Sunday, September 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2012 gÀAzÀÄ 11-40 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ zÉêÀ¥Àà vÀA: ¨Á®¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ, vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J.-31/¦.-3355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉ PÁj£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁj£À UÁè¹UÉ ©zÀÄÝ C°èAzÀ ¥ÀÄnzÀÄ 20 ¦ün£À ªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV «¥ÀjÃvÀ gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁj£À°èzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¦.¹.L AiÀÄƤmï£À°è ¦üAiÀiÁð¢ CT¯ÉñÀ, gÁªÀĪÀÄÆwð (ªÀÄÈvÀ) ºÁUÀÆ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉæãï D¥ÀgÉÃlgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÉæÃ£ï £ÀA: JA.ºÉZï-06/J.©-0978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ D¥ÀgÉÃlgÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ EzÀÝ ¨ÁgÀªÁzÀ PÀ©âtzÀ AiÀiÁåAUÀÄ®gï£ÀÄß PÉæÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ¦.¹.L AiÀÄƤmïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨Áå¯ÉãÀì ªÀiÁqÀzÀ PÁgÀt eÁj MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁªÀĪÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÁªÀĪÀÄÆwðUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉæãï D¥ÀgÉÃlgÀ 2] PÉÆmÉæñÀ PÀrè J.f.JA. ¦.¹.L AiÀÄƤmï ¸ÉÊmï E£ïZÁdð 3] gÀ«ÃAzÀæ »gÉêÀĤ ¯Éçgï PÁAmÁæöåPÀÖgï f.r.¹ PÀA¥À¤ 4] J¸ï.¦.¹AUï ¯Éçgï PÁAmÁæöåPÀÖgï f.r.¹ PÀA¥À¤ 5] Dgï.¦.AiÀiÁzÀªï gɹqÉAmï EAd¤ÃAiÀÄgï 6] JA. Pɲæà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ ¸ÉÊmï ¸ÀÆ¥sÀgï ªÉêdgï 7] zÀÄUÀÎ¥Àà d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj 8] ¸ÀA¥ÀvïPÀĪÀiÁgÀ JA.r PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¦.¹.L AiÀÄƤmï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ gÁªÀĪÀÄÆwðUÉ ºÉ¯ÉäÃmï, ºÁåAqï UËè¸ï, §Æmï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹ CªÀ£À fêÀzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁªÀĪÀÄÆwð ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 14-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¥Àà UÀÄAf ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: ªÀqÀØgÀ G: w櫸ÁÛzÀ° ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉʸÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ºÁ,ªÀ: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÀªÀÄä n.«.J¸ï JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J-37/PÀÆå-4512 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸À PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. J.¦-21/J.¹-4847 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ ºÀtUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉ ºÀwÛ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢Ý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ®PÀëöäªÀé FPÉUÉ JqÀ ZÀ¥Éà ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ FvÀ¤UÉ C®è°è M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ £À°è »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÀ¸Á§ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Áj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×¯ï ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹-112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, September 15, 2012

