Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, April 29, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀÄzÀæ¥ÀàgÀªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀÄ-60, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á: PÁgÀlV 2)ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ gÁªÀĪÀÄÆwðzÉƪÀÄän ªÀAiÀÄ-50 eÁw-PÀªÀiÁä ¸Á: PÁgÀlV 3)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà ¨Á½ºÁ¼À, ªÀAiÀÄ-52,eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉƪÀįÁ¥ÀÄgÀ vÁ; °AUÀ¸ÀÆÎgÀ 4]AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀmÉÖ¥Àà ªÀĸÁ° ªÀAiÀÄ-30, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 5] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀÄ-47, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÁgÀlV 6]¥Àæ§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ ªÀAiÀÄ-55, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 7]
¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀÄ-55, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 8] £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt ªÀAiÀÄ- 50, eÁw- PÀªÀiÁä ¸Á: PÁgÀlV ªÀÄ®è¥Àà UÀ¢Ý ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6500=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A. 279, 337, 427 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ vÉÆÃl¥Àà CAUÀrAiÀĪÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÁ£ÀUÀ¯ï rÃ¥ÉÆ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÀAqÀPÀÖgÀ, ¸Á: ¤qÀ¸Éù, vÁ: PÀĵÀ×V, EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 27-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ£ÀUÀ¯ï rÃ¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J-42/J¥ï-667 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁ£ÀUÀ¯ï ¢AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ vÁ£ÀÄ PÀAqÀPÀÖgÀ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ ZÁ®PÀ CAvÁ E§âgÀÆ ºÁ£ÀUÀ®è£ÀÄß ©lÄÖ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §gÀUÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï ZÁ®PÀ «dAiÀÄ ªÀiºÁAvÉñÀ EvÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀÄzÁé vÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ EzÀÝ ¸ÉÃ¦Ö PÀ®èUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.©. PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀA§ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ JqÀªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ°UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §¸ï£À°èzÀÝ EvÀgÉ 11 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀjUÉ ¸Àé®à UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀ°¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ §¸À ZÁ®PÀ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ZÀ¦àUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ²æà PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ §A¢zÀÄÝ, C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAzÀªÀé UÀAqÀ ªÀÄÄgÀUÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ¸Á: PÀ®PÀ§Ar EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è zÀÄR:¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉZï.¹-77 ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀjUÉ £ÉëĹ PÀ½¹zÀÄÝ, ¸À¢æ ºÉZï.¹-77 gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ°è PÀ®§Ar-ªÀiÁlgÀAV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÉÆÃlzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-23/eÉ-292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ®PÀ§Ar. DgÉÆæ ªÀÄAd¥Àà vÉÆÃlzÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-23/eÉ-292 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ CAzÀªÀé FPÉUÉ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 44/2012 PÀ®A 279,338 IPC £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.J¸ï.£ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:-28-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀgÁd, 15 ªÀµÀð ¸Á: UÀļÉêÀÅ vÁ: DzÉÆä ºÁ°ªÀ¹Û: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-21/ J¸ï-1926 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁlæ½î UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÁgÀ¤ÃgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÀÄÄA¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J-67 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀPÁëªÀ° vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, G: mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ J-67 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ £ÀªÀÄä »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ NAPÁgÉ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ £À£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è r¥ÉÆèêÀiÁ PÁ¯ÉÃeï£À ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. DvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÀmÁÖV ºÀ®Äè ªÀÄÄgÀÄ¢zÀݪÀÅ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-5556 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, April 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÀqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ.gÀrØ °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dÆ®UÀÄqÀØ vÁ.°AUÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä zÉêÀgÀqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-26/PÀÆå-9197 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À zÉêÀgÀqÉØ¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgï DV DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯É¬ÄAzÀ «ÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ zÁR¯ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀfÓ ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 18-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ £ÀUÀj ºÁqÀðªÉÃgï ºÀwÛgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀƪÀiï PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ PÁgï £ÀA: PÉJ-37/4131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÀÄä¯É £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ C®èzÉ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, April 17, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¨ÉtÂÚ, ªÀAiÀĸÀÄì: 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: UÀļÀzÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
£ÀªÀÄäªÀÅ MlÄÖ 195 PÀÄjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ©âtzÀ 30 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ, ¸Á: UÀļÀzÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ²qÀØ£À½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄ°PÉÌ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀå ¨ÉùUÉ EzÀÝ ¤«ÄvÀå PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁUÁt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀļÀzÀ½î¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉZï.Cgï.f. £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨sÁUÀ¢AzÀ M§â PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ fVzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀĪÁUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 33 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 22 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-06/J-2363 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ UÀƼÀ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²Ã. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 15-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà EAUÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ 38, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÉƼÀÆgÀ vÁ. ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À. ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/J.1001 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉƼÀÆgÀ¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À PÉƼÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ. 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï zÁn ¥ÁªÀðw ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ «.Dgï.J¯ï §¸ï £ÀA. PÉ.J.25/¹.6195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ EzÀÝ PÉÆlæ¥Àà PÀwÛ EªÀjUÉ «.Dgï.J¯ï.£À PÀ£Àßr §rzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ PɼÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. zÁåªÀÄtÚ ºÉZï.¹. 69 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝV ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ, zÁ½ PÁ®PÉÌ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆæ¬ÄAzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-410 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Sunday, April 15, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁ®PÀ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß mÁPÀÖjAiÀÄ £ÀA.PÉJ-37/n-9010 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA.PÉJ-37/n-9011 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀ®ÄªÁ¢ Nt PÀ£ÀPÀVj. ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀÆ°PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ®Qëöä PÉgÉAiÀÄ°è ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖjAiÀÄ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa »AzÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæ°AiÀÄ »AzÉ ¤AvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ EvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ ©zÀÄÝ G¸ÀÄgÀÄUÀnÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É. ºÉZï. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠣Á¤ @ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÀªï UÉÆÃV£Éä, ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ : PÀªÀiÁä, G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥ÀmÉïï PÁåA¥À, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ°è ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁåA¥ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀmÉîPÁåA¥À-£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¦£À £ÁUÉñÀégÀgÁªïgÀªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÀÄvÀÛ¯ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: FrÃUÀ, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ® UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¦UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J17/Dgï-8794 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄzÁévÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV £Á°UÉ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ²æà CAzÀ¥Àà ¹¦¹-342 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/f-344 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ qÁ: GqÀĦ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ J¹ £ÀA; PÉJ-37/9082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹-143. J¸ï.ºÉZï.N £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:30 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ CgÀµÀtPÉÃj vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ C§Äݯï PÀjªÀiï vÀAzÉ gÁVøï zÉÆÃrAiÀÄA ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: mÁ.mÁ. 207 ¯Áj £ÀA: J.¦-04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, dªÀÄ䮪ÀÄqÀUÀÄ vÁ:f:PÀqÀ¥Á gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀ mÁ.mÁ.207 ¯Áj £ÀA: J.¦.04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-04 / J¥sï.eÉ-6322 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, April 12, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ »AzÉ EgÀĪÀ ZÀAzÀæºÁ¸ï mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ£Á¯ï ¥ÉÆ¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉJ.37J¸ï 4799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §®PÁ°£À QÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ aQvÉì ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:11-04-2012 gÀAzÀÄ 08:30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.ºÀjd£À ¸Á.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV- ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ §½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï-1526 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á.PÀĵÀÖV JA¨ÁvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ JqÀ §ÄdPÉÌ, JqÀ ªÀÄ®QUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹.45 J¸ï.ºÉZï.M. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ, ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " PÀA¦èAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà a®ªÁqÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1315 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢:- 11-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÄÃPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ PÉÊUÉ, ºÀuÉUÉ, PÁ°UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉ£ÉßUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, April 11, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV - PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA: J.¦-21/n.n-117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ (§»ðzÀ¸ÉUÉ) ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀgÀPÀ£ÀUËqÀæ ¸Á:ªÀzÀUÀ£Á¼À EvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¢zÀÝjAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÀÄvÀÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÆ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¦ümï zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt ¯Áj £ÀA: J.¦-21/n.n-117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 10-04-2012 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä PÁgÀlV EªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄgÀUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV 14-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÀÄ»§Æ§¥ÁµÁ vÀA¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ¥ÁµÁ ªÀAiÀiÁ : 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á : L.©. ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ. C¤Ã¥ï UÁågÉÃeï PÁgÀlV 2) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¥ÀgÀ¸¥Àà DªÀÄ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: §¼ÀÆlV ºÁ.ªÀ. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 3) CªÀÄgÉñ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ºÉÆ£Àß½î ªÀAiÀiÁ : 46 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 4) ZÀAzÀæAiÀÄå vÀA¢ «ÃgÀAiÀÄå PÀA§½ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PágÀlV 5) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀA¢ ¨Á¥ÀtÚ ªÉÄÊ¥ÀwÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 27 ªÀµÀð eÁ: DgÉÃgï G: J¯ÉQÖçñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 6) ºÉÆ£ÀߥÀ vÀA¢ FgÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 7) ªÉAPÀmÉñÀ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ElÖAV ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 8) £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀÄ¢Ý ªÀAiÀiÁ :55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 9) ªÀĺÀäzÀ° vÀA¢ UÀįÁªÀĺÀĸÉãÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 51 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 10) ºÀ¸À£À¸Á§ vÀA¢ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀAiÀiÁ : 51 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ H; ¦lÖgï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 11) ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: ªÉÄùÛçPÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2600=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, April 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 06-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄĪÀÄvÁeï vÀAzÉ J¸ï. ¨ÁµÀįÁ¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁ¤PÀ ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 06-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ F±ÀégÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt G: mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ zÀ©âPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÀ§ÄâwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl F±ÀégÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß MAiÀÄÄåwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀ ºÁUÀÆ »AzÀÄUÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÀ§ÄâwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¨ÁµÀtÚ, 50 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è vÉgÉazÀݪÀÅ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï £ÀA: PÉ.J-52/ E-4611 CAvÁ EvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ F±ÀégÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ Dgï-7622 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è E§âgÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. PÉÆAqÀAiÀÄå¤UÉ ªÉÊzÀågÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008