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 498 [J] 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 ¸À»vÀ ªÀÄvÀÄÛ 3,4, r¦ DåPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: vÉPÀÌ®PÉÆÃl vÁ: ¹gÀUÀÄA¦ ºÁ;ªÀ;ºÀÆ®UÉÃj vÁ: PÀĵÀ×V gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ¥ÁªÀðvɪÀé £Á¢ß «±Á¯ÁQë ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ NAPÁgÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆð §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ¥ÀÆwð PÉÆnÖ¯Áè MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ªÀÄvÉÛà ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀt §AUÁgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÉÝ CAvÁ «£ÁPÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ ºÀvÀÄÛ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¨ÁQ EgÀĪÀ §AUÁgÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÆ ºÀÆ®UÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀzÉ E®è PÀĽw ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ``¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ PÉÊvÀÄA¨Á ºÀt §AUÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß fêÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ ''CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 283 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ.«±ÀéPÀªÀÄð G.§rUÀvÀ£À ¸Á.©dPÀ¯ï vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 4 ªÉÆøÉÊ.UÀ¼À°è VtÂUÉÃgÁPÉÌ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÀ¼Éà ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á.PÀĵÀÖV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆøÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/eÉ-1838 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁV ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ.L. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ EArPÉÃlgï ªÀUÉÊgÉ ºÀZÀÑzÉà AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ºÉzÁÝjAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/¹-758 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉzÁÝjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ C°¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á.D®ªÀÄnÖ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.200/2012 PÀ®A 41 (1) gÉ/« 109 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ »gÉÃPÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°èzÁÝUÀ PÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄgÁªï EªÀgÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C°è PÀvÀÛ®°è ¤AwzÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 2) wªÀÄätÚ 3) ©üêÀÄ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀzÀjUÉ PÀvÀÛ®°è PÉÆý¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 gÉqï« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ CUÀ®ÆgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢ 13-08-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÀé-55 ªÀµÀð, ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä-30 ªÀµÀð PÀÆr £À£Àß ºÀtªÁ¼À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 240/¦1 £ÉÃzÀÝgÀ°è d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ (1) UÀAUÀªÀÄä @ ¥sÀQÃgÀªÀÄä-30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà-40 ªÀµÀð (3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà-45 ªÀµÀð (4) UÁå£À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà-35 ªÀµÀð (5) AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà-40 ªÀµÀð (6) ªÀÄjvÀAUɪÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà-35 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©Ã¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA: 240/¦2 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁªÀÅ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä §AzÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ " ¤ÃªÀÅ F d«Ää£À°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr, PÉÆÃlð£À°è ¥ÀjºÁgÀPÁÌV PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ, PÉÆÃlð£À wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƽîj " CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, CªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CzÀ£É߯Áè ¤ÃªÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛÃj, F ¨Áj £ÁªÀÅ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrAiÉÄà wÃgÀÄvÉÛêÉ, ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ CrØ ªÀiÁrzÀgÉ EzÉà ºÉÆ®zÀ°è ºÀÆvÀÄ, ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸À°PÉAiÀÄ PÁ«¤ªÀÄzÀ, ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¸ÀºÀ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2012 PÀ®A 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üüPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.PÀÄgÀħ£Á¼À vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà CAzÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Á. E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/PÀÆå-8750 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAqï gÉÆÃr£À°è §AzÀÄ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ CAzÀ£ÀUËqÀÀ¤UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ¤UÉ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ JqÀPÀ¥Á¼À ¨ÁwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉêzÁå¢üüPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚbÀvÀæ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÀqÀUÀ° vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ dgÉ¥Àà GZÀÑ®PÀÄAn ¸Á.aPÀÌvÀ«Ää£Á¼À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/J¸ï-8949 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ ºÀqÀUÀ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ÃgÀ®Ær-ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è ¤ÃgÀ®Æn zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.24/5071 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÉÆgÀrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ J°èAiÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

Friday, September 14, 2012

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2012 PÀ®A: 498[A], 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 15-02-2009 gÀAzÀÄ vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà £ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ¥ÁªÀðvɪÀé £Á¢ß «±Á¯ÁQë ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ NAPÁgÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆð §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ¥ÀÆwð PÉÆnÖ¯Áè MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ªÀÄvÉÛà ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀt §AUÁgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÉÝ CAvÁ «£ÁPÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ ºÀvÀÄÛ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¨ÁQ EgÀĪÀ §AUÁgÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁuÉ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÀÆ ºÀÆ®UÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀzÉ E®è PÀĽw ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ `` ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ PÉÊvÀÄA¨Á ºÀt §AUÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß fêÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ '' CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 279,337,338,283 L¦¹         

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ.«±ÀéPÀªÀÄð G.§rUÀvÀ£À ¸Á.©dPÀ¯ï vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 4 ªÉÆøÉÊ.UÀ¼À°è VtÂUÉÃgÁPÉÌ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÀ¼Éà ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á.PÀĵÀÖV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆøÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/eÉ-1838 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁV ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ.L. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ EArPÉÃlgï ªÀUÉÊgÉ ºÀZÀÑzÉà AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ºÉzÁÝjAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/¹-758 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉzÁÝjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ C°¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á.D®ªÀÄnÖ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2012 PÀ®A 41 (1) ¸À»vÀ 109 ¹.Cgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ »gÉÃPÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°èzÁÝUÀ PÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄgÁªï EªÀgÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C°è PÀvÀÛ®°è ¤AwzÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 2) wªÀÄätÚ 3) ©üêÀÄ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀzÀjUÉ PÀvÀÛ®°è PÉÆý¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.


 

Monday, September 10, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹. & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÉåzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV §A¢zÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.- 142 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ®PÀëöäªÀé vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á: ºÀ®UÉÃj FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 8-40 ¦.JA. ¢AzÀ 9-40 ¦.JA.zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÁzÀ ElVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀgÉUÉ §¹ìUÉ §AzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ 7-30 ¦.JA. PÉÌ ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥ÀàPÉÌ ElV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ D¥É CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.-26/6244 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ElV PÀqÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà EªÀ£ÀÄ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥À¯ÉèzÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ 7-45 ¦.JA. PÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄjUÉ §gÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É mÁæPÀÖgïzÀ »A¢£À mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀĽvÀ CmÉÆà jPÁëzÀ §® ¨ÁUÀPÉÌ qÁå±ï ºÉÆqɹ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï CmÉÆà jPÁëzÀ°è §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ ªÀiÁ¼ÉÃPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ UÀ¢UÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£À §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄÄAzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ mÁæ° vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ vÉgÉazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäAvÉ ¸ÀzÀgï CmÉÆÃzÀ°è E£ÀÆß 2-3 d£À EzÀÄÝ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀÛ®zÀ°è mÁæPÀÖgï £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/12 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wUÀj-¨ÉlUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà CqÀªÀ½î ¸Á: wUÀj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß Ape ªÀÄÆgÀÄ UÁ°£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¨ÉlUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨ÉtÂÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà CqÀªÀ½î EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-05 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå :111/12 PÀ®A:110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 80 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ïzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß F PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ J¯ï. DAf£À¥Àà vÀAzÉ J¯ï. £ÁUÀgÁd ®Q̪ÀägÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: ©.JA.JA. ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: J.PÉ. PÁ¯ÉÆä ºÀjd£À ªÁqÁ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, f: §¼Áîj. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥sÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 197/2012 ªÀÄ»¼É PÁuÉ

ªÀÄzÁå£Àß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå¼À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 8722741264 ªÀÄvÀÄÛ 09032669223 JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆãï j¹ªï ªÀiÁr £Á£ÀÄ J°èzÀÝgÉãÀÄ ¤ªÀÄUÉ £À£ÀUÀÆ ¤ªÀÄUÀÆ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ¸ÀÜVvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚA¢jUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä C°èUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁªÀÅ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÀÄ ¢ªÀå ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ZÀºÀgÉ zÀÄAqÀĪÀÄÄR UÉÆâ§tÚ«zÀÄÝ JvÀÛgÀ 5 Cr EgÀÄvÀÛzÉ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ.¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 

Saturday, September 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ¹A¸Á§ D¯ïªÁ¯É, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw. ªÀÄĹèA vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁågÉÃdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ eÁQÃgï¥ÁµÁ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 37 / JPÀì 8200 £ÉzÀÝ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï 18 / ¹ 0012 £ÉzÀÝ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ eÁQÃgï ¥ÁµÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, ¨Á¬ÄAzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® QîzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ eÁQÃgÀ ¥ÁµÁ EvÀ¤UÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ ®PÀÄÌAr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 15 d£ÀgÀÄ ºÀÄt¹ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10255=00 gÀÆ ºÁUÀÆ E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà G¸Áä£ï vÀAzÉ ªÀĺɧƧĸÁ§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G:. PÉç¯ï PÉ®¸À eÁw. ªÀÄĹèA . ¸Á : ²jUÉÃj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉç¯ï PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01]dĨÉÃgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§. [02] ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§. [03] gÀ¦üÃPï. 04]    gÉÆõÀ£ï ºÀtÂÚ£À ªÁå¥Áj. [05] U˸ï CmÉÆà qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw. CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.36/JA.4368 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ PÉç¯ï eÉÆÃr¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

²æà w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÁªÉÄñÀégÀgÁªï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 7-9-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ²æà ¸Á¬Ä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-25 ªÀµÀðzÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀAvÉ ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼Ár ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®V ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r.J¸ï. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ.:-

JvÀÛgÀ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ: 5 ¦üÃl 5 EAZÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä EªÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è DZÁgÀ dÄlÄÖ EzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-25 ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀªÀ£ÀÄ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÀj ªÀÄvÀÄÛ ©½ ªÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀgÀ«zÉ.

ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ:

1] QæêÀiï PÀ®gï nñÀlð. 2] w½UÀįÁ© §tÚzÀ VÃgï VÃgï£À CzsÀðvÉÆý£À MAzÀÄ CAV EzÀgÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ
" KRAZYKAT Block and white cool cotton" J£ÀÄߪÀ mÉîgï ¯Éç¯ï EzÉ. 3] ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ VÃgï VÃgï£À E£ÉÆßAzÀÄ CAV EzÀgÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ
" INSTYLE GDG Gadag" J£ÀÄߪÀ mÉîgï ¯Éç¯ï EzÉ.

4] MAzÀÄ SÁQ ±Àlð ºÁUÀÆ 5] MAzÀÄ SÁQ ¥ÁåAmï. zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄÈvÀ UÀAqÀ¹£À §UÉÎ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ PÀAmÉÆæïï gÀÆA PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è w½¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA: £ÀA 08539 230100. ªÀÄvÀÄÛ 230222

¦.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆ ¸ÀA: 94808 03745..

£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À zÀÆgÀªÁt £ÀA: 08539 220333

5) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ GªÀÄä¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉ¼É UÉÆAqÀ¨Á¼À PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ºÀ¼ÉUÉÆAqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÉÆAqÀ¨Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ºÁUÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆmÉÖAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¤UÉ KgÀÄ - ¥ÉÃgÀÄ DVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ E°è aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, September 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ZËqÀQ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: PÀÆ°, ¸Á: a®ªÁqÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ : 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀjV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-26/Dgï-7545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥sÀæ¨sÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ E§âgÀÆ §gÀĪÁUÀ ¥Àæ¨sÀåAiÀÄå£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄvÁÛ C¼ÀªÀAr ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA-PÉ.J-24/3190 £ÉÃzÀÝgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉà ¥Àæ¨sÀAiÀÄå¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. C°èAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄuÉÚÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G.¸ÉãÉAiÀÄ°è ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀ©âtzÀ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ F ¢£À vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-29/PÀÆå-0403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ-E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĵÀÖVAiÀÄ dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï M¼ÀgÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉAUÀÄAn PÁæ¸ïzÀ°è §AzÀÄ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-01/JJ-6767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr ©½¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀ¯É ¥ÀÆwðAiÀiÁV dfÓ ºÉÆÃV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄgÀÄqÉ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀ:zÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀºÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ¦üÃmï zÀÆgÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð-PÀÄ¢æPÉÆlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ QvÀÆÛgÀ ZÉ£ÀߪÀÄä PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ lAlA £ÀA. PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀå ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA.lA. ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ PÀÄ¢æPÉÆÃlV Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA: 2 FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/nJ-884 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-885 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀÆqÁ PÀÄ¢æPÉÆÃlV PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀåqÀ PÉÆqÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA.lA. ªÁºÀ£À ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀݪÀgÀ ¥ÉåQ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄgÀUÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: zÀªÀÄÆägÀ EªÀ½UÉ aQvÉì ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁqÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀäzÀåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À - ºÀÆ«£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÁ®UÁgÀ UÀAiÀÄå¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/Dgï-7790 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA: PÉ.J-37/7219 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 498(J), 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA/ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ EªÀjUÉ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ²Ã®zÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, September 6, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/12. PÀ®A: 295, 295(J), 298, 109 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ÀÀà vÀA: ºÀ£ÀĪÀÄ¥ÀàÀà GdÓªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á: gÁdÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ F±ÀAiÀÄå vÀA: azÁ£ÀAzÀAiÀÄå ²gÀÆgÀĪÀÄoÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÁdÆgÀÄ ¸Á: zÁåA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ gÁµÀÖç £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA«zsÁ£À ²°àUÀ¼ÁzÀ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß QwÛ ªÉÄðAzÀ PɼÀPÉÌ vÁ£É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ°£À°ègÀĪÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß vÀĽzÀÄ ©¸Ár ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀrUÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼É, ªÀiÁ¢UÀgÉ JµÀÄÖ d£À J°è¢Ýj §gÉæ¯É CAvÁ vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ F±ÀAiÀÄå£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ vÀ¤SÉ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2012, PÀ®A: 295, 295(J) 298, 109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C¼ÀªÀAr ¹ÃªÀiÁzÀ «.n. UÀ¢ÝPÉÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtzÀ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÀ«±ÀAPÀgï UÀÄgÀÄfà D±ÀæªÀÄzÀ ¸ÉÃrØUÉ ºÉÆA¢¹zÀ vÁqÀ¥À®èUÀ¼ÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÁªÀÄVæ, ¸ÉÆïÁgï ¯ÉÊlÄUÀ¼ÀÄ, PÉç¯ï ªÉÊAiÀÄgï, ¸ÁÖlðgïUÀ¼ÀÄ, ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ, ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï, ¨ÉqïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 20,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA- 80/12 PÀ®A- 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/12 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÀA¢¤ @ PÀȵÀÚ ¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ; PàëwæÃAiÀÄ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aPÀ̪À½zÁÝV¤AzÀ®Æ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÀ ¸ÀtÚ¥ÀälÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §°èùUÉ PÀnÖ CzÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